Statistiske funksjoner del tre

CONFIDENCE

Gir ( 1-alpha ) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS(Alfa; StDev; Størrelse)

Alfa er nivået på konfidensintervallet.

StDev er standardavviket for den totale populasjonen.

Størrelse er størrelsen på den totale populasjonen.

Eksempel

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) gir 0.29.

CONFIDENCE.NORM

Gir ( 1-alpha ) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS.NORM(Alfa; StDev; Størrelse)

Alfa er nivået på konfidensintervallet.

StDev er standardavviket for den totale populasjonen.

Størrelse er størrelsen på den totale populasjonen.

Eksempel

=CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) gir 0.2939945977.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Gir ( 1-alpha ) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

CONFIDENCE.T(Alpha; StDev; Størrelse)

Alfa er nivået på konfidensintervallet.

StDev er standardavviket for den totale populasjonen.

Størrelse er størrelsen på den totale populasjonen.

Eksempel

=CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) gir 0.2976325427.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Gir korrelasjonskoeffisienten mellom to datamengder.

Syntaks

CORREL(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=CORREL(A1:A50;B1:B50) beregner korrelasjonskoeffisienten som et mål på den lineære korrelasjonen til de to datasettene.

COVAR

Gir kovariansen til produktet av paravvik.

Syntaks

COVAR(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

COVARIANCE.P

Returnerer kovariansen til produktet av parede avvik, for hele populasjonen.

Syntaks

COVARIANCE.P(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Returnerer kovariansen til produktet av parede avvik, for et utvalg av populasjonen.

Syntaks

COVARIANCE.S(Data1; Data2 )

Sluttdato er den andre datoen

Sluttdato er den andre datoen

Eksempel

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Returnerer den minste verdien som den kumulative binomialfordelingen er større enn eller lik en kriterieverdi for.

Syntaks

CRITBINOM(Tester; SP; Alpha)

Tester er det totale antallet forsøk.

SP er sannsynligheten for suksess for én test.

Alfa er terskelsannsynligheten for å oppnås eller overskrides.

Eksempel

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) gir 44.

KURT

Gir kurvaturen til en datamengde (krever minst 4 verdier).

Syntaks

KURT(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør spesifisere minst fire verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Gir den rang_k-te største verdien i en datamengde.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

LARGE(Data; RankC )

Data er celleområdet med data.

RankC er rangeringen av verdien. Hvis RankC er en matrise, blir funksjonen en matrisefunksjon.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=LARGE(A1:C50;2) gir den nest største verdien i A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) lagt inn som en matrisefunksjon gir en matrise med den c-te største verdien i A1:C50 med rangeringer definert i B1:B5.

LOGINV

Gir den inverse til lognormalfordelinga.

Syntaks

LOGINV(Tall [; Gjennomsnittlig [; StDev]])

Tall (obligatorisk) er sannsynlighetsverdien som den inverse standard logaritmiske fordelingen skal beregnes for.

Gjennomsnitt (valgfritt) er det aritmetiske gjennomsnittet av standard logaritmisk distribusjon (standard til 0 hvis utelatt).

StDev (valgfritt) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon (standard til 1 hvis utelatt).

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

LOGNORM.DIST

Gir verdiene til en loggnormalfordeling.

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(Tall; Gjennomsnitt; StDev; Kumulativ)

Tall (obligatorisk) er sannsynlighetsverdien som standard logaritmisk fordeling skal beregnes for.

Mean (obligatorisk) er gjennomsnittsverdien av standard logaritmisk distribusjon.

StDev (obligatorisk) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon.

Kumulativ (obligatorisk) = 0 beregner tetthetsfunksjonen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Gir den inverse til lognormalfordelinga.

Denne funksjonen er identisk med LOGINV og ble introdusert for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

LOGNORM.INV(Tall ; Gjennomsnitt ; StDev)

Tall (obligatorisk) er sannsynlighetsverdien som den inverse standard logaritmiske fordelingen skal beregnes for.

Gjennomsnitt (obligatorisk) er det aritmetiske gjennomsnittet av standard logaritmisk distribusjon.

StDev (obligatorisk) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon.

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Gir verdiene til en loggnormalfordeling.

Syntaks

LOGNORMDIST(Tall [; Gjennomsnittlig [; StDev [; Kumulativ]]])

Tall er sannsynlighetsverdien som standard logaritmisk fordeling skal beregnes for.

Gjennomsnitt (valgfritt) er middelverdien av standard logaritmisk distribusjon.

StDev (valgfritt) er standardavviket til standard logaritmisk distribusjon.

Kumulativ (valgfritt) = 0 beregner tetthetsfunksjonen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=N(123) gir 123

SMALL

Gir den rang_k-te minste verdien i en datamengde.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

SMALL(Data; RankC )

Data er celleområdet med data.

RankC er rangeringen til verdien. Hvis RankC er en matrise, blir funksjonen en matrisefunksjon.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=SMALL(A1:C50;2) gir den nest minste verdien i A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) lagt inn som en matrisefunksjon gir en matrise med den c-te minste verdien i A1:C50 med rangeringer definert i B1:B5.

Supporter oss!