Betinget formatering

Bruk Betinget formatering for å definere områdebaserte betingelser som bestemmer hvilken cellestil vil bli brukt på hver celle i et gitt område basert på innholdet.

Cellestilen som tilsvarer den første betingelsen som evalueres til true, brukes. Cellestiler brukt gjennom betinget formatering overstyrer cellestiler brukt manuelt ved å bruke Formateringslinjen eller Stiler sidefelt.

Du kan angi flere betingelser som spør etter celleverdier eller resultater av formler. Forholdene vurderes fra først til sist. Hvis Betingelse 1 er sant basert på gjeldende celleinnhold, brukes den tilsvarende cellestilen. Ellers blir Betingelse 2 evaluert for å avgjøre om dens tilsvarende stil vil bli brukt. Hvis ingen av betingelsene samsvarer med celleinnholdet, gjøres ingen endringer i celleformatet.

Betingede formater overskriver ikke cellestiler og direkte formatering brukes manuelt. De forblir lagret som celleegenskaper og brukes når cellen ikke samsvarer med noen betingelser eller når du fjerner alle betingede formater.

warning

For å bruke betinget formatering må AutoKalkuler være aktivert. Velg Data - Kalkuler - AutoKalkuler (du ser en hake ved siden av kommandoen når AutoKalkuler er aktivert).


Celleområde

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Betinget - Betingelse.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Home - Conditional - Condition.

Fra verktøylinjer:

Ikon betinget format – betingelse

Betinget format


Område

Definerer celleområdet som er berørt av den betingede formateringen. Klikk på Minsk-knappen for å minimere dialogboksen. Klikk igjen på knappen for å komme tilbake til dialogboksen når området er valgt.

Betingelsesliste

Liste over betingelsene som er definert for celleområdet i evalueringsrekkefølge. Du kan definere så mange betingelser du vil.

Opp

Øk prioriteten til den valgte betingelsen.

Ned

Mins prioriteten til den valgte betingelsen.

Legg til

Legger til betingelsen i betingelseslisten.

Slett

Sletter betingelsen fra betingelseslisten.

Oppføringer i betingelseslisten

Spesifiser om betinget formatering er avhengig av en av oppføringene som er oppført i rullegardinboksen.

Betingelse – Celleverdien er

Bruker en cellestil på cellen eller celleområdet kontrollert av betingelsen satt i rullegardinlisten. Formateringen brukes på hver celle individuelt, og betingelsen kan avhenge av andre celleverdier i det valgte området.

Betingelse - Formel er

Bruker den valgte stilen på cellen når formeluttrykket i tekstboksen til høyre er ikke null.

Betingelse – Dato er

Bruker den valgte stilen på cellen når celleinnholdet er formatert som dato og betingelsen er et av de tilgjengelige datointervallene i rullegardinlisten.

Betingelse – alle celler

Bruker den betingede formateringen på settet med celler som er definert i det valgte området. Formateringen brukes basert på innholdet i hele området.

Fargeskala

Bruker en fargeskala på et område som består av å vise en tofarget eller trefarget gradient på dette området avhengig av verdien til hver celle.

Datalinje

Datalinjealternativet fyller cellen med helfarge eller gradientfarge som tilsvarer den numeriske verdien i cellen.

Ikonvalg

Legg til et ikon i cellen basert på verdien i forhold til de angitte tersklene. Flere ikonvalg er tilgjengelige.

Bruk stil

Velg cellestilen som skal brukes når betingelsen er bekreftet. Velg Ny stil for å åpne Cellestil-dialogboksen og definere stilegenskapene.

Administrer vilkår

Administrer all betinget formatering som er definert i regnearket.

Supporter oss!