Statistiske funksjoner, del fem

SKEVFORDELING.P

Beregner skjevheten til en fordeling ved å bruke populasjonen av en tilfeldig variabel.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKEWP(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør angi minst tre verdier.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempler

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returnerer 0.2329985562

SKEWP(A1:A6) returnerer 0,2329985562, når området A1:A6 inneholder {2;3;1;6;8;5}

DEVSQ

Gir summen av kvadratene av avvikene basert på gjennomsnittet i et utvalg.

Syntaks

DEVSQ(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

FORECAST

Ekstrapolerer sluttverdier basert på eksisterende x- og y-verdier.

Syntaks

PROGNOS(Verdi; DataY; DataX)

Verdi er x-verdien som y-verdien på den lineære regresjonen skal returneres for.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=PROGRAM(50;A1:A50;B1;B50) returnerer Y-verdien forventet for X-verdien på 50 hvis X- og Y-verdiene i begge referansene er koblet sammen med en lineær trend.

FORECAST.LINEAR

Ekstrapolerer sluttverdier basert på eksisterende x- og y-verdier.

Syntaks

PROGNOS.LINEÆR(Verdi; DataY; DataX)

Verdi er x-verdien som y-verdien på den lineære regresjonen skal returneres for.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=PROGNOSE.LINEÆR(50;A1:A50;B1;B50) returnerer Y-verdien forventet for X-verdien på 50 hvis X- og Y-verdiene i begge referansene er koblet sammen med en lineær trend.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

NORM.S.DIST

Returnerer standard normal kumulativ distribusjonsfunksjon. Fordelingen har et gjennomsnitt på null og et standardavvik på én.

Syntaks

NORM.S.FORDELING(tall; kumulativ)

Tall er verdien som standard normal kumulativ distribusjon beregnes til.

kumulativ 0 eller USANN beregner sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Enhver annen verdi eller SANN beregner den kumulative fordelingsfunksjonen.

Eksempel

=NORM.S.FORDELING(1;0) returnerer 0,2419707245.

=NORM.S.FORDELING(1;1) returnerer 0,8413447461. Arealet under standard normalfordelingskurven til venstre for X-verdi 1 er 84 % av det totale arealet.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

NORM.S.INV

Gir den inverse til standard kumulativ normalfordeling.

Syntaks

NORM.S.INV(Tall)

Tall er sannsynligheten som den inverse standard normalfordelingen beregnes til.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

NORMSDIST

Returnerer standard normal kumulativ distribusjonsfunksjon. Fordelingen har et gjennomsnitt på null og et standardavvik på én.

Det er GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

Syntaks

NORMSDIST(Tall)

Tall er verdien som standard normal kumulativ distribusjon beregnes til.

Eksempel

=NORMSDIST(1) returnerer 0,84. Arealet under standard normalfordelingskurven til venstre for X-verdi 1 er 84 % av det totale arealet.

NORMSINV

Gir den inverse til standard kumulativ normalfordeling.

Syntaks

NORMSINV(tall)

Tall er sannsynligheten som den inverse standard normalfordelingen beregnes til.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

PERMUT

Gir antall permutasjoner for et gitt antall objekter.

Syntaks

PERMUT(Count1; Count2 )

Count1 er det totale antallet objekter.

Count2 er antall objekter i hver permutasjon.

Eksempel

=PERMUT(6;3) returnerer 120. Det er 120 forskjellige muligheter for å velge en sekvens med 3 spillekort av 6 spillekort.

PERMUTATIONA

Gir antall permutasjoner for et gitt antall objekter (med tilbakelegging).

Syntaks

PERMUTASJONA(Antall1; Antall2)

Count1 er det totale antallet objekter.

Count2 er antall objekter i hver permutasjon.

Eksempel

Hvor ofte kan 2 objekter velges fra totalt 11 objekter?

=RADER(A10:B12) gir 3.

=PERMUTATIONA(6;3) returnerer 216. Det er 216 forskjellige muligheter for å sette sammen en sekvens av 3 spillekort av seks spillekort hvis hvert kort returneres før det neste. er tegnet.

