Operatorer i LibreOffice Calc

Du kan bruke følgende operatorer i LibreOffice Calc:

Aritmetiske operatorer

Disse operatorene returnerer numeriske resultater.

Operator

Navn

Eksempel

+ (Plus)

Addisjon

1+1

- (Minus)

Subtraksjon

2-1

- (Minus)

Negasjon

-5

* (stjerne)

Multiplikasjon

2*2

/ (skråstrek)

Divisjon

9/3

% (Prosent)

Prosent

15%

^ (sirkumfleks)

Eksponentiering

3^2


note

Prefikset "-" (negasjon) har høyere prioritet enn "^" (eksponentiering). For eksempel er -3^2 lik 9, som er kvadratet av et negativt tall.


Komparative operatorer

Disse operatørene returnerer enten sant eller usant.

Operator

Navn

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (Større enn)

Større enn

A1>B1

< (Mindre enn)

Mindre enn

A1<B1

>= (Større enn eller lik)

større enn eller lik

A1>=B1

<= (Mindre enn eller lik)

mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (Ulikhet)

Ulikhet

A1<>B1


Tekstoperatorer

Operatøren kombinerer separate tekster til én tekst.

Operator

Navn

Eksempel

& (Og)

tekstsammenkobling OG

«Søn» og «dag» er «søndag»


Referanseoperatorer

Disse operatorene returnerer et celleområde på null, én eller flere celler.

Område har høyeste prioritet, deretter skjæringspunkt, og så til slutt union.

Operator

Navn

Eksempel

: (kolon)

Område

A1:C108

! (Utropstegn)

Snitt

SUM(A1:B6!B5:C12)

Beregner summen av alle cellene i skjæringspunktet; i dette eksemplet gir resultatet summen av cellene B5 og B6.

~ (Tilde)

Sammenkobling eller union

Tar to referanser og returnerer en referanseliste, som er en sammenkobling av venstre referanse etterfulgt av høyre referanse. Doble oppføringer refereres to ganger. Se merknaden under denne tabellen.


note

Referansesammenkobling med et tilde-tegn ble implementert i det siste. Når en formel med tilde-operatoren finnes i et dokument som er åpnet i gamle versjoner av programvaren, returneres en feil. En referanseliste er ikke tillatt inne i et matriseuttrykk.


Supporter oss!