Referere til andre ark

I en arkcelle kan du vise referanser til celler i andre ark.

Du kan også referere til celler i andre dokumenter på samme måte så lenge dokumentet er lagret som en fil fra før.

Referere til en celle i et annet dokument

 1. Åpne et nytt, tomt regneark. Som standard har det bare ett ark som heter Sheet1. Legg til et andre ark ved å klikke på + -knappen til venstre for arkfanen i bunnen (det vil ha navnet Sheet2 som standard).

 2. Skriv for eksempel inn følgende formel i celle A1 i Ark1:

  =Ark2.A1

 3. Klikk på fanen Ark2 nederst i regnearket. Sett markøren i celle A1 på dette arket og skriv inn en tekst eller et tall.

 4. Om du nå går tilbake til ark 1, vil du se det samme innholdet i celle A1 på dette arket også. Dersom innholdet i celle Ark2.A1 endres, vil innholdet i Ark1.A1 endre seg tilsvarande.

tip

Når du refererer til et ark med navn som inneholder mellomrom, bruker du enkelt sitater rundt navnet: = 'Ark med mellomrom i navn'.A1


tip

Eksemplet bruker Calc formel syntaks. Det er også mulig å bruke Excel A1 eller R1C1 formel syntaks; dette er konfigurert på Formelalternativer-side .


Referere til en celle i et annet dokument

 1. Velg Fil → Åpne for å hente inn et eksisterende regneark.

 2. Velg Fil → Ny for å åpne et nytt regneark. Sett markøren i den cellen der du vil sette inn de eksterne dataene og skriv inn likhetstegnet som viser at du vil skrive inn en formel.

 3. Bytt til dokumentet du lastet. Trykk på cellen med data som du vil sette inn i det nye dokumentet.

 4. Bytt tilbake til det nye regnearket. I inntastingsfeltet kan du nå se at LibreOffice Calc har lagt til referansen i formelen for deg.

  Referanser til celler i andre dokumenter inneholder navnet på det andre dokumentet innesluttet i apostrofer, så en firkant, #, så navnet på arket i det andre dokumentet fulgt av et punktum og navnet på cellen.

 5. Bekreft formelen ved å trykke på den grønne haken.

 6. Hvis du drar boksen i nedre høyre hjørne av den aktive cellen for å velge et område med celler, setter LibreOffice automatisk de tilsvarende referansene i de tilstøtende cellene. Som et resultat blir arknavnet foran med et "$" -tegn for å betegne det som en absolutt referanse .

Hvis du ser på navnet til det andre dokumentet i formelen, kan du se at det er skrevet som en adresse (URL). Det betyr at du også kan skrive inn en internettadresse.

Supporter oss!