Avansert filter

Angi et avansert filter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Filter → Avansert filter


Les filterkriterier fra

Velg det navngitte området, eller angi celleområdet som inneholder kriteriene for filteret du vil bruke.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Alternativer

Viser flere filteralternativer.

STORE og små bokstaver

Skiller mellom store og små bokstaver ved filtrering av data.

Område innholder kolonneetiketter

Inkluderer kolonneetikettene i den første raden i et celleområde.

Kopier resultater til

Velg avmerkingsboksen, og velg deretter celleområdet der du vil vise filterresultatene. Du kan også velge et navngitt område fra listen .

Regulært uttrykk

Lar deg bruke regulære uttrykk i filterdefinisjonen. For en liste over regulære uttrykk som LibreOffice støtter, klikk her.

Hvis avmerkingsboksen Regulære uttrykk er valgt, kan du bruke regulære uttrykk i Verdi-feltet hvis listeboksen Betingelse er satt til '=' LIK eller '<>' ULIK. Dette gjelder også for de respektive cellene du refererer til for et avansert filter.

Ingen duplisering

Utelater like rader listen over filtrerte data.

Bevar filterkriterier

Velg avkrysningsboksen Kopier resultater til, og spesifiser deretter destinasjonsområdet der du vil vise de filtrerte dataene. Hvis denne boksen er merket av, forblir destinasjonsområdet knyttet til kildeområdet. Du må ha definert kildeområdet under Data - Definer område som et databaseområde. Etter dette kan du bruke det definerte filteret på nytt når som helst som følger: klikk inn i kildeområdet, og deretter velg Data - Refresh Range.

Bruk Avanserte Filtre

  1. Kopier kolonneoverskriftene til områdene som skal filtreres, til et tomt område i arket, skriv så inn filterets kriterier i raden under overskriftene. Data ordnet vannrett i en rad, blir alltid logisk koblet med OG, mens data ordnet loddrett i en kolonne, blir alltid logisk koblet med ELLER.

  2. Når du har opprettet en filtermatrise, velger du arkområdene som skal filtreres. Åpne dialogboksen Avanserte Filtre ved å velge Data - Flere Filtre - Avanserte Filtre , og definer filterbetingelsene.

  3. Klikk deretter på OK, så ser du at bare radene fra originalarket som oppfyller søkekriteriene er synlige. Alle andre rader er midlertidig skjult og kan få dem til å vises igjen med kommandoen Format - Rader - Vis .

Eksempel

Åpne et regneark med mange oppføringer. Vi bruker et fiktivt dokument over Omsetning, men du kan bruke et hvilket som helst dokument. Dokumentet er utformet som følger:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Svite

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Mars

170000

og så videre…


Kopier overskriftene i rad 1 til for eksempel rad 20.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Svite

21

Januar

22

<160000


Spesifiser at bare rader som enten har celler med verdien Januar i Måned ELLER en verdi på under 160000 i Standard -cellene, vises.

Velg>Data - Flere filtre - Avansert filtre, og velg deretter området A20: E22. Etter at du har klikket OK, vises bare de filtrerte radene. De andre radene blir skjult fra visningen.

Supporter oss!