Kriterium

Angi reglene for gyldighet for de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …

Meny Data → Gyldighet → Kriterium


Du kan for eksempel definere kriterier som: "Tall mellom 1 og 10" eller "Tekster som ikke er mer enn 20 tegn".

Tillat

Velg et gyldighetsalternativ for de valgte cellene.

De følgende betingelsene er tilgjengelige:

Betingelse

Effekt

Alle verdier

Ingen begrensning.

Hele tall

Bare hele tall som svarer til betingelsen.

Desimal

Alle tall som svarer til betingelsen.

Dato

Alle verdier som svarer til betingelsen. Verdiene tastet inn formateres neste gang dialogvinduet kalles fram.

Tid

Alle verdier som svarer til betingelsen. Verdiene tastet inn formateres neste gang dialogvinduet kalles fram.

Celleområde

Tillat bare verdier som er gitt i et celleområde. Celleområdet kan spesifiseres eksplisitt, eller som et navngitt databaseområde, eller som et navngitt område. Området kan bestå av én kolonne eller én rad med celler. Hvis du angir et område med kolonner og rader, brukes bare den første kolonnen.

Liste

Tillat bare verdier eller strenger spesifisert i en liste. Strenger og verdier kan blandes. Tall evalueres til sin verdi, så hvis du skriver inn tallet 1 i listen, er oppføringen 100 % også gyldig.

Merknadsikon

Kun opptil 255 tegn lagres ved bruk av Excel-format.


Tekstlengde

Elementer hvis lengde tilsvarer betingelsen.

Tilpasset

Tillat bare verdier som resulterer i at formelen angitt i Formel-boksen returnerer SANN, når formelen beregnes med den angitte verdien. Formelen kan være et hvilket som helst uttrykk som evalueres til en boolsk verdi på TRUE eller USANN, eller returnerer en numerisk verdi, der en verdi som ikke er null, tolkes som SANN og 0 tolkes som USANN.

Formler kan bruke relative referanser. For eksempel, hvis cellene A1:A4 ble valgt, er markøren i celle A1 og ISODD(A1) legges inn i Formel-boksen, så kunne bare oddetall legges inn i cellene A1 til A4.


Tillat tomme celler

I forbindelse med Verktøy - Detektiv - Merk ugyldige data, definerer dette at tomme celler vises som ugyldige data (deaktivert) eller ikke ( aktivert).

Vis utvalgsliste

Viser en liste over alle gyldige strenger eller verdier å velge fra. Listen kan også åpnes ved å velge cellen og trykke .

Sorter elementer stigende

Kryss av for å sortere utvalgslisten i stigende rekkefølge og filtrere bort kopier. Hvis du ikke tar i bruk dette valget, vil rekkefølgen fra datakilden bli brukt.

Kilde

Skriv inn celleområdet som inneholder gyldige verdier eller tekst.

Elementer

Skriv inn oppføringene som vil være gyldige verdier eller tekststrenger.

Data

Velg den komparative operatoren du vil bruke. De tilgjengelige operatorene avhenger av hva du valgte i Tillat -boksen. Hvis du velger "mellom" eller "ikke mellom", vises inndataboksene Minimum og Maksimum. Ellers vises bare Minimum, Maksimum eller Verdi-inntastingsboksene.

Verdi

Skriv inn verdien for datavalideringsalternativet du valgte i Tillat -boksen.

Minimum

Skriv inn den minste verdien som skal brukes til å sjekke gyldigheten du valgte i Tillat-boksen.

Maksimum

Angi den største mulige verdi for datagyldighetsalternativet du valgte i Tillat-boksen.

Supporter oss!