Definer navn

Åpner en dialogboks der du kan angi et navn for et valgt område eller et navn for et formeluttrykk.

Bruk musen til å definere områder eller skriv inn referansen i Definer navn -dialogfeltene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

VelgArk -> Navngitte områder og Uttrykk -> Definer.

Fra grensesnittet med faner:

Choose Insert - Define Name.

Choose Data - Define Name.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Define.

Fra verktøylinjer:

Icon Define Name

Define Name

Other

On the Name Box of the Formula Bar, insert a name for the selected cells range and press Enter.


Boksen Arkområde på formellinjen inneholder en liste over definerte navn for områdene eller formeluttrykkene og deres omfang mellom parenteser. Klikk på et navn fra denne boksen for å markere den tilsvarende referansen på regnearket. Navn gitt formler eller deler av en formel er ikke oppført her.

Navn

Skriv inn navnet på området du vil definere en referanse eller et formeluttrykk for. Alle områdenavn som allerede er definert i regnearket er oppført i tekstfeltet ovenfor. Hvis du klikker på et navn på listen, vil den tilsvarende referansen i dokumentet vises med en blå ramme. Hvis flere celleområder tilhører samme områdenavn, vises de med forskjellige fargede rammer.

Område eller formeluttrykk

Referansen til det valgte områdenavnet vises her som en absolutt verdi.

For å sette inn en ny områdereferanse, plasser markøren i dette feltet og bruk musen til å velge ønsket område i et hvilket som helst ark i regnearkdokumentet. For å sette inn en ny navngitt formel, skriv inn formeluttrykket.

Krympe / Utvid

Klikk på Forminsk-ikonet for å minske dialogboksen til størrelsen på inndatafeltet. Det er da lettere å markere ønsket referanse i arket. Ikonene konverteres deretter automatisk til Utvid-ikonet. Klikk på den for å gjenopprette dialogboksen til dens opprinnelige størrelse.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Ikon forminsk

Forminsk

Ikon Utvid

Ekspander

Omfang

Velg omfanget av det navngitte området eller den navngitte formelen. Dokument (global) betyr at navnet er gyldig for hele dokumentet. Ethvert annet arknavn som er valgt vil begrense omfanget av det navngitte området eller formeluttrykket til det arket.

Områdealternativer

Lar deg spesifisere Arealtype (valgfritt) for referansen.

Definerer tilleggsalternativer knyttet til typen referanseområde.

Utskriftsområde

Definerer området som et utskriftsområde.

Filter

Definerer det valgte området som skal brukes i et avansert filter.

Gjenta kolonne

Definerer området som en gjentakende kolonne.

Gjenta rad

Definerer området som en repeterende rad.

Legg til

Klikk Legg til-knappen for å legge til et nytt definert navn.

Supporter oss!