Søke og erstatte i Calc

I regnearkdokumenter kan du finne ord, formler og stiler. Du kan flytte fra et resultat til det neste, eller du kan utheve alle samsvarende celler med en gang, og så velge et annet format eller erstatte celleinnholdet med annet innhold.

Dialogvinduet søk og erstatt

Celler kan inneholde tekst eller tall som ble skrevet rett inn som i et tekstdokument. Men celler kan også inneholde tekst eller tall som er resultatet av beregninger. For eksempel hvis en celle inneholder formelen «=1+2» viser den resultatet «3». Du må velge om du vil søke etter 1 eller 2, eller resultatet 3.

Finne formler eller verdier

I vinduet «Søk og erstatt» kan du velge om du skal søke i formler eller i resultatet av beregningene.

  1. Velg Rediger → Søk og erstatt for å åpne dialogvinduet «Søk og erstatt».

  2. Trykk på Flere valg for å utvide dialogvinduet.

  3. Velg «Formler» eller «Verdier» i listen Søk i.

Med «Formler» finner du alle deler av formlene.

Med «Verdier» finner du resultatet av beregningene.

Merknadsikon

Celleinnhold kan formateres på forskjellige måter. For eksempel kan et nummer formateres som en valuta for å vises med et valutasymbol. Disse symbolene er inkludert i søk når alternativet for formatert visning er aktivert.


Søke etter tekst

  1. Velg Rediger → Søk og erstatt for å åpne dialogvinduet «Søk og erstatt».

  2. Skriv inn søketeksten i tekstfeltet Søk etter.

  3. Trykk enten på Søk eller Søk etter alle.

Når du trykker på Søk, velger Calc den neste cellen som inneholder søketeksten. Du kan endre søketeksten om du vil og trykke på Søk igjen for å gå til den neste cellen som ble funnet.

  1. Hvis du lukket vinduet, kan du trykke på + Shift + F for å finne neste celle uten å åpne dialogvinduet.

  2. Som standard søker Calc i det gjeldende arket. Merk av for All sheets for å søke gjennom alle arkene i dokumentet.

Når du trykker på Søk etter alle, velger Calc alle cellene som inneholder søketeksten. Nå kan du blant annet sette teksten i alle cellene som ble funnet, til halvfet eller angi en cellestil til alle samtidig.

Dokumentstrukturen

  1. Velg Vis → Dokumentstruktur for å vise dokumentstrukturen.

Dokumentstrukturen er det viktigste verktøyet når du skal finne og merke objekter.

Bruk dokumentstrukturen for å sette inn objekter og lenker innen dokumentet eller fra andre åpne dokumenter.

Supporter oss!