COUNTIFS

Returnerer antallet celler som oppfyller kriteriene i flere områder.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

COUNTIFS(Område; Kriterier[; Område2; Kriterier2][; ... ; [Område 127; Kriterium 127]])

Område1 – nødvendig argument. Det er et celleområde, et navn på et navngitt område, eller en etikett på en kolonne eller en rad, som det tilsvarende kriteriet skal brukes på.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

Range2 – Valgfritt. Range2 og alle de følgende betyr det samme som Range1.

Kriterium 2 – Valgfritt. Kriterium2 og alle de følgende betyr det samme som Kriterium.

Søket støtter jokertegn eller regulære uttrykk. Med regulære uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for å finne den første plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et regulært uttrykk, må du enten bruke hvert regulært uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regulære uttrykk av og på i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Range, Range2, ... og Kriterie, Kriterie2, ... må ha samme størrelse, ellers returnerer funksjonen err:502 - Ugyldig argument.

note

Den logiske relasjonen mellom kriterier kan defineres som logisk OG (konjunksjon). Med andre ord, hvis og bare hvis alle gitte kriterier er oppfylt, blir en verdi fra den tilsvarende cellen i gitt Funk_Område tatt med i beregningen.


Funksjonen kan ha opptil 255 argumenter, noe som betyr at du kan angi 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle inneholder SANN, behandles den som 1, hvis en celle inneholder USANN – som 0 (null).

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Vurder følgende tabell

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Inntekt

2

blyant

20

65

3

penn

35

85

4

notatbok

20

190

5

bok

17

180

6

penal

ikke

ikke


warning

I alle eksemplene nedenfor inneholder områder for beregning raden #6, som ignoreres fordi den inneholder tekst.


Enkel bruk

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teller antall rader i området B2:B6 med verdier større enn eller lik 20. Returnerer 3, fordi den femte og den sjette raden ikke oppfyller kriteriet.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teller mengden av rader som samtidig inneholder verdier større enn 70 i C2:C6-området og verdier større enn eller lik 20 i B2:B6-området. Returnerer 2, fordi den andre, den femte og den sjette raden ikke oppfyller minst ett kriterium.

Bruke regulære uttrykk og nestede funksjoner

For at disse eksemplene skal fungere som beskrevet, sørg for at Aktiver regulære uttrykk i formler er valgt i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teller antall rader i B2:B6-området som bare inneholder alfabetsymboler. Returnerer 1, fordi bare sjette rad oppfyller kriteriet.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Teller antall rader i B2:B6-området unntatt rader med minimums- og maksimumsverdier for dette området. Returnerer 2, fordi den tredje, den femte og den sjette raden ikke oppfyller minst ett kriterium.

=COUNTIFS(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Teller antall rader som tilsvarer alle celler i A2:A6-området som starter med "penn" og til alle celler i B2:B6-området med unntak av maksimum. Returnerer 1, fordi bare andre rad oppfyller alle kriteriene.

Referanse til en celle som et kriterium

Hvis du trenger å endre et kriterium enkelt, kan det være lurt å spesifisere det i en egen celle og bruke en referanse til denne cellen i tilstanden til COUNTIFS-funksjonen. For eksempel kan funksjonen ovenfor skrives om som følger:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Hvis E2 = penn, returnerer funksjonen 1, fordi lenken til cellen er erstattet med innholdet og den fungerer som en funksjon ovenfor.

Åpne fil med eksempel:

Supporter oss!