Skrive inn matriseformler

Følgende er et eksempel på hvordan du kan skrive inn en matriseformel uten å gå inn på detaljer vedrørende matrisefunksjoner.

Anta at du har skrevet inn 10 tall i Kolonne A og B (A1:A10 og B1:B10) og vil beregne summen av hver rad i Kolonne C.

  1. Merk området C1:C10 som du vil vise resultatene i, med musa.

  2. Trykk på F2 eller trykk på inndatalinjen på Formel-linjen.

  3. Skriv inn et likhetstegn (=).

  4. Velg området A1:A10 som inneholder de første verdiene i summeringsformelen.

  5. Trykk på pluss-tasten.

  6. Velg det andre området, B1:B10.

  7. Avslutt inntastingen med tastekombinasjonen for matriser: Shift + + Enter.

Matriseområdet blir automatisk beskyttet mot endringer som sletting av rader eller kolonner. Det er likevel mulig å endre formateringen som cellebakgrunnen.

Supporter oss!