Datafelt

Innholdet i denne dialogboksen er forskjellig for datafelt i Data-området, og datafelt i rad- eller kolonne-området i Dialog for pivottabell.

Delsummer

Velg hvilke typer delsummer som skal regnes ut.

Ingen

Regner ikke ut delsummer.

Automatisk

Delsummer blir automatisk beregnet.

Selvvalgt

Kryss av her, og velg fra listen hvilken type delsum du vil beregne.

Funksjon

Klikk typen delsum du vil beregne. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Brukerdefinert-alternativet er valgt.

Vis elementer uten data

Inkluderer tomme kolonner og rader i resultattabellen.

Navn:

Lister opp det valgte datafeltets navn.

Flere

Gjør dialogvinduet større eller mindre.Mer-knappen er bare synlig for datafelt.

Innstillinger

Åpner Datafeltalternativer-dialogboksen. Alternativer-knappen er kun synlig for filtre og kolonne- eller radfelt.

Hvis dialogvinduet er utvidet med knappen Flere, blir følgende elementer lagt til dialogvinduet:

Vist verdi

Du kan velge en type visning for hvert datafelt. For noen typer kan du velge «mer informasjon» for et basefelt eller et baseelement.

Type

Velg type beregning av den viste verdien for datafeltet.

Type

Vist verdi

Normal

Resultater vises uendret

Forskjellig fra

Fra hvert resultat er dets referanseverdi (se nedenfor) trukket fra, og forskjellen vises. Summer utenfor grunnfeltet er vist som tomme resultater.

Navngitt element

Hvis et grunntabellpostnavn er angitt, er referanseverdien til en kombinasjon av feltelementer resultatet, hvor elementet i grunnfeltet er erstattet av den angitte grunntabellpost.

Forrige element eller Neste element

Hvis «forrige element» eller «neste elemen» er angitt som grundtabellposten, er referanseverdien resultatet for neste synlige medlem av grunnfeltet, i grunnfeltets sorteringsrekkefølge.

% av

Hvert resultat divideres med sin referanseverdi. Referanseverdien er bestemt på samme måte som ved «Forskjellig fra». Summer utenfor grunnfeltet vises som tomme resultater.

% avvik fra

Fra hvert resultat trekkes dens referanseverdi, og differansen deles på referanseverdien. Referanseverdien bestemmes på samme måte som for "Differanse fra". Totaler utenfor grunnfeltet vises som tomme resultater.

Kjører totalt i

Hvert resultat blir lagt til summen av resultatene for kommende elementer i grunnfeltet, i grunnfeltets sorteringsrekkefølge, og den samlede summen vises.

Resultater blir alltid lagt sammen, selv hvis en annen oppsummeringsfunksjon ble benyttet for å hente hvert resultat.

% av rad

Hvert resultat deles på det totale resultatet for sin rad i pivottabellen. Hvis det er flere datafelt, brukes summen for resultatets datafelt. Dersom det er delsummer med manuelt valgte oppsummeringsfunksjoner, brukes fortsatt summen med datafeltets oppsummeringsfunksjon.

% av kolonne

Samme som «% av rad», men totalen for resultatets kolonne blir brukt.

% av total

Samme som «% av rad», men totalsummen for resultatets datafelt blir brukt.

Indeks

Rad- og kolonnetotalene og totalsummen, etter samme regler som ovenfor, brukes til å beregne følgende uttrykk:

( originalresultat * totalsum ) / ( radtotal * kolonnetotal )


Grunnfelt

Velg feltet som den respektive verdien er tatt fra som grunnlag for beregningen.

Grunnfelt

Velg elementet i basisfeltet som den respektive verdien tas fra som grunnlag for beregningen.

Supporter oss!