Statistikk

Bruk datastatistikken i Calc til å utføre kompleks dataanalyse

For å jobbe med en kompleks statistisk eller teknisk analyse kan du spare trinn og tid ved å bruke Calc Data Statistics. Du oppgir dataene og parameterne for hver analyse, og settet med verktøy bruker de riktige statistiske eller tekniske funksjonene for å beregne og vise resultatene i en utdatatabell.

Sampling

Lag en tabell med data samplet fra en annen tabell.

Beskrivende statistikk

Fyll en tabell i regnearket med de viktigste statistiske egenskapene til datasettet.

Variansanalyse (ANOVA)

Beregner variansanalysen (ANOVA) for et gitt datasett

Korrelasjon

Beregner korrelasjonen mellom to sett med numeriske data.

Kovarians

Beregner kovariansen til to sett med numeriske data.

Eksponentiell utjevning

Resultater i en jevnet dataserie

Glidende gjennomsnitt

Beregner det glidende gjennomsnittet av en tidsserie

Regresjonsanalyse

Utfører lineær, logaritmisk eller potensregresjonsanalyse av et datasett som består av én avhengig variabel og flere uavhengige variabler.

Paret t-test

Beregner den sammenkoblede t-testen av to dataeutvalg.

F-test

Beregner F-testen for to dataeksempler.

Z-test

Beregner z-testen for to dataeksempler.

Chi-Kvadrat test

Beregner Chi-Kvadrat test av et datautvalg.

Fourier Analyse

Produserer Fourier-analysen av et datasett ved å beregne den diskrete Fourier-transformasjonen (DFT) til en inngangsmatrise med komplekse tall ved å bruke et par Fast Fourier-transformasjoner (FFT) algoritmer.

Supporter oss!