Datafeltinnstillinger

Du kan angi flere alternativer for kolonne-, rad- og sidedatafelt i pivottabellen.

Sorter etter

Velg datafeltet du vil sortere kolonner eller rader etter.

Stigende

Sorterer verdiene fra laveste verdi til høyeste verdi. Hvis det valgte feltet er feltet som dialogen ble åpnet for, sorteres elementene etter navn. Hvis et datafelt ble valgt, sorteres elementene etter den resulterende verdien til det valgte datafeltet.

Synkende

Sorterer verdiene som synker fra den høyeste verdien til den laveste verdien. Hvis det valgte feltet er feltet som dialogen ble åpnet for, sorteres elementene etter navn. Hvis et datafelt ble valgt, sorteres elementene etter den resulterende verdien til det valgte datafeltet.

Manuelt

Sorterer verdier alfabetisk.

Vis innstillinger

Du kan angi visningsinnstillinger for alle radfelter bortsett fra det siste, innerste radfeltet.

Oppsett

Velg layoutmodus for feltet i listeboksen.

Tom linje etter hver element

Legger til en tom rad etter dataene for hvert element i pivottabellen.

Vis automatisk

Viser de øverste eller nederste nn elementer, når du sorterer etter et bestemt felt.

Vis

Slår på funksjonen for automatisk visning.

elementer

Skriv inn maksimalt antall elementer du vil vise automatisk.

Fra

Viser de øverste eller nederste elementene i den angitte sorteringsrekkefølgen.

Bruker felt

Velg datafeltet du vil sortere dataene etter.

Skjul elementer.

Velg elementene du vil skjule fra beregningene.

Hierarki

Velg hierarkiet du vil bruke. Pivottabellen må være basert på en ekstern kildedata som inneholder datahierarkier.

note

Calc gir ikke flere hierarkier for et enkelt felt, og derfor er dette alternativet normalt grått. Hvis du bruker en pivottabelldatakildeutvidelse, kan den utvidelsen definere flere hierarkier for enkelte felt, og deretter kan alternativet bli tilgjengelig. Se dokumentasjonen som følger med utvidelsen for mer informasjon.


Supporter oss!