Statistiske funksjoner del én

COUNTIFS

Returnerer antallet celler som oppfyller kriteriene i flere områder.

B

Gir sannsynligheten til et utvalg med binomialfordelinga.

Syntaks

B(Tester; SP; T1 [; T2])

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

SP er sannsynligheten for suksess i hver test.

T1 definerer den nedre grensen for antall forsøk.

T2 (valgfritt) definerer den øvre grensen for antall forsøk.

Eksempel

Hva er sannsynligheten med ti terningkast for at en sekser kommer opp nøyaktig to ganger? Sannsynligheten for en sekser (eller et hvilket som helst annet tall) er 1/6. Følgende formel kombinerer disse faktorene:

=B(10;1/6;2) returnerer en sannsynlighet på 29 %.

BETA.DIST

Returnerer beta funsjonen.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

BETA.FORDELING(Tall; Alfa; Beta; Kumulativ [; Start [; Slutt]])

Tall (obligatorisk) er verdien mellom Start og Slutt for å evaluere funksjonen.

Alfa (obligatorisk) er en parameter til distribusjonen.

Beta (obligatorisk) er et parameter for distribusjonen.

Kumulativ (obligatorisk) kan være 0 eller Usann for å beregne sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Det kan være en hvilken som helst annen verdi eller Sann for å beregne den kumulative fordelingsfunksjonen.

Start (valgfritt) er den nedre grensen for Tall.

Slutt (valgfritt) er den øvre grensen for Antal.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

BETA.INV

Returnerer inversen av den kumulative beta-sannsynlighetstetthetsfunksjonen.

Syntaks

BETA.INV(Tall; Alfa; Beta [; Start [; Slutt]])

Tall er sannsynligheten knyttet til betafordelingen for de gitte argumentene Alfa og Beta.

Alfa er en strengt positiv parameter for beta-distribusjonen.

Beta er en strengt positiv parameter for betadistribusjonen.

Start (valgfritt) er den nedre grensen for utdataområdet til funksjonen. Hvis den utelates, er standardverdien 0.

Slutt (valgfritt) er den øvre grensen for utdataområdet til funksjonen. Hvis den utelates, er standardverdien 1.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

=BETA.INV(0,5;5;10) returnerer verdien 0,3257511553.

BETA.INV Wiki-side

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.BETA.INV

BETADIST

Returnerer betafunksjonen..

Syntaks

BETADIST(Tall; Alfa; Beta [; Start [; Slutt [; Akkumulert]]])

Tall er verdien mellom Start og Slutt der funksjonen skal evalueres.

Alpha er en parameter for distribusjonen.

Beta er en parameter for distribusjonen.

Start (valgfritt) er den nedre grensen for Tall.

Slutt (valgfritt) er den øvre grensen for Antal.

Kumulativ (valgfritt) kan være 0 eller False for å beregne sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Den kan være en hvilken som helst annen verdi eller Sann eller utelatt for å beregne den kumulative fordelingsfunksjonen.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

=BETAFORDELING(0,75;3;4) returnerer verdien 0,96.

BETAINV

Returnerer inversen av den kumulative beta-sannsynlighetstetthetsfunksjonen.

Syntaks

BETAINV(Nummer; Alfa; Beta [; Start [; Slutt]])

Tall er sannsynligheten knyttet til betafordelingen for de gitte argumentene Alfa og Beta.

Alfa er en strengt positiv parameter for beta-distribusjonen.

Beta er en strengt positiv parameter for betadistribusjonen.

Start (valgfritt) er den nedre grensen for utdataområdet til funksjonen. Hvis den utelates, er standardverdien 0.

Slutt (valgfritt) er den øvre grensen for utdataområdet til funksjonen. Hvis den utelates, er standardverdien 1.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

=BETAINV(0,5;5;10) returnerer verdien 0,3257511553.

BETAINV Wiki-side

BINOM.DIST

Gir sannsynligheten for den enkelte periodes binomialfordeling.

Syntaks

BINOM.DIST(X; Tester; SP; C)

X er antall suksesser i et sett med tester.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

SP er sannsynligheten for suksess for hver test.

C = 0 beregner sannsynligheten for en enkelt hendelse og C = 1 beregner den kumulative sannsynligheten.

Eksempel

=BINOM.DIST(A1;12;0.5;0) vises (hvis verdiene 0 til 12 legges inn i A1) sannsynligheten for 12 vendinger av en mynt for at Hoder vil komme opp nøyaktig det antall ganger som er angitt i A1.

