Flytte celler ved å dra og slippe

Når du drar og slipper et celleutvalg på et Calc-regneark, overskriver normalt sett cellene cellene i området der du slipper dem. Dette er den vanlige overskrivingsmodusen.

Legg merke til at for å dra og slippe hele rader eller kolonner, må du velge radene eller kolonnene du vil flytte (eller kopiere) først, og begynne å dra fra valgte celler, ikke fra radene eller kolonneoverskriftene (celler vil bli demarkert av dette).

Hvis du holder nede -tasten når du slipper museknappen, går du over i innsettingsmodus.

  1. I innsettingsmodus blir cellene som finnes der du slipper cellene, flyttet til høyre eller ned, og cellene du slipper blir satt inn i de nå tomme plassene uten å overskrive noe.

  2. Boksen som omslutter cellene som flyttes, ser annerledes ut i innsettingsmodus.

    I overskrivingsmodus vises alle de fire kantene rundt det valgte området. I innsettingsmodus får du bare se den venstre kanten om målcellene blir flyttet til høyre. Du får bare se den øvre kanten når målcellene blir flyttet ned.

    Om området blir flyttet til høyre eller ned er avhengig av avstanden mellom kilden og målcellene hvis du flytter innen et ark. Det er avhengig av antallet vannrette eller loddrette celler i området som flyttes, hvis du flytter det til et annet ark.

  3. Hvis du flytter celler i innsettingsmodus innen samme rad (bare vannrett), blir alle celler flyttet til venstre for å fylle kildeområdet.

I begge modus kan du holda nede -tasten eller tastekombinasjonen + Shift medan du slepp museknappen for å sette inn en kopi eller en lenke.

Taster som blir holdt nede når museknappen slippes

Resultat

Ingen tast

Celler blir flyttet og overskriver cellene i målområdet. Kildecellene blir tømt.

+ Shift

Celler blir kopiert og overskriver cellene i målområdet. Kildecellene forblir som de er.

+ Shift

Lenker til kildecellene blir satt inn og overskriver cellene i målområdet. Kildecellene forblir som de er.

Celler blir flyttet og forflytter cellene i målområdet til høyre eller ned. Kildecellene blir tømt unntatt når du flytter innen samme rad og ark.

Hvis du flytter innen samme rad og ark, flyttes cellene i målområdet til høyre, og så flyttes hele raden for å fylle kildeområdet.

+ Shift

Cellene blir kopiert og flytter cellene i målområdet til høyre eller ned. Kildecellene forblir som de er.

+ Shift

Lenker til kildecellene blir satt inn, og cellene i målområdet blir flyttet til høyre eller ned. Målområdet forblir som det er.


Supporter oss!