DAGER (DAYS på engelsk)

Beregn forskjellen mellom to datoverdier. Resultatet gir antall dager mellom de to oppgitte datoene.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DAYS(Dato2; Dato1)

Dato1 er startdatoen, Dato2 er sluttdatoen. Hvis Dato2 er en tidligere dato enn Dato1, er resultatet et negativt tall.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempler

=DAYS(NOW();"2010-01-01")) returnerer antall dager fra 1. januar 2010 til i dag.

=DAYS("1990-10-10";"1980-10-10") returnerer 3652 dager.

Supporter oss!