Statistiske funksjoner del fire

GJENNOMSNITT.HVIS

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet av alle celler i et område som tilfredsstiller en gitt betingelse. AVERAGEIF-funksjonen summerer opp alle resultatene som samsvarer med den logiske testen og deler denne summen på antallet valgte verdier.

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT

Returnerer det aritmetiske gjennomsnittet av alle celler i et område som tilfredsstiller gitte flere kriterier. AVERAGEIFS-funksjonen summerer opp alle resultatene som samsvarer med de logiske testene og deler denne summen på antallet valgte verdier.

AVEDEV

Gir gjennomsnittet av datapunktenes absolutte avvik fra middelverdien av datapunktene. Viser spredninga i datasettet.

Syntaks

AVEDEV(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

AVERAGE

Gir gjennomsnittet av verdiene.

Syntaks

AVERAGE(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

AVERAGEA

Gir gjennomsnittet av verdiene. Tekst får verdien 0.

Syntaks

AVERAGEA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

MAX

Gir den største verdien i en datamengde.

Returnerer 0 hvis ingen numerisk verdi og ingen feil ble oppdaget i celleområdet(e) sendt som cellereferanse(r). Tekstceller ignoreres av MIN() og MAX(). Funksjonene MINA() og MAXA() returnerer 0 hvis ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil ble oppdaget. Sende et bokstavelig strengargument til MIN() eller MAX(), f.eks. MIN("streng"), resulterer fortsatt i en feil.

Syntaks

MAX(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) returnerer den største verdien fra listen.

=MAX(A1:B100) returnerer den største verdien fra listen.

MAXA

Gir den største verdien i en datamengde. I motsetning til «MAKS»-funksjonen, kan du her oppgi tekst i tillegg til tall. Tekst får verdien 0.

Funksjonene MINA() og MAXA() returnerer 0 hvis ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil ble oppdaget.

Syntaks

MAXA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Tekst") returnerer den største verdien fra listen.

=MAXA(A1:B100) returnerer den største verdien fra listen.

MEDIAN

Gir medianen til en mengde tall. Dersom mengden har et odde antall verdier, er medianen det tallet som ligger midt i mengden. I mengder med et like antall verdier, er medianen gjennomsnittet av de to tallene som ligger midt i mengden.

Syntaks

MEDIAN(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

for et oddetall: =MEDIAN(1;5;9;20;21) returnerer 9 som medianverdi.

for et partall: =MEDIAN(1;5;9;20) returnerer gjennomsnittet av de to midterste verdiene 5 og 9, dermed 7.

MIN

Gir den minste verdien i en datamengde.

Returnerer 0 hvis ingen numerisk verdi og ingen feil ble oppdaget i celleområdet(e) sendt som cellereferanse(r). Tekstceller ignoreres av MIN() og MAX(). Funksjonene MINA() og MAXA() returnerer 0 hvis ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil ble oppdaget. Sende et bokstavelig strengargument til MIN() eller MAX(), f.eks. MIN("streng"), resulterer fortsatt i en feil.

Syntaks

MIN(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=MIN(A1:B100) returnerer den minste verdien i listen.

MINA

Gir den minste verdien i en datamengde. Du kan også oppgi tekst. Tekst får verdien 0.

Funksjonene MINA() og MAXA() returnerer 0 hvis ingen verdi (numerisk eller tekst) og ingen feil ble oppdaget.

Syntaks

MINA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=N("abc") gir 0

=MINA(A1:B100) returnerer den minste verdien i listen.

MODE.MULT

Returnerer et vertikalt utvalg av statistiske moduser (de hyppigst forekommende verdier) i en liste over oppgitte tall.

Syntaks

MODE.MULT(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

warning

Ettersom MODE.MULT-funksjonen returnerer en matrise med verdier, må den angis som en matriseformel. Hvis funksjonen ikke angis som en matriseformel, returneres bare den første modusen, som er det samme som å bruke MODE.SNGL-funksjonen.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODE.SNGL

Gir verdien som forekommer flest ganger i en datamengde. Hvis flere verdier forekommer like mange ganger gis den minste verdien. En feil oppstår hvis ingen verdi forekommer mer enn en gang.