=BINOM.DIST(A1;12;0.5;1) viser de kumulative sannsynlighetene for samme serie. For eksempel, hvis A1 = 4, er den kumulative sannsynligheten for serien 0, 1, 2, 3 eller 4 ganger Heads (ikke-eksklusiv ELLER ).

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

BINOM.INV

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomialfordelingen er større enn eller lik en kriteriumverdi.

Syntaks

BINOM.INV(Tester; SP; Alfa)

Tester Det totale antall tester.

SP er sannsynligheten for suksess for hver test.

Alfa Grensannsynligheten som er oppnådd eller overskredet.

Eksempel

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returnerer 7, den minste verdien som den kumulative binomialfordelingen er større enn eller lik en kriterieverdi for.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

BINOMDIST

Gir sannsynligheten for den enkelte periodes binomialfordeling.

Syntaks

BINOMDIST(X; Tester; SP; C)

X er antall suksesser i et sett med tester.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

SP er sannsynligheten for suksess i hver prøveversjon.

C = 0 beregner sannsynligheten for en enkelt hendelse og C = 1 beregner den kumulative sannsynligheten.

Eksempel

=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) vises (hvis verdiene 0 til 12 legges inn i A1) sannsynlighetene for 12 vendinger av en mynt for at Hoder vil komme opp nøyaktig det antall ganger som er lagt inn i A1.

=BINOMDIST(A1;12;0.5;1) viser de kumulative sannsynlighetene for samme serie. For eksempel, hvis A1 = 4, er den kumulative sannsynligheten for serien 0, 1, 2, 3 eller 4 ganger Heads (ikke-eksklusiv ELLER ).

CHIDIST

Gir sannsynligheten for bekreftelse av en hypotese fra den oppgitte kjikvadratverdien. Kji-kvadratverdien som skal gis for et tilfeldig utvalg som er beregnet fra summen av (observert verdi-forventet verdi)^2/forventet verdi for alle verdier, blir sammenlignet med den teoretiske Kji-kvadratfordelinga og bestemmer på bakgrunn av denne sannsynligheten for feil for hypotesen som blir testet.

Sannsynligheten bestemt av CHIDIST kan også bestemmes av CHITEST.

Syntaks

CHIDIST(Tall; Frihetsgrader)

Tall er chikvadratverdien til det tilfeldige utvalget som brukes til å bestemme feilsannsynligheten.

Frihetsgrader er frihetsgradene til eksperimentet.

Eksempel

=OG(A; B) gir USANN

Hvis Chi-kvadratverdien til det tilfeldige utvalget er 13,27 og eksperimentet har 5 frihetsgrader, er hypotesen sikret med en feilsannsynlighet på 2 %.

CHIINV

Gir inversverdien av den enhalede (ensidige) sannsynligheten til kjikvadratfordelinga.

Syntaks

CHIINV(Tall; Frihetsgrader)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Frihetsgrader er frihetsgradene til eksperimentet.

Eksempel

En terning kastes 1020 ganger. Tallene på terningen 1 til 6 kommer opp 195, 151, 148, 189, 183 og 154 ganger (observasjonsverdier). Hypotesen om at terningen ikke er fikset skal testes.

En terning kastes 1020 ganger. Tallene på terningen 1 til 6 kommer opp 195, 151, 148, 189, 183 og 154 ganger (observasjonsverdier). Hypotesen om at terningen ikke er fikset skal testes.

Dersom (observert) Chi-kvadrat er større enn eller lik (teoretisk) Chi-kvadrat CHIINV, vil hypotesen bli forkastet, siden avviket mellom teori og eksperiment er for stort. Hvis den observerte Chi-kvadraten er mindre enn CHIINV, bekreftes hypotesen med den angitte sannsynligheten for feil.

=OG(A; B) gir USANN

=OG(A; B) gir USANN

Hvis sannsynligheten for feil er 5 %, er ikke terningen sann. Hvis sannsynligheten for feil er 2 %, er det ingen grunn til å tro at den er fikset.

CHISQ.DIST

Returnerer sannsynlighetstetthetsfunksjonen eller den kumulative fordelingsfunksjonen for chikvadratfordelingen.

Syntaks

CHISQ.DIST(Tall; Frihetsgrader; Kumulativ)

Tall er chikvadratverdien til det tilfeldige utvalget som brukes til å bestemme feilsannsynligheten.

Frihetsgrader er frihetsgradene til eksperimentet.

Kumulativ kan være 0 eller Usann for å beregne sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Det kan være en hvilken som helst annen verdi eller Sann for å beregne den kumulative fordelingsfunksjonen.