PROB

Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område er mellom to grenser. Hvis det ikke er noen Slutt-verdi, beregner denne funksjonen sannsynlighetsbasert på prinsippet om at dataverdiene er lik verdien av Start.

Syntaks

PROB(Data; Sannsynlighet; Start [; Slutt])

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Sannsynlighet er matrisen eller området for de tilsvarende sannsynlighetene.

Start er startverdien til intervallet hvis sannsynligheter skal summeres.

End (valgfritt) er sluttverdien til intervallet hvis sannsynligheter skal summeres. Hvis denne parameteren mangler, beregnes sannsynligheten for Start-verdien.

Eksempel

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) returnerer sannsynligheten for at en verdi innenfor området A1:A50 også er innenfor grensene mellom 50 og 60 Hver verdi innenfor området A1:A50 har en sannsynlighet innenfor området B1:B50.

RANK.AVG

Returnerer den statistiske rangeringen til en gitt verdi, innenfor en oppgitt rekke verdier. Hvis det er dupliserte verdier i listen, returneres den gjennomsnittlige rangeringen.

note

Forskjellen mellom RANK.AVG og RANK.EQ oppstår når det er duplikater i listen over verdier. RANK.EQ-funksjonen returnerer den lavere rangeringen, mens RANK.AVG-funksjonen returnerer gjennomsnittlig rangering.


Syntaks

RANK.AVG(Verdi; Data [; Type])

Verdi er verdien hvis rangering skal bestemmes.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Type (valgfritt) er rekkefølgen.

Type = 0 betyr synkende fra det siste elementet i matrisen til det første (dette er standard),

Type = 1 betyr stigende fra det første elementet i området til det siste.

Eksempel

=RANK.AVG(A10;A1:A50) returnerer rangeringen av verdien i A10 i verdiområdet A1:A50. Hvis Verdi ikke eksisterer innenfor området, vises en feilmelding.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

RANK.EQ

Returnerer den statistiske rangeringen til en gitt verdi, innenfor en oppgitt rekke verdier. Hvis det er dupliserte verdier i listen, gis disse samme rangering.

note

Forskjellen mellom RANK.AVG og RANK.EQ oppstår når det er duplikater i listen over verdier. RANK.EQ-funksjonen returnerer den lavere rangeringen, mens RANK.AVG-funksjonen returnerer gjennomsnittlig rangering.


Syntaks

RANK.EQ(Verdi; Data [; Type])

Verdi er verdien hvis rangering skal bestemmes.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Type (valgfritt) er rekkefølgen.

Type = 0 betyr synkende fra det siste elementet i matrisen til det første (dette er standard),

Type = 1 betyr stigende fra det første elementet i området til det siste.

Eksempel

=RANK.EQ(A10;A1:A50) returnerer rangeringen av verdien i A10 i verdiområdet A1:A50. Hvis Verdi ikke eksisterer innenfor området, vises en feilmelding.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

SKEW

Gir skjevheten i en fordeling.

Syntaks

SKEW(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst tre verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=SKEW(A1:A50) beregner verdien av skjevhet for dataene det refereres til.

SLOPE

Gir stigningstallet til den lineære regresjonslinjen. Stigningstallet er tilpasset datapunktene valgt i y- og x-verdiene.

Syntaks

SLOPE(DataY; DataX)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

STANDARDIZE

Gjør om en stokastisk variabel til en normalisert verdi.

Syntaks

STANDARDISER(Tall; Gjennomsnitt; StDev)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Gjennomsnitt er det aritmetiske gjennomsnittet av fordelingen.

StDev er standardavviket for distribusjonen.

Eksempel

=STANDARDIZE(11;10;1) returnerer 1. Verdien 11 i en normalfordeling med et gjennomsnitt på 10 og et standardavvik på 1 er like mye over gjennomsnittet på 10 , da verdien 1 er over gjennomsnittet av standard normalfordeling.

STDAV (STDEV på engelsk)

Estimerer standardavviket basert på et utvalg.

Syntaks

STDEV(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst to verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=STDEV(A1:A50) returnerer det estimerte standardavviket basert på dataene det refereres til.

