Hurtigtaster for regneark

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


For å fylle et celleområde med formelen du skrev inn i Input lijne, trykk +Enter.

For å opprette en matrise hvor alle cellene inneholder den samme informasjonen som du skrev inn i Skrivefeltet, trykk på «Shift++Enter». Du kan ikke redigere komponentene i matrisen.

For å velge flere celler i ulike områder, hold og dra inn i de ulike områdenet.

For å velge flere ark i et regneark kan du holde «» nede og så trykk på navnefanene ved nederste kant av arbeidsområdet. For å velge kun ett enkelt ark i en merking, hold «Shift» nede og trykk så på navnefanen for arket.

For å sette inn et manuelt linjeskift i en celle kan du trykke i cellen og så trykke på «+Enter».

Hvis du vil slette innholdet i valgte celler, trykker du på Backspace. Dette åpner dialogboksenSlett innehold , der du velger hvilket innhold av cellen du vil slette. Hvis du vil slette innholdet i valgte celler uten dialog, trykker du på Slett-tasten.

Navigering i regneark

Hurtigtaster

Effekt

«+Home»

Flytter pekeren til den første cellen i arket (A1).

«+End»

Flytter pekeren til den siste cellen i arket som inneholder data.

Home

Flytter pekeren til den første cellen i den gjeldende raden.

Slutt

Flytter markøren til den siste kolonnen som inneholder data i hvilken som helst rad.

Shift+Hjem

Markerer celler fra markert celle til første cellen i aktiv kolonne.

Shift+End

Velger alle celler fra den nåværende cellen til den siste kolonnen som inneholder data i hvilken som helst rad.

Shift + Page Up

Markerer celler fra markert celle opp en side i aktiv kolonne, eller utvider området til en side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler fra markert celle ned en side i aktiv kolonne, eller utvider området til en side ned.

Shift+Mellomrom

Velger nåværende rad eller utøker det eksisterende valget til alle respektive rader.

+Mellomrom

Velger nåværende kolonne eller utøker det eksisterende valget til alle respektive kolonner.

-+Shift+Mellomrom

Velger alle cellene i arket.

«+Venstre piltast»

Flytter markøren til venstre til start og slutt på celleblokker med data. Hvis cellen til venstre for markøren er tom, eller cellen med markøren er tom, beveger markøren seg til venstre i gjeldende rad til den når den neste cellen med et innhold. Hvis alle cellene i samme rad til venstre for markøren er tomme, flytter markøren til den første cellen i raden.

«+Høyre piltast»

Flytter markøren til høyre til start og slutt på celleblokker med data. Hvis cellen til høyre for markøren er tom eller cellen med markøren er tom, beveger markøren seg til høyre i gjeldende rad til den når den neste cellen med innhold. Hvis alle cellene i samme rad til høyre for markøren er tomme, flytter markøren til den siste cellen i raden.

«+Piltast opp»

Flytter markøren oppover til start og slutt på celleblokker med data. Hvis cellen over markøren er tom eller cellen med markøren er tom, beveger markøren seg oppover i den nåværende kolonnen til den når den neste cellen med innhold. Hvis alle cellene i samme kolonne over markøren er tomme, flytter markøren til den første cellen i kolonnen.

«+Piltast ned»

Flytter markøren nedover til start og slutt på celleblokker med data. Hvis cellen under markøren er tom eller cellen med markøren er tom, beveger markøren seg nedover i gjeldende kolonne til den når den neste cellen med innhold. Hvis alle cellene i samme kolonne under markøren er tomme, flytter markøren til den siste cellen i kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Velger alle cellene i området som er opprettet av markørbevegelsene ved hjelp av +Pil taste kombinsjoner. Hvis det brukes til å velge rader og kolonner sammen, velges et rektangulært celleområde. Hvis markøren er i en tom celle, vil valget strekke seg fra gjeldende celle til den første cellen med verdi i pilens retning.

«+ Piltast opp»

Flytter et ark til venstre.

I forhåndsvisningen: Flytter til forrige utskriftsside.

«+ Piltast ned»

Flytter et ark til høyre.

I forhåndsvisningen: Flytter til neste utskriftssside.

