Sette inn og redigere kommentarer

Du kan legge til en kommentar til hver celle ved å bruke Set inn → Kommentar. Kommentaren indikeres med en liten rød firkant, kommentarindikatoren, inne i cellen.

Du kan vise tipstekst for en valgt celle ved hjelp av Data → Gyldighet → Hjelp om inndata.

Supporter oss!