Eksempel

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) er lik 0,1115650801, sannsynlighetstetthetsfunksjonen med 2 frihetsgrader, ved x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) er lik 0,7768698399, den kumulative chikvadratfordelingen med 2 frihetsgrader, ved verdien x = 3.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

CHISQ.DIST.RT

Gir sannsynligheten for bekreftelse av en hypotese fra den oppgitte kjikvadratverdien. Kji-kvadratverdien som skal gis for et tilfeldig utvalg som er beregnet fra summen av (observert verdi-forventet verdi)^2/forventet verdi for alle verdier, blir sammenlignet med den teoretiske Kji-kvadratfordelinga og bestemmer på bakgrunn av denne sannsynligheten for feil for hypotesen som blir testet.

Sannsynligheten bestemt av CHISQ.DIST.RT kan også bestemmes av CHITEST.

Syntaks

CHISQ.DIST.RT(Tall; Frihetsgrader)

Tall er chikvadratverdien til det tilfeldige utvalget som brukes til å bestemme feilsannsynligheten.

Frihetsgrader er frihetsgradene til eksperimentet.

Eksempel

=OG(A; B) gir USANN

Hvis Chi-kvadratverdien til det tilfeldige utvalget er 13,27 og eksperimentet har 5 frihetsgrader, er hypotesen sikret med en feilsannsynlighet på 2 %.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

CHISQ.INV

Gir inversverdien av den enhalede (ensidige) sannsynligheten til kjikvadratfordelinga.

Syntaks

CHISQ.INV(Sannsynlighet; Frihetsgrader)

Sannsynlighet er sannsynlighetsverdien som den inverse av kjikvadratfordelingen skal beregnes for.

Frihetsgrader er frihetsgradene for kjikvadratfunksjonen.

Eksempel

=OG(A; B) gir USANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

CHISQ.INV.RT

Gir inversverdien av den enhalede (ensidige) sannsynligheten til kjikvadratfordelinga.

Syntaks

CHISQ.INV.RT(Tall; Frihetsgrader)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Frihetsgrader er frihetsgradene til eksperimentet.

Eksempel

En terning kastes 1020 ganger. Tallene på terningen 1 til 6 kommer opp 195, 151, 148, 189, 183 og 154 ganger (observasjonsverdier). Hypotesen om at terningen ikke er fikset skal testes.

Chi-kvadratfordelingen til det tilfeldige utvalget bestemmes av formelen gitt ovenfor. Siden forventet verdi for et gitt tall på terningen for n kast er n ganger 1/6, dermed 1020/6 = 170, returnerer formelen en Chi-kvadratverdi på 13,27.

Dersom (observert) Chi-kvadrat er større enn eller lik (teoretisk) Chi-kvadrat CHIINV, vil hypotesen bli forkastet, siden avviket mellom teori og eksperiment er for stort. Hvis den observerte Chi-kvadraten er mindre enn CHIINV, bekreftes hypotesen med den angitte sannsynligheten for feil.

=OG(A; B) gir USANN

=OG(A; B) gir USANN

Hvis sannsynligheten for feil er 5 %, er ikke terningen sann. Hvis sannsynligheten for feil er 2 %, er det ingen grunn til å tro at den er fikset.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

CHISQ.TEST

Gir sannsynligheten for et avvik fra en tilfeldig fordeling av to testserier basert på kjikvadratstesten for uavhengighet. KJITEST gir kjikvadratfordelinga til dataene.

Sannsynligheten bestemt av CHISQ.TEST kan også bestemmes med CHISQ.DIST, i så fall må Chi-kvadraten til det tilfeldige utvalget sendes som en parameter i stedet for dataraden.

Syntaks

CHISQ.TEST(DataB; DataE)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

DataE er området for de forventede verdiene.

Eksempel

Data_B (observert)

Data_E (forventet)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHISQ.TEST(A1:A6;B1:B6) er lik 0,0209708029. Dette er sannsynligheten som er tilstrekkelig med de observerte dataene for den teoretiske chi-kvadratfordelingen.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

CHISQDIST

Returnerer verdien av sannsynlighetstetthetsfunksjonen eller den kumulative fordelingsfunksjonen for chikvadratfordelingen.

Syntaks

CHISQDIST(antall; frihetsgrader [; kumulativ])

Tall er tallet som funksjonen skal beregnes for.

Frihetsgrader er frihetsgradene for chikvadratfunksjonen.

Kumulativ (valgfritt): 0 eller Usann beregner sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Andre verdier eller Sann eller utelatt beregner den kumulative fordelingsfunksjonen.

CHISQINV

Returnerer inversen av CHISQDIST.

