Finansfunksjoner del en

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Sett inn → Funksjon → Kategori Finansielt


Back to Financial Functions Part One

Forward to Financial Functions Part Three

CUMIPMT

Beregn den kumulative rentebetalinga, altsÄ den totale renta, for en investering basert pÄ en fast rentesats.

Syntax

NÅVERDI(Rente; Periodetall; Avdrag; Sluttverdi; Type)

Rate is the periodic interest rate.

NPer is the payment period with the total number of periods. NPER can also be a non-integer value.

PV is the current value in the sequence of payments.

S is the first period.

E is the last period.

Type is the due date of the payment at the beginning or end of each period.

Example

What are the interest payments at a yearly interest rate of 5.5 %, a payment period of monthly payments for 2 years and a current cash value of 5,000 currency units? The start period is the 4th and the end period is the 6th period. The payment is due at the beginning of each period.

=CUMIPMT(5.5%/12;24;5000;4;6;1) = -57.54 currency units. The interest payments for between the 4th and 6th period are 57.54 currency units.

CUMIPMT_ADD

Beregn den akkumulerte renta for en periode.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


Syntax

CUMIPMT_ADD(Rate; NPer; PV; StartPeriod; EndPeriod; Type)

Rate is the interest rate for each period.

NPer is the total number of payment periods. The rate and NPER must refer to the same unit, and thus both be calculated annually or monthly.

PV is the current value.

StartPeriod is the first payment period for the calculation.

EndPeriod is the last payment period for the calculation.

Type is the maturity of a payment at the end of each period (Type = 0) or at the start of the period (Type = 1).

Example

The following mortgage loan is taken out on a house:

Rate: 9.00 per cent per annum (9% / 12 = 0.0075), Duration: 30 years (NPER = 30 * 12 = 360), Pv: 125000 currency units.

How much interest must you pay in the second year of the mortgage (thus from periods 13 to 24)?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) returns -11135.23.

How much interest must you pay in the first month?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) returns -937.50.

CUMPRINC

Gir den kumulative renta betalt for en investeringsperiode med fast rentesats.

Syntax

NÅVERDI(Rente; Periodetall; Avdrag; Sluttverdi; Type)

Rate is the periodic interest rate.

NPer is the payment period with the total number of periods. NPER can also be a non-integer value.

PV is the current value in the sequence of payments.

S is the first period.

E is the last period.

Type is the due date of the payment at the beginning or end of each period.

Example

What are the payoff amounts if the yearly interest rate is 5.5% for 36 months? The cash value is 15,000 currency units. The payoff amount is calculated between the 10th and 18th period. The due date is at the end of the period.

=CUMPRINC(5.5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669.74 currency units. The payoff amount between the 10th and 18th period is 3669.74 currency units.

CUMPRINC_ADD

Beregn den kumulative innlÞsningssummen til et lÄn i en periode.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


Syntax

CUMPRINC_ADD(Rate; NPer; PV; StartPeriod; EndPeriod; Type)

Rate is the interest rate for each period.

NPer is the total number of payment periods. The rate and NPER must refer to the same unit, and thus both be calculated annually or monthly.

PV is the current value.

StartPeriod is the first payment period for the calculation.

EndPeriod is the last payment period for the calculation.

Type is the maturity of a payment at the end of each period (Type = 0) or at the start of the period (Type = 1).

Example

The following mortgage loan is taken out on a house:

Rate: 9.00 per cent per annum (9% / 12 = 0.0075), Duration: 30 years (payment periods = 30 * 12 = 360), NPV: 125000 currency units.

How much will you repay in the second year of the mortgage (thus from periods 13 to 24)?

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) returns -934.1071

In the first month you will be repaying the following amount:

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) returns -68.27827

ER.AVDRAG

Gir for en gitt periode betalinga pÄ hovedstolen av en investering som er basert pÄ periodiske og konstante betalinger og en konstant rentesats.

Syntax

PPMT(Rate; Period; NPer; PV [ ; FV [ ; Type ] ])

Rate is the periodic interest rate.

Period is the amortizement period. P = 1 for the first and P = NPer for the last period.

NPer is the total number of periods during which annuity is paid.

PV is the present value in the sequence of payments.

FV (optional) is the desired (future) value.

Type (optional) defines the due date. F = 1 for payment at the beginning of a period and F = 0 for payment at the end of a period.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter fÞlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

How high is the periodic monthly payment at an annual interest rate of 8.75% over a period of 3 years? The cash value is 5,000 currency units and is always paid at the beginning of a period. The future value is 8,000 currency units.

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350.99 currency units.

ER.AVDRAG

Gir det periodiske innbetalingsbelĂžpet for en annuitet med fast rentesats.

Syntax

PMT(Rate; NPer; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Rate is the periodic interest rate.

NPer is the number of periods in which annuity is paid.

PV is the present value (cash value) in a sequence of payments.

FV (optional) is the desired value (future value) to be reached at the end of the periodic payments.

Type (optional) is the due date for the periodic payments. Type=1 is payment at the beginning and Type=0 is payment at the end of each period.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter fÞlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

What are the periodic payments at a yearly interest rate of 1.99% if the payment time is 3 years and the cash value is 25,000 currency units. There are 36 months as 36 payment periods, and the interest rate per payment period is 1.99%/12.

=PMT(1.99%/12;36;25000) = -715.96 currency units. The periodic monthly payment is therefore 715.96 currency units.

IR (IRR pÄ engelsk)

Gir den endrede internrenta for en serie av investeringer.

Syntax

MIRR(Values; Investment; ReinvestRate)

Values corresponds to the array or the cell reference for cells whose content corresponds to the payments.

Investment is the rate of interest of the investments (the negative values of the array)

ReinvestRate:the rate of interest of the reinvestment (the positive values of the array)

Example

Assuming a cell content of A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, and A4 = 8, and an investment value of 0.5 and a reinvestment value of 0.1, the result is 94.16%.

MDURATION

Beregn den endrede Macauley-varigheten til et verdipapir med fast rente i antall Ă„r.

Syntax

MDURATION(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Coupon is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate)

Yield is the annual yield of the security.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-01; the maturity date is 2006-01-01. The nominal rate of interest is 8%. The yield is 9.0%. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how long is the modified duration?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 3) returns 4.02 years.

NOMINAL

Beregn den Ă„rlige nominelle rentesatsen, ut fra effektiv rente og antall sammensatte renteperioder per Ă„r.

Syntax

NOMINAL(EffectiveRate; NPerY)

EffectiveRate is the effective interest rate

NPerY is the number of periodic interest payments per year.

Example

What is the nominal interest per year for an effective interest rate of 13.5% if twelve payments are made per year.

=NOMINAL(13.5%;12) = 12.73%. The nominal interest rate per year is 12.73%.

NOMINAL_ADD

Beregn den Ă„rlige nominelle renta, ut fra effektiv rente og antall rentebetalinger per Ă„r.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


Syntax

NOMINAL_ADD(EffectiveRate; NPerY)

EffectiveRate is the effective annual rate of interest.

NPerY the number of interest payments per year.

Example

What is the nominal rate of interest for a 5.3543% effective rate of interest and quarterly payment.

=NOMINELL_ADD(5,3543%; 4) returnerer 0,0525 eller 5,25 %.

NPV

Returns the present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. To get the net present value, subtract the cost of the project (the initial cash flow at time zero) from the returned value.

If the payments take place at irregular intervals, use the XNPV function.

Syntax

NPV