Alternativer

Viser flere filteralternativer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Filter → Standardfilter - Alternativer

Velg Data → Filter → Standardfilter - Alternativer


Innstillinger

STORE og små bokstaver

Skiller mellom store og små bokstaver ved filtrering av data.

Område innholder kolonneetiketter

Inkluderer kolonneetikettene i den første raden i et celleområde.

Kopier resultater til

Velg avmerkingsboksen, og velg deretter celleområdet der du vil vise filterresultatene. Du kan også velge et navngitt område fra listen .

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Regulært uttrykk

Lar deg bruke regulære uttrykk i filterdefinisjonen. For en liste over regulære uttrykk som LibreOffice støtter, klikk her.

Hvis avmerkingsboksen Regulære uttrykk er valgt, kan du bruke regulære uttrykk i Verdi-feltet hvis listeboksen Betingelse er satt til '=' LIK eller '<>' ULIK. Dette gjelder også for de respektive cellene du refererer til for et avansert filter.

Ingen duplisering

Utelater like rader listen over filtrerte data.

Bevar filterkriterier

Velg avkrysningsboksen Kopier resultater til, og spesifiser deretter destinasjonsområdet der du vil vise de filtrerte dataene. Hvis denne boksen er merket av, forblir destinasjonsområdet knyttet til kildeområdet. Du må ha definert kildeområdet under Data - Definer område som et databaseområde. Etter dette kan du bruke det definerte filteret på nytt når som helst som følger: klikk inn i kildeområdet, og deretter velg Data - Refresh Range.

Dataområde

Viser celleområdet eller navnet på det celleområdet som du vil filtrere.

Alternativer

Trykk Alternativer for utvide dialogvinduet så det viser flere alternativer. Trykk om igjen for å få tilbake det opprinnelige dialogvinduet.

Supporter oss!