Delsummer

Beregn delsummene for kolonnene du har valgt. LibreOffice bruker SUM-funksjonen for å automatisk regne ut delsummene og totalene i et etikettområde. Du kan også bruke andre funksjoner for å utføre beregninga. LibreOffice kjenner automatisk igjen et angitt databaseområde når du plasserer markøren i det.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Delsummer


For eksempel kan du lage en salgoppsummering for et bestemt postnummer basert på data fra en kundedatabase.

1., 2., 3. Gruppe

Velg oppsett for opptil tre delsum-grupper. Alle sidene har den samme strukturen.

Alternativer

Spesifiser innstillingene for beregning og presentasjon av delsummer.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Slett

Sletter delsummradene i det valgte området.

Supporter oss!