Syntaks

MODE.SNGL(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

warning

Hvis datasettet ikke inneholder dupliserte datapunkter, returnerer MODE.SNGL #VERDI! feilverdi.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOM.DIST

Gir den negative binomialfordelinga.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; R; SP; Kumulativ)

X representerer verdien som returneres for mislykkede tester.

R representerer verdien som returneres for vellykkede tester.

SP er sannsynligheten for å lykkes med et forsøk.

Kumulativ = 0 beregner tetthetsfunksjonen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NEGBINOMDIST

Gir den negative binomialfordelinga.

Syntaks

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X representerer verdien som returneres for mislykkede tester.

R representerer verdien som returneres for vellykkede tester.

SP er sannsynligheten for å lykkes med et forsøk.

Eksempel

=N(123) gir 123

NORM.DIST

Returnerer tetthetsfunksjonen for den kumulative normalfordelingen

Syntaks

NORM.DIST(Tall; Gjennomsnitt; StDev; C)

Tall er verdien av fordelingen som normalfordelingen skal beregnes ut fra.

Gjennomsnitt er gjennomsnittsverdien av fordelingen.

StDev er standardavviket for distribusjonen.

C = 0 beregner tetthetsfunksjonen, C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.INV

Gir den inverse til den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORM.INV(Tall; Gjennomsnitt; StDev)

Tall representerer sannsynlighetsverdien som brukes til å bestemme den inverse normalfordelingen.

Mean representerer middelverdien i normalfordelingen.

StDev representerer standardavviket til normalfordelingen.

Eksempel

=NORM.INV(0.9;63;5) returnerer 69.4077578277. Hvis gjennomsnittlig egg veier 63 gram med et standardavvik på 5, vil det være 90 % sannsynlighet for at egget ikke blir tyngre enn 69,41g gram.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMDIST

Gir tettheitsfunksjonen for den kumulative normalfordelingen.

Syntaks

NORMDIST(Tall; Gjennomsnitt; StDev [; C])

Tall er verdien av fordelingen som normalfordelingen skal beregnes ut fra.

Gjennomsnitt er gjennomsnittsverdien av fordelingen.

StDev er standardavviket for distribusjonen.

C er valgfritt. C = 0 beregner tetthetsfunksjonen, C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

NORMINV

Gir den inverse til den kumulative normalfordelinga.

Syntaks

NORMINV(Tall; Gjennomsnitt; StDev)

Tall representerer sannsynlighetsverdien som brukes til å bestemme den inverse normalfordelingen.

Mean representerer gjennomsnittsverdien i normalfordelingen.

StDev representerer standardavviket til normalfordelingen.

Eksempel

=NORMINV(0.9;63;5) returnerer 69.41. Hvis gjennomsnittlig egg veier 63 gram med et standardavvik på 5, vil det være 90 % sannsynlighet for at egget ikke blir tyngre enn 69,41g gram.

PEARSON

Gir Pearson-korrelasjonskoeffisienten r.

Syntaks

PEARSON(Data1; Data2 )

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Eksempel

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) returnerer Pearson-korrelasjonskoeffisienten til begge datasettene.

PERCENTILE

Returnerer alfa-persentilen til dataverdier i en matrise. En persentil returnerer skalaverdien for en dataserie som går fra den minste (Alfa=0) til den største verdien (alfa) =1) av en dataserie. For Alpha = 25 % betyr persentilen den første kvartilen; Alfa = 50 % er MEDIAN.

Syntaks

PERCENTILE(Data; Alfa)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Alfa representerer prosentandelen av skalaen mellom 0 og 1.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=PERSENTIL(A1:A50;0.1) representerer verdien i datasettet, som tilsvarer 10 % av den totale dataskalaen i A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Returnerer den Alpha'te persentilen av et oppgitt verdiområde for en gitt verdi på Alpha , innenfor området 0 til 1 (eksklusivt). En persentil returnerer skalaverdien for en dataserie som går fra den minste (Alpha=0) til den største verdi (Alpha=1) av en dataserie. For Alpha = 25 % betyr persentilen den første kvartilen; Alfa = 50 % er MEDIAN.

warning

Hvis Alpha ikke er et multiplum av 1/(n+1), (der n er antall verdier i den oppgitte array), interpolerer funksjonen mellom verdiene i den medfølgende arrayen, for å beregne persentilverdien. Men hvis Alfa er mindre enn 1/(n+1) eller Alfa item> er større enn n/(n+1), funksjonen kan ikke interpolere, og returnerer derfor en feil.


note

Forskjellen mellom PERCENTILE.INC og PERCENTILE.EXC er at i PERCENTILE.INC -funksjonen verdien av alfa er innenfor området 0 til og med 1, og i funksjonen PERCENTILE.EXC er verdien av alfa innenfor området 0 til 1 eksklusivt .