«+O»

Flytter et skjermbilde til venstre.

«+O»

«Flytter et skjermbilde til høyre.»

«Shift++Page Up»

Legger det foregående arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjonen bare det foregående arket. Gjør det foregående arket til det gjeldende arket.

«Shift++Page Down»

Legger det neste arket til det gjeldende valget av ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, velger denne hurtigtastkombinasjon bare det neste arket. Gjør det neste arket det gjeldende arket.

«+F1»

hvor (*) er multiplikasjonstegnet på det numeriske tastaturet

Merker dataområdet som inneholder pekeren. Et dataområde er her det sammenhengende celleområdet som inneholder data og er avgrenset av tomme rader og kolonner.

«+F1»

hvor (/) er divisjonstegnet på det numeriske tastaturet

Merker det matrise-formelområdet som inneholder pekeren.

«+Pluss-tast»

Sett inn celler (som i menu Sett inn → Celler)

«+Minus-tast»

Slett celler (som i menu Rediger → Slett celler)

Enter (i et valgt område)

Flytter markøren nedover en celle i et valgt område. Velg for å angi retningen som markøren beveger seg - LibreOffice Calc - Generelt og endre alternativet Trykk Enter for å flytte utvalget.

Skriv inn (etter kopiering av celleinnhold)

Hvis celleinnholdet nettopp har blitt kopiert til utklippstavlen og det ikke er gjort ytterligere redigering i den gjeldende filen, vil det å trykke Enter lime inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende markørposisjon.

Shift+Enter

Hvis utklippstavlen inneholder celleinnhold og det ikke er gjort noen redigering i filen, har Shift+Enter samme oppførsel som Enter og limer utklippstavlens innhold til gjeldende markørposisjon.

Hvis ingen celler er valgt,flytter Shift+Entermarkøren til den motsatte retningen definert i alternativene Trykk Enter for å flytte utvalget i - LibreOffice Calc - Generelt.

Hvis et celleområde er valgt, flytter Shift+Enter markøren inne i det gjeldende utvalget til motsatt retning definert i alternativet Trykk Enter for å flytte utvalget .

«+1» (ikke på det numeriske tastaturet)

Viser eller skjuler formlene i stedet for verdiene i alle celler.


note

Tasten «`» sitter ved siden av tasten «1» på de fleste engelske tastaturer og til høyre for tasten «+» på de fleste norske tastaturer. Hvis ditt tastatur ikke viser denne tasten, kan du tildele en annen tast: Velg «Verktøy → Tilpass», klikk på fanen «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Kopiere og gi nytt navn til ark

Arkfanene som brukes til å navigere mellom arkene kan klikkes på i kombinasjon med tastaturtastene for å utføre følgende operasjoner:

Snarveistaster

Effekt

+ Dra arkfanen

Oppretter en kopi av arket som fanen ble klikket på. Det kopierte arket plasseres der museknappen ble sluppet.

+ Klikk arkfanen

Gjør arknavnet redigerbart. Rediger arknavnet og trykk Enter når du er ferdig.


Funksjonstaster i Regneark

Hurtigtaster

Effekt

«+F1»

Viser merknaden som er knyttet til den gjeldende cellen

«F2»

Når en celle er valgt, trykker du på F2 for å åpne celleinnholdet for redigering. Hvis cellen inneholder en formel, bruker du piltastene til å navigere i arket for å enkelt legge inn områdeadresser i formelen.

Trykk på F2 igjen for å aktivere bruk av piltastene for å flytte markøren i formelteksten.

Hver ekstra bruk av F2 -snarveien bytter mellom de to tilstandene som tidligere er beskrevet.

Noen dialogbokser har inndatafelt med en Krymp -knapp. Hvis du trykker på F2 med markøren inne i et slikt felt, blir kommandoen Krymp utført.

«+F2»

Åpner Funksjonsveiviseren.

«Shift++F2»

Flytter pekeren til Skrivefeltet hvor du kan skrive inn en formel for den gjeldende cellen.

«+F3»

Åpner dialogvinduet Angi navn.

«Shift++F4»

Viser eller skjuler database-oversikten.

