Kopiere til flere ark

Sette inn et ark

  1. Velg Sett inn → Ark for å sette inn et nytt ark eller et ark som finnes i en annen fil.

Velge flere ark

Arkfanen for det gjeldende arket er alltid synlig i hvitt foran de andre arkfanene. De andre arkfanene er grå når de ikke er markerte. Du kan velge flere ark ved å trykke på arkfanene samtidig som du holder tasten nede.

For å velge flere ark kan du bruke Shift-tasten + + Page Up eller Page Down.

Fjerne et ark fra utvalget

For å omgjøre markeringen av et ark klikker du på fanen for arket mens du holder nede -tasten. Det arket som er synlig kan ikke fjernes fra utvaglet.

Beregne på tvers av flere ark

Du kan referere til et arkområde i en formel ved å angi det første og siste arket i området, for eksempel summerer =SUMMER(Ark1.A1:Ark3.A1) opp alle A1-celler i arkene Ark1 til Ark3.

Supporter oss!