Bruke vilkårsformatering

Bruk kommandomenyen Format - Betinget - Betingelse, dialogen lar deg definere forhold per celle, som må oppfylles for at de valgte cellene får et bestemt format.

Advarselsikon

For å kunne bruke vilkårsformatering må automatisk utregning være aktivert på. Dette gjør du via Data → Kalkuler → Autokalkulering. Du vil se et merke foran kommandoen når autokalkulering er aktivert.


Med vilkårsformatering kan du for eksempel utheve summer som overstiger gjennomsnittsverdien av alle summene. Hvis totalene endrer seg, endres formateringen tilsvarende uten at du må bytte stil selv.

For å lage vilkårene

 1. Velg cellen du vil slå på vilkårsformateringen for.

 2. Velg Format -Betinget - Betingelse .

 3. Skriv inn vilkårene i dialogvinduet. Vinduet beskrives i detalj i LibreOffice hjelp, og et eksempel er gitt nedenfor:

Eksempel på betinget formatering: Uthev verdier som avviker fra gjennomsnittet.

Steg 1: Lag nummerverdier

Du vil legge trykk på bestemte verdier i tabellene. For eksempel i en tabell over omsetning kan du vise alle verdier over snittet i grønt og alle under snittet i rødt. Dette er mulig med vilkårsformatering.

 1. Lag først en tabell med noen forskjellige verdier. For testen kan du lage tabeller med tilfeldige tall:

  I einav cellene skriver du inn formelen =TILFELDIG() som vil sette inn et tilfeldig tall mellom 0 og 1. Ønsker du heltall mellom 0 og 50 skriver du =HELTAL(TILFELDIG()*50).

 2. Kopier formelen for å lage en rad med tilfeldige tall. Dra håndtaket nederst til høyre i cellen mot høyre til du har merket det ønskede celleområdet.

 3. På samme måte som beskrevet over, dra håndtaket på cellen lengst til høyre i utvalget nedover for å lage flere rader med tilfeldige tall.

Steg 2: Still inn cellestiler

Det neste steget er å angi en cellestil til alle verdier som overstiger snittet, og en til de som er under. Sørg for at stilbehandleren er synlig før du fortsetter.

 1. Klikk i en tom celle og velg kommandoen Formater celler i lokalmenyen.

 2. I Format Celler dialogen i Bakgrunns fanen, klikk på Farge knappen og velg en bakgrunnsfarge. Klikk OK.

 3. Klikk på Ny stil fra utvalgs -ikonet på Stilene i sidefeltet. Skriv inn navnet på den nye stilen. For dette eksemplet, navngi stilen "Over".

 4. Trykk igjen på en tom celle og gjør som beskrevet ovenfor, for å lage den andre stilen. Angi en annen bakgrunnsfarge og gi stilen et navn (for eksempel «Under»).

Steg 3: Beregn gjennomsnitt

I dette eksemplet beregner vi snittet av tilfeldige verdier. Resultatet plasserer vi i en celle:

 1. Sett markøren i en tom celle, for eksempel J14, og velg Set inn → Funksjon.

 2. Velg GJENNOMSNITT-funksjonen. Bruk musen til å velge alle tilfeldige tall. Hvis du ikke kan se hele området, fordi funksjonsveiviseren tilslører det, kan du midlertidig krympe dialogen ved hjelp avKrymp ikonet.

 3. Lukk funksjonsveiviseren ved å trykke OK.

Steg 4: Bruk cellestiler.

Nå kan du slå på vilkårsformatering for arket:

 1. Velg alle cellene med tilfeldige tall.

 2. Velg kommandoen Format - Betinget - Betingelse for å åpne den tilhørende dialogen.

 3. Angi vilkåret slik: Hvis celleverdien er mindre enn J14, bruk cellestilen «Under», og hvis celleverdien er større enn eller lik J14, bruk cellestilen «Over».

Steg 5: Kopier cellestil

Hvis du vil bruke vilkårsformateringen i andre celler senere, gjør følgende:

 1. Trykk på en av cellene som bruker vilkårsformateringen.

 2. Kopier cellen til utklippstavlen.

 3. Velg cellen som skal bruke samme formatering.

 4. Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn spesial . Dialogen Lim inn spesial vises.

 5. I Lim inn -området merker du bare av for Formater . Alle andre bokser KAN ikke merkes av. Klikk OK . Eller du kan klikke på bare format -knappen i stedet.

Supporter oss!