Adresser og referanser, absolutte og relative

Celle referanser

En individuell celle er fullstendig identifisert av arket den tilhører, kolonneidentifikatoren (bokstaven) plassert langs toppen av kolonnene og en radidentifikator (nummer) som finnes langs venstre side av regnearket. På regneark som leses fra venstre til høyre, er den fullstendige referansen for den øvre venstre cellen i arket Sheet.A1.

Celleområder

Du kan referere til et sett med celler ved å referere til dem i områder. Områder kan være en blokk med celler, hele sett med kolonner og hele sett med rader. Området A1:B2 er de fire første cellene i øvre venstre hjørne av arket. Område A:E inneholder alle cellene i kolonne A, B, C, D og E. Område 2:5 inneholder alle cellene i rad 2, 3, 4 og 5.

Referansen til en celle i et annet dokument inneholder det fullstendige navnet på det andre dokumentet mellom enkle anførselstegn ('), deretter en hash #, deretter navnet på arket til det andre dokumentet, etterfulgt av et punktum og navnet eller referansen til cellen.

For eksempel, .

note

Banen og dokumentnavnet URI må alltid være omgitt av enkle anførselstegn. Hvis navnet inneholder enkle anførselstegn ('), må de escapes med to enkle anførselstegn (''). Bare et arknavn kan ikke settes i anførselstegn hvis det ikke inneholder et mellomrom eller et tegn som vil være en operator, eller navnet vil være rent numerisk (for eksempel må '123' angis i anførselstegn).


Referanseoperatorer

Disse operatorene returnerer et celleområde på null, én eller flere celler.

Område har høyeste prioritet, deretter skjæringspunkt, og så til slutt union.

Operator

Navn

Eksempel

:

Område

A1:C108, A:D eller 3:13

!

Snitt

SUM(A1:B6!B5:C12)

Beregner summen av alle cellene i skjæringspunktet; i dette eksemplet gir resultatet summen av cellene B5 og B6.

~

Sammenkobling eller union

Tar to referanser og returnerer en referanseliste, som er en sammenkobling av venstre referanse etterfulgt av høyre referanse. Doble oppføringer refereres to ganger.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) teller verdiene for A1:B2 og B2:C3. Merk at cellen B2 telles to ganger.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) velger celle C2, det vil si den første cellen i den andre raden, første kolonnen, i det andre området (C1:D2) ) av rekkeviddelisten.


note

En referanseliste er ikke tillatt inne i et matriseuttrykk.


Relative adresser

Cellen i kolonne A, rad 1 adresseres som A1. Du kan adresse et område med naboceller ved å først sette inn koordinatene til den øverste, venstre cellen, så et kolon fulgt av koordinatene til den nederste, høyre cellen. For eksempel kan du adressere de fire cellene øverst til venstre med «A1:B2».

Ved å adressere området på denne måten lager du en relativ referanse til A1:B2. Her betyr relativ at referansen til området endres automatisk når du kopierer formlene.

Absolutte adresser

Absolutte referanser er det motsatte av relative adresser. Et dollartegn plasseres foran hver bokstav og hvert tall i absolutte referanser. For eksempel: «$A$1:$B$2».

tip

LibreOffice kan konvertere gjeldende referanse, der markøren er plassert i inndatalinjen, fra relativ til absolutt og omvendt ved å trykke F4. Hvis du starter med en relativ adresse som A1, første gang du trykker på denne tastekombinasjonen, er både rad og kolonne satt til absolutte referanser ($A$1). Den andre gangen, bare raden (A$1), og den tredje gangen, bare kolonnen ($A1). Hvis du trykker på tastekombinasjonen en gang til, byttes både kolonne- og radreferanser tilbake til relativ (A1)


LibreOffice Calc viser referansene til en formel. Hvis du for eksempel trykker på formelen «=SUMMER(A1:C5;D15:D24)» i en celle, blir de refererte områdene i arket uthevet med en farge. For eksempel kan formelkomponenten «A1:C5» vises i blått og celleområdet vises med kantlinjer i samme farge. Den andre komponenten, «D15:D24», kan markeres i rødt på samme måte.

Bruk av relative og absolutte referanser

La oss si at du vil beregne summen av cellene i området A1:B2 i celle E1. Formelen du skriver inn i E1 ville da være: «=SUMMER(A1:B2)». Hvis du senere velger å sette inn en ny kolonne foran kolonne A, ville området du ville bruke bli B1:C2, og formelen ville være i F1, ikke E1. Etter at du hadde satt inn den nye kolonnen måtte du derfor ha undersøkt og rettet alle formlene i arket og muligens andre ark.

Heldigvis gjør LibreOffice dette for deg. Når du setter inn en ny kolonne A, blir formelen «SUMMER(A1:B2)» automatisk oppdatert til «SUMMER(B1:C2)». Rader blir også oppdatert automatisk når du setter inn en ny rad 1. Absolutte og relative referanser blir alltid justert i LibreOffice Calc når refererte områder blir flyttet. Vær oppmerksom hvis du kopierer formler, for da blir bare relative referanser endret, ikke absolutte referanser.

Absolutte referanser blir brukt når beregninger refererer til bestemte celler i arket. Hvis en formel som refererer til akkurat disse cellene blir kopiert til cellen en rad lenger ned, vil også referansen peke til celler en rad lenger ned hvis koordinatene ikke var absolutte.

Bortsett fra når nye rader og kolonner blir satt inn kan referanser også forandre seg når en formel som refererer til celler blir kopiert til et annet område i arket. Forestill deg at du har skrevet inn formelen «=SUMMER(A1:A9)» i rad 10. Hvis du vil beregne summen i nabokolonnen til høyre, kopierer du helt enkelt denne formelen til cellen til høyre. Kopien av formelen i kolonne B blir automatisk endret til «=SUMMER(B1:B9)».

Supporter oss!