FORECAST.ETS.STAT.MULT-funksjon

Returnerer statistiske verdi(er) som er resultater av ETS/EDS-algoritmene.

Eksponentiell utjevning er en metode for å jevne ut reelle verdier i tidsserier for å forutsi sannsynlige fremtidige verdier.

Eksponentiell trippel utjevning (ETS) er et sett med algoritmer der både trendmessige og periodiske (sesongmessige) påvirkninger behandles. Eksponentiell dobbel utjevning (EDS) er en algoritme som ETS, men uten de periodiske påvirkningene. EDS produserer lineære prognoser.


FORECAST.ETS.STAT.MULT beregner med modellen

prognose = ( grunnverdi + trend * ∆x ) * periodisk_aberrasjon.

Syntaks

FORECAST.ETS.STAT.MULT (verdier, tidslinje, stat_type, [periodelengde], [data_fullføring], [aggregering])

verdier (obligatorisk): En numerisk matrise eller rekkevidde. verdier er de historiske verdiene som du vil forutsi de neste punktene for.

tidslinje (obligatorisk): En numerisk matrise eller rekkevidde. Tidslinjen (x-verdi) for de historiske verdiene.

Merknadsikon

Tidslinjen trenger ikke å sorteres, funksjonene vil sortere den for beregninger.
Tidslinjeverdiene må ha et konsistent trinn mellom seg.
Hvis et konstant trinn ikke kan identifiseres i den sorterte tidslinjen, fungerer funksjonene vil returnere #NUM! feil.
Hvis områdene for både tidslinjen og de historiske verdiene ikke er like store, vil funksjonene returnere #N/A-feilen.
Hvis tidslinjen inneholder færre enn 2 dataperioder, vil funksjonene returnerer #VALUE! feil.


stat_type (obligatorisk): En numerisk verdi fra 1 til 9. En verdi som indikerer hvilken statistikk som vil bli returnert for de gitte verdiene og x-området.

Følgende statistikk kan returneres:

stat_type

Statistikk

1

Alfa-utjevningsparameter for ETS-algoritmen (base)

2

Gamma-utjevningsparameter for ETS-algoritmen (trend)

3

Beta-utjevningsparameter for ETS-algoritmen (periodisk avvik)

4

Gjennomsnittlig absolutt skalert feil (MASE) - et mål på nøyaktigheten til prognoser.

5

Symmetrisk gjennomsnittlig absolutt prosentvis feil (SMAPE) – et nøyaktighetsmål basert på prosentvise feil.

6

Gjennomsnittlig absolutt feil (MAE) – et mål på nøyaktigheten til prognoser.

7

Rotgjennomsnittlig kvadratfeil (RMSE) - et mål på forskjellene mellom predikerte og observerte verdier.

8

Trinnstørrelse oppdaget tidslinje (x-område). Når en trinnstørrelse i måneder/kvartaler/år oppdages, er trinnstørrelsen i måneder, ellers er trinnstørrelsen i dager i tilfelle dato(tid) tidslinje og numerisk i andre tilfeller.

9

Antall prøver i periode – dette er det samme som argumentet periodelengde, eller det beregnede tallet i tilfelle argumentet periodelengde er 1.


periodelengde (valgfritt): En numerisk verdi >= 0, standardverdien er 1. Et positivt heltall som indikerer antall prøver i en periode.

Merknadsikon

En verdi på 1 indikerer at Calc skal bestemme antall prøver i en periode automatisk.
En verdi på 0 indikerer ingen periodiske effekter, en prognose beregnes med EDS-algoritmer.
For alle andre positive verdier beregnes prognoser med ETS-algoritmer.
For verdier som ikke er et positivt heltall, vil funksjonene returnere #NUM! Feil.


data_fullføring (valgfritt): en logisk verdi SANN eller USANN, en numerisk 1 eller 0, standard er 1 (SANN). En verdi på 0 (USANN) vil legge til manglende datapunkter med null som historisk verdi. En verdi på 1 (SANN) vil legge til manglende datapunkter ved å interpolere mellom de tilstøtende datapunktene.

Merknadsikon

Selv om tidslinjen krever et konstant trinn mellom datapunktene, støtter funksjonen opptil 30 % manglende datapunkter, og vil legge til disse datapunktene.


aggregering (valgfritt): En numerisk verdi fra 1 til 7, med standard 1. Aggregeringsparameteren angir hvilken metode som skal brukes for å samle identiske tidsverdier:

Aggregasjon

Funksjon

1

GJENNOMSNITT (AVERAGE på engelsk)

2

ANTALL (COUNT på engelsk)

3

ANTALLA (COUNTA på engelsk)

4

MAKS (MAX på engelsk)

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUMMER


Merknadsikon

Selv om tidslinjen krever et konstant trinn mellom datapunkter, vil funksjonene samle flere punkter som har samme tidsstempel.


Eksempel

Tabellen nedenfor inneholder en tidslinje og tilhørende verdier:

A

B

1

Tidslinje

Verdi

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=FORECAST.ETS.STAT.MULT(Verdier;Tidslinje;5;1;SANN();1)

Returnerer 0,084073452803966, multiplikativ statistikk basert på verdier og tidslinje navngitte områder ovenfor, med symmetrisk gjennomsnittlig absolutt prosentfeil (SMAPE), ett utvalg per periode, ingen manglende data og AVERAGE som aggregering.

=FORECAST.ETS.STAT.MULT(Verdier;Tidslinje;7;1;SANN();7)

Returnerer 15,8372533480997, den multiplikative statistikken basert på Verdier og Tidslinje navngitte områder ovenfor, med rotmiddelkvadratfeil, ingen manglende data og SUM som aggregering.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.STAT.MULT

Supporter oss!