STDAV (STDEV på engelsk)

Regner ut standardavviket til et estimat basert på et utvalg.

Syntaks

STDEVA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst to verdier. Tekst har verdien 0.

Eksempel

=STDEVA(A1:A50) returnerer det estimerte standardavviket basert på dataene det refereres til.

STDAVP (STDEVP på engelsk)

Beregn standardavviket basert på hele populasjonen.

Syntaks

STDEVP(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=STDEVP(A1:A50) returnerer et standardavvik for dataene det refereres til.

STDAVP (STDEVP på engelsk)

Beregn standardavviket basert på hele populasjonen.

Syntaks

STDEV.P(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=STDEV.P(A1:A50) returnerer et standardavvik for dataene det refereres til.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.STDEV.P

STDAVP (STDEVP på engelsk)

Beregner standardavviket basert på hele populasjonen.

Syntaks

STDEV.S(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst to verdier.

Eksempel

=STDEV.S(A1:A50) returnerer et standardavvik for dataene det refereres til.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.STDEV.S

STDAVP (STDEVP på engelsk)

Beregn standardavviket basert på hele populasjonen.

Syntaks

STDEVPA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Tekst har verdien 0.

Eksempel

=STDEVPA(A1:A50) returnerer standardavviket til dataene det refereres til.

STEYX

Gir standardfeilen til den anslåtte y-verdien for hver x-verdi i regresjonen.

Syntaks

STEYX(DataY; DataX )

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

T.DIST

Gir t-fordelinga.

Syntaks

T.FORDELING(Tall; Frihetsgrader; Kumulativ)

Tall er verdien som t-fordelingen beregnes for.

Frihetsgrader er antall frihetsgrader for t-fordelingen.

Kumulativ = 0 eller USANN returnerer sannsynlighetstetthetsfunksjonen, 1 eller SANN returnerer den kumulative fordelingsfunksjonen.

Eksempel

=T.DIST(1; 10; TRUE) returnerer 0,8295534338

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.DIST.2T

Beregner studentens to-halede T-fordeling, som er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som ofte brukes til å teste hypoteser på små utvalgsdatasett.

Syntaks

T.DIST.2T(Tall; Frihetsgrader)

Tall er verdien som t-fordelingen beregnes for.

Tall er verdien som t-fordelingen beregnes for.

Eksempel

=T.DIST.2T(1; 10) returnerer 0,3408931323.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.DIST.RT

Beregner den høyresidede studentens T-fordeling, som er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som ofte brukes til å teste hypoteser på små utvalgsdatasett.

Syntaks

T.DIST.RT(Tall; Frihetsgrader)

Tall er verdien som t-fordelingen beregnes for.

Frihetsgrader er antall frihetsgrader for t-fordelingen.

Eksempel

=T.DIST.RT(1; 10) returnerer 0,1704465662.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.INV

Gir inversverdien til t-fordelinga.

Syntaks

T.INV(Tall; Frihetsgrader)

Tall er sannsynligheten knyttet til den ensidede t-fordelingen.

Frihetsgrader er antall frihetsgrader for t-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.T.INV

T.INV.2T

Beregner inversen av den tosidede studentens T-fordeling , som er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som ofte brukes til å teste hypoteser på små utvalgsdatasett.

Syntaks

T.INV.2T(Tall; Frihetsgrader)

Tall er sannsynligheten knyttet til den to-halede t-fordelingen.

Frihetsgrader er antall frihetsgrader for t-fordelingen.

Eksempel

=T.INV.2T(0,25; 10) returnerer 1,221255395.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

T.TEST

Gir sannsynligheten som hører til en Student-t-test.

Syntaks

T.TEST(Data1; Data2; Modus; Type)

Data1 er den avhengige matrisen eller dataområdet for den første posten.

Data2 er den avhengige matrisen eller dataområdet for den andre posten.

Modus = 1 beregner den ensidede testen, Modus = 2 den tosidede testen.

Type er typen t-test som skal utføres. Type 1 betyr paret. Type 2 betyr to prøver, lik varians (homoskedastisk). Type 3 betyr to prøver, ulik varians (heteroscedastisk).

