XML-kilde

Importer XML-data i et regneark.

XML-kildefunksjonen lar deg importere data fra vilkårlig strukturert XML-innhold til celler i et eksisterende regnearkdokument. Den lar XML-innhold importeres enten delvis eller i sin helhet, avhengig av strukturen til XML-innholdet og kartdefinisjonene som brukeren definerer. Brukeren kan spesifisere flere ikke-overlappende understrukturer som skal tilordnes til forskjellige celleposisjoner i samme dokument. Brukeren kan importere enten elementinnhold, attributtverdier eller begge deler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - XML-kilde.


XML-kildedialog

XML Kilde Dialog

Dialogen består av fire deler.

Kildefil

Dette lar deg spesifisere banen til XML-filen du ønsker å importere til dokumentet.

Mapping til Dokument

Denne ruten viser strukturen til XML-kildeinnholdet som et tre. Denne er i utgangspunktet tom, og fylles ut når du spesifiserer kildefilen.

Hvert element i treet kan være en av tre typer:

Et engangselement er et element som bare kan forekomme én gang under samme overordnede. Den er tilordnet en enkelt celle i dokumentet.

Et gjentakende element er et element som kan vises flere ganger under samme overordnede. Den fungerer som en omsluttende overordnet for en enkelt postoppføring av flere postoppføringer. Disse oppføringene importeres til et område hvor høyden tilsvarer antall oppføringer pluss en ekstra overskriftsrad.

Mappet celle

Dette feltet spesifiserer plasseringen av en celle i dokumentet som et element eller et attributt er knyttet til. Hvis det er et ikke-gjentakende element eller et attributt, peker det ganske enkelt på cellen der verdien av det koblede elementet/attributtet vil bli importert. Hvis det er et gjentakende element, peker det til cellen øverst til venstre i området der hele postoppføringene pluss overskriften blir importert.

Import

Ved å trykke på Import-knappen starter importprosessen basert på koblingsdefinisjonene som brukeren har oppgitt. Når importen er ferdig, lukkes dialogboksen.

Supporter oss!