Syntaks

PERCENTILE.EXC(Data; Alpha)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Alfa representerer prosentandelen av skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL.EXC(A1:A50;10%) representerer verdien i datasettet, som tilsvarer 10 % av den totale dataskalaen i A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

Returnerer alfa-persentilen til dataverdier i en matrise. En persentil returnerer skalaverdien for en dataserie som går fra den minste (Alfa=0) til den største verdien (alfa) =1) av en dataserie. For Alpha = 25 % betyr persentilen den første kvartilen; Alfa = 50 % er MEDIAN.

note

Forskjellen mellom PERCENTILE.INC og PERCENTILE.EXC er at i PERCENTILE.INC -funksjonen verdien av alfa er innenfor området 0 til og med 1, og i funksjonen PERCENTILE.EXC er verdien av alfa innenfor området 0 til 1 eksklusivt .


Syntaks

PERCENTILE.INC(Data; Alpha)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Alfa representerer prosentandelen av skalaen mellom 0 og 1.

Eksempel

=PERSENTIL.INC(A1:A50;0.1) representerer verdien i datasettet, som tilsvarer 10 % av den totale dataskalaen i A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

Gir den prosentmessige rangeringa av en verdi i et utvalg.

Syntaks

PROSENTRANK(Data; Verdi [; Signifikans])

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Verdi representerer verdien hvis persentilrangering må bestemmes.

Betydning Et valgfritt argument som spesifiserer antall signifikante sifre som den returnerte prosentverdien er avrundet til. Hvis den utelates, brukes en verdi på 3.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=PERSENTRANK(A1:A50;50) returnerer den prosentvise rangeringen av verdien 50 fra det totale området av alle verdier som finnes i A1:A50. Hvis 50 faller utenfor det totale området, vises en feilmelding.

PERCENTRANK.EXC

Returnerer den relative posisjonen, mellom 0 og 1 (eksklusivt), til en spesifisert verdi innenfor en oppgitt matrise.

note

Forskjellen mellom PERCENTRANK.INC og PERCENTRANK.EXC er at PERCENTRANK.INC beregner en verdi i området 0 til og med 1, mens funksjonen PERCENTRANK.EXC beregner en verdi i området 0 til 1 eksklusivt.


Syntaks

PERCENTRANK.EXC(Data; Verdi [; Signifikans])

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Verdi representerer verdien hvis persentilrangering må bestemmes.

Betydning Et valgfritt argument som spesifiserer antall signifikante sifre som den returnerte prosentverdien er avrundet til.

Eksempel

=PERSENTRANK.EXC(A1:A50;50) returnerer den prosentvise rangeringen av verdien 50 fra det totale området av alle verdier som finnes i A1:A50. Hvis 50 faller utenfor det totale området, vises en feilmelding.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

Returnerer den relative posisjonen, mellom 0 og 1 (inklusive), av en spesifisert verdi innenfor en oppgitt matrise.

note

Forskjellen mellom PERCENTRANK.INC og PERCENTRANK.EXC er at PERCENTRANK.INC beregner en verdi i området 0 til og med 1, mens funksjonen PERCENTRANK.EXC beregner en verdi i området 0 til 1 eksklusivt.


Syntaks

PERCENTRANK.INC(Data; Verdi [; Signifikans])

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Verdi representerer verdien hvis persentilrangering må bestemmes.

Betydning Et valgfritt argument som spesifiserer antall signifikante sifre som den returnerte prosentverdien er avrundet til.

Eksempel

=PERSENTRANK.INC(A1:A50;50) returnerer den prosentvise rangeringen av verdien 50 fra det totale området av alle verdier som finnes i A1:A50. Hvis 50 faller utenfor det totale området, vises en feilmelding.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PHI

Returnerer verdien av sannsynlighetstetthetsfunksjonen for en gitt verdi med tanke på standard normalfordeling.