«F4»

Reorganiserer de relative eller absolutte referansene (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller skjuler Dokumentstruktur.

«Shift+F5»

Sporer avhengigheter.

Shift+F9

Sporer foregående.

«Shift++F5»

Flytter markøren fra Input line til Sheet area . Du kan også bruke Shift + + T.

«F7»

Kontrollerer staving i det gjeldende arket.

«+F7»

Åpner Synonymordboken hvis den gjeldende cellen inneholder tekst.

«F8»

Slår flere valgmuligheter av eller på. I dette moduset kan du bruke piltastene for å utvide merkingen. Du kan også trykke på en annen celle for å utvide merkingen.

«+F8»

Framhever celler som inneholder verdier.

«F9»

Omorganiserer endrede formler i det gjeldende arket.

«+Shift+F9»

Omberegner alle formler i alle ark.

«+F9»

Oppdaterer det valgte diagramet.

Åpner dialogvinduet Stiler og formatering hvor du kan velge stil til innholdet i cellen eller til det gjeldende arket.

«Shift+F11»

Oppretter en dokumentmal.

«Shift+F11»

Oppdaterer malene.

«F12»

Grupperer det valgte dataområdet.

«+F12»

Opphev gruppering av det valgte dataområdet.

«+Shift+Piltast»

Øker høyden på aktuell rad (kun i eldre OpenOffice.org kompatibilitetsmodus).

«+O»

Minsker høyden på aktuell rad (kun i eldre OpenOffice.org kompatibilitetsmodus).

«+Shift+Piltast»

Øker bredden på den gjeldende kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Forminsker bredden på den gjeldende kolonnen.

«+Shift+Piltast»

Optimerer kolonnebredden eller radhøyden basert på den gjeldende cellen.


Formatering av celler med hurtigtaster

Følgende celleformater kan angis med tastaturet:

Hurtigtaster

Effekt

«+1» (ikke på det numeriske tastaturet)

Åpne dialogvinduet «Formater celler»

«+Shift+1» (ikke på det numeriske tastaturet)

To desimaler, tusentallsskilletegn

«+Shift+2» (ikke på det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikke på det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

«+Shift+4» (ikke på det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

+Shift+5» (ikke på det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformater (to desimaler)

«+Shift+6» (ikke på det numeriske tastaturet)

Standardformater


Bruker pivottabellen

Hurtigtastene nedenfor er for Pivot Table Layout -dialogen.

Taster

Effekt

Tab

Endrer fokus ved å gå framover gjennom dialogens områder og knapper.

Shift+Tab

Endrer fokus ved å gå baklengs gjennom dialogens områder og knapper.

Opp Pil

Flytter fokus et element opp i det gjeldende dialogområdet.

Ned Pil

Flytter fokus et element ned i det gjeldende dialogområdet.

Venstre Pil

Flytter fokus et element til venstre i det gjeldende dialogområdet.

Høyre Pil

Flytter fokus et element til høyre i det gjeldende dialogområdet.

Hjem

Merker det første elementet i det gjeldende dialogområdet.

Slutt

Merker det siste elementet i det gjeldende dialogområdet.

og det understreket tegnet i etiketten "Radfelt"

Kopierer eller flytter det gjeldende feltet til "Radfelt" -området.

og det understreket tegnet i etiketten "Kolonnefelt"

Kopierer eller flytter gjeldende felt til "Kolonnefelt" -området.

og det understreket tegnet i etiketten "Datafelt"

Kopierer eller flytter gjeldende felt til "Datafelt" -området.

og det understreket tegnet i etiketten "Filtre"

Kopierer eller flytter gjeldende felt til "Filtre" -området.

+ Opp Pil

Flytter det gjeldende feltet opp én plass.

+Ned Pil

Flytter det gjeldende feltet ned én plass.

+Venstre Pil

Flytter det gjeldende feltet én plass mot venstre.

+Høyre Pil

Flytter det gjeldende feltet mot høyre til neste området med data.

+Home

Flytter det gjeldende feltet til første plass.

+End

Flytter det gjeldende feltet til siste plass.

Delete

Fjerner det gjeldende feltet fra området.


Supporter oss!