Syntaks

CHISQINV(Sannsynlighet; Frihetsgrader)

Sannsynlighet er sannsynlighetsverdien som den inverse av kjikvadratfordelingen skal beregnes for.

Frihetsgrader er frihetsgradene for kjikvadratfunksjonen.

CHITEST

Gir sannsynligheten for et avvik fra en tilfeldig fordeling av to testserier basert på kjikvadratstesten for uavhengighet. KJITEST gir kjikvadratfordelinga til dataene.

Sannsynligheten bestemt av CHITEST kan også bestemmes med CHIDIST, i så fall må Chi-kvadraten til det tilfeldige utvalget sendes som en parameter i stedet for dataraden.

Syntaks

CHITEST(DataB; DataE)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

DataE er området for de forventede verdiene.

Eksempel

Data_B (observert)

Data_E (forventet)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) er lik 0,02. Dette er sannsynligheten som er tilstrekkelig med de observerte dataene for den teoretiske chi-kvadratfordelingen.

COUNT

Teller hvor mange tall som finnes i listen over argumenter. Tekststrenger blir ignorert.

Syntaks

COUNT(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Elementene 2, 4, 6 og åtte i Verdifeltene 1 - 4 skal telles.

=COUNT(2;4;6;"åtte") = 3. Antallet tall er derfor 3.

COUNTA

Teller hvor mange verdier som finnes i listen over argumenter. Teller også tekststrenger (selv om de inneholder en tom streng med lengde 0). Tomme celler blir ignorert hvis argumentet er en matrise eller referanse.

Syntaks

COUNTA(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

Elementene 2, 4, 6 og åtte i Verdifeltene 1 - 4 skal telles.

=COUNTA(2;4;6;"åtte") = 4. Antallet verdier er derfor 4.

COUNTBLANK

Gir antall tomme celler.

Syntaks

TELLBLANKE(område)

Returnerer antall tomme celler i celleområdet Rekkevidde.

Eksempel

=COUNTBLANK(A1:B2) returnerer 4 hvis cellene A1, A2, B1 og B2 alle er tomme.

COUNTIF

Gir antall celler som oppfyller bestemte kriterier inne i et celleområde.

Syntaks

ANTALL.HVIS(område; kriterium)

Område er området som kriteriene skal brukes på.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

Søket støtter jokertegn eller regulære uttrykk. Med regulære uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for å finne den første plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et regulært uttrykk, må du enten bruke hvert regulært uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regulære uttrykk av og på i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Eksempel

A1:A10 er et celleområde som inneholder tallene 2000 til 2009. Celle B1 inneholder tallet 2006. I celle B2 skriver du inn en formel:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - dette returnerer 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - dette returnerer 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - dette returnerer 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - når B1 inneholder 2006, returnerer dette 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) der celle C2 inneholder teksten >2006 teller antall celler i området A1 :A10 som er >2006.

For å telle bare negative tall: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

EXPON.DIST

Gir eksponentialfordelinga.

Syntaks

EXPON.DIST(Nummer; Lambda; C)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Lambda er parameterverdien.

C er en logisk verdi som bestemmer funksjonens form. C = 0 beregner tetthetsfunksjonen, og C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

EXPONDIST

Gir eksponentialfordelinga.

Syntaks

EXPONDIST(Nummer; Lambda; C)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Lambda er parameterverdien.

C er en logisk verdi som bestemmer funksjonens form. C = 0 beregner tetthetsfunksjonen, og C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

INTERCEPT

Beregn punktet der en linje skjærer y-verdiene ved å bruke kjente x-verdier (kjent_x) og y-verdier (kjent_y).

Syntaks

INTERCEPT(DataY; DataX)

DataY er det avhengige settet med observasjoner eller data.

DataX er det uavhengige settet med observasjoner eller data.

Her skal det brukes navn, arrays eller referanser som inneholder tall. Tall kan også legges inn direkte.

Eksempel

For å beregne avskjæringen, bruk cellene D3:D9 som y-verdien og C3:C9 som x-verdien fra eksempelregnearket. Innput vil være som følger:

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2.15.

RSQ

Gir kvadratet av Pearsons korrelasjonskoeffisient basert på de oppgitte verdiene. RKVADRAT (også kalt determinasjonskoeffisient) er et mål på hvor nøyaktig en justering er og kan brukes til å lage en regresjonsanalyse.

Syntaks

RSQ(DataY; DataX)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=RSQ(A1:A20;B1:B20) beregner bestemmelseskoeffisienten for begge datasettene i kolonne A og B.

Supporter oss!