Syntaks

PHI(tall)

Tall er verdien som sannsynlighetstetthetsfunksjonen beregnes for.

Eksempel

=PHI(2,25) returnerer 0,0317.

=PHI(-2,25) returnerer også 0,0317 fordi normalfordelingen er symmetrisk.

=PHI(0) returnerer 0,3989.

tip

Å ringe PHI(Tall) tilsvarer å anrope NORMDIST(Tall,0,1,USANN()) eller NORM.S.DIST(Tall;USANN() ), og bruker derfor standard normalfordeling med gjennomsnitt lik 0 og standardavvik lik 1 med kumulativ-argumentet satt til Usann.


POISSON

Gir Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON(tall; gjennomsnitt [; C])

Tall representerer verdien basert på som Poisson-fordelingen beregnes på.

Mean representerer den midterste verdien av Poisson-fordelingen.

C (valgfritt) = 0 eller False beregner tetthetsfunksjonen; C = 1 eller True beregner fordelingen. Når den utelates, settes standardverdien True inn når du lagrer dokumentet, for best mulig kompatibilitet med andre programmer og eldre versjoner av LibreOffice.

Eksempel

=N(123) gir 123

POISSON.DIST

Gir Poisson-fordelinga.

Syntaks

POISSON.FORDELING(tall; gjennomsnitt; kumulativ)

Tall representerer verdien basert på som Poisson-fordelingen beregnes på.

Mean representerer den midterste verdien av Poisson-fordelingen.

Kumulativ = 0 eller Usann for å beregne sannsynlighetsmassefunksjonen; Kumulativ = 1, Sann eller en annen verdi som ikke er null for å beregne den kumulative fordelingsfunksjonen.

Eksempel

=N(123) gir 123

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

QUARTILE

Gir kvartilen til en datamengde.

Syntaks

QUARTILE(Data; Type )

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Type representerer typen kvartil. (0 = MIN, 1 = 25 %, 2 = 50 % (MEDIAN), 3 = 75 % og 4 = MAKS.)

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=QUARTILE(A1:A50;2) returnerer verdien der 50 % av skalaen tilsvarer de laveste til høyeste verdiene i området A1:A50.

QUARTILE.EXC

Returnerer en forespurt kvartil av et oppgitt verdiområde, basert på et prosentilområde fra 0 til 1 eksklusivt.

note

Forskjellen mellom QUARTILE.INC og QUARTIE.EXC er at QUARTIE.INC item>-funksjonen baserer beregningen sin på et persentilområde fra 0 til 1 inklusive, mens QUARTILE.EXC-funksjonen baserer beregningen på et persentilområde fra 0 til 1 eksklusivt.


Syntaks

QUARTILE.EXC(Data; Type)

Data representerer området av dataverdier som du vil beregne den angitte kvartilen for.

Type Et heltall mellom 1 og 3, som representerer den nødvendige kvartilen. (hvis type = 1 eller 3, må den medfølgende matrisen inneholde mer enn 2 verdier)

Eksempel

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) returnerer verdien der 50 % av skalaen tilsvarer de laveste til høyeste verdiene i området A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTILE.INC

Gir kvartilen til en datamengde.

note

Forskjellen mellom QUARTILE.INC og QUARTIE.EXC er at QUARTIE.INC item>-funksjonen baserer beregningen sin på et persentilområde fra 0 til 1 inklusive, mens QUARTILE.EXC-funksjonen baserer beregningen på et persentilområde fra 0 til 1 eksklusivt.


Syntaks

QUARTILE.INC(Data; Type)

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

Type representerer typen kvartil. (0 = MIN, 1 = 25 %, 2 = 50 % (MEDIAN), 3 = 75 % og 4 = MAKS.)

Eksempel

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) returnerer verdien der 50 % av skalaen tilsvarer de laveste til høyeste verdiene i området A1:A50.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

REST (MOD på engelsk)

Gir verdien som forekommer flest ganger i en datamengde. Hvis flere verdier forekommer like mange ganger gis den minste verdien. En feil oppstår hvis ingen verdi forekommer mer enn en gang.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MODE(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Supporter oss!