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.T.TEST

TDIST

Gir t-fordelinga.

Syntaks

TDIST(Tall; Frihetsgrader; Modus)

Tall er verdien som t-fordelingen beregnes for.

Frihetsgrader er antall frihetsgrader for t-fordelingen.

Modus = 1 returnerer den ensidige testen, Modus = 2 returnerer den to-halede testen.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

TILFELDIG (RAND på engelsk)

Gir rangen til et tall i et utvalg.

Syntaks

RANK(Verdi; Data [; Type])

Verdi er verdien hvis rangering skal bestemmes.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Type (valgfritt) er rekkefølgen.

Type = 0 betyr synkende fra det siste elementet i matrisen til det første (dette er standard),

Type = 1 betyr stigende fra det første elementet i området til det siste.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=RANK(A10;A1:A50) returnerer rangeringen av verdien i A10 i verdiområdet A1:A50. Hvis Verdi ikke eksisterer innenfor området, vises en feilmelding.

TINV

Gir inversverdien til t-fordelinga.

Syntaks

TINV(Tall; Frihetsgrader)

Tall er sannsynligheten knyttet til den to-halede t-fordelingen.

Frihetsgrader er antall frihetsgrader for t-fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

TTEST

Gir sannsynligheten som hører til en Student-t-test.

Syntaks

TTEST(Data1; Data2; Modus; Type)

Data1 er den avhengige matrisen eller dataområdet for den første posten.

Data2 er den avhengige matrisen eller dataområdet for den andre posten.

Modus = 1 beregner den ensidede testen, Modus = 2 den tosidede testen.

Type er typen t-test som skal utføres. Type 1 betyr paret. Type 2 betyr to utvalg, lik varians (homoskedastisk). Type 3 betyr to utvalg, ulik varians (heteroscedastisk).

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

VARIANS

Estimerer variansen basert på et utvalg.

Syntaks

VAR(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst to verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

VARIANS

Beregn en varians basert på et utfall. Tekst får verdien 0.

Syntaks

VARA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst to verdier.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

VARIANSP (VARP på engelsk)

>Estimerer variansen basert på et utvalg.

Syntaks

VAR.S(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst to verdier.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARIANSP (VARP på engelsk)

Beregn variansen basert på hele populasjonen.

Syntaks

VARP(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

VARIANSP (VARP på engelsk)

Beregn variansen basert på hele populasjonen.

Syntaks

VAR.P(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.VAR.P

VARIANSP (VARP på engelsk)

Regner ut variansen basert på hele populasjonen. Tekst får verdien 0.

Syntaks

VARPA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

WEIBULL

Gir verdiene for Weibull-fordelinga.

Weibull-fordelingen er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling, med parametere Alfa > 0 (form) og Beta > 0 (skala).

Hvis C er 0, beregner WEIBULL sannsynlighetstetthetsfunksjonen.

Hvis C er 1, beregner WEIBULL den kumulative fordelingsfunksjonen.

Syntaks

WEIBULL(Tall; Alfa; Beta; C)

Tall er verdien for å beregne Weibull-fordelingen.

Alpha er formparameteren til Weibull-fordelingen.

Beta er skalaparameteren til Weibull-distribusjonen.

C indikerer type funksjon.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

Se også Wiki-siden.

WEIBULL.DIST

Gir verdiene for Weibull-fordelinga.

Weibull-fordelingen er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling, med parametere Alfa > 0 (form) og Beta > 0 (skala).

Hvis C er 0, beregner WEIBULL.DIST sannsynlighets tetthetsfunksjonen.

Hvis C er 1, beregner WEIBULL.DIST den kumulative fordelingsfunksjonen.

Syntaks

WEIBULL.FORDELING(Tall; Alfa; Beta; C)

Tall er verdien for å beregne Weibull-fordelingen.

Alpha er formparameteren til Weibull-fordelingen.

Beta er skalaparameteren til Weibull-distribusjonen.

C indikerer typen funksjon.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Se også Wiki-siden.

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

Supporter oss!