Lag Scenario

Definerer et scenario for det valgte arkområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Scenarier


Bruke scenarier

Navn på scenariet

Definerer navnet på scenariet. Bruk et klart og unikt navn slik at du enkelt kan identifisere scenariet. Du kan også endre et scenarionavn i Navigator gjennom kontekstmenykommandoen Egenskaper .

Merknad

Spesifiserer tilleggsinformasjon om scenariet. Denne informasjonen vil vises i navigatoren når du klikker på Scenarios-ikonet og velger ønsket scenario. . Du kan også endre denne informasjonen i navigatoren gjennom kontekstmenykommandoen Egenskaper .

Innstillinger

Denne delen brukes til å definere noen av innstillingene som brukes i scenariovisningen.

Vis kantlinje

Uthever scenariet i tabellen med en kantlinje. Fargen for kantlinjen er spesifisert i feltet til høyre for dette alternativet. Kanten vil ha en tittellinje som viser navnet på det siste scenariet. Knappen til høyre for scenariokanten gir deg en oversikt over alle scenariene i dette området, hvis flere er definert. Du kan velge hvilket som helst av scenariene fra denne listen uten begrensninger.

Kopier tilbake

Kopier verdiene til celler du kan endre inn i dette scenariet. Hvis du ikke velger dette, blir ikke scenariet endret når du endrer celleverdier. Hvordan Kopi tilbake oppfører seg, er avhengig av cellebeskyttelse, arkbeskyttelse og Hindre endringer-innstillingene.

Kopier hele arket

Kopier hele regnearket til et ekstra scenarie-regneark.

Unngå endringer

Hindrer endringer i dette scenariet. Oppførselen til Kopi tilbake-funksjonen avhenger av cellebeskyttelse, arkbeskyttelse og Hindre endringer-innstillingene.

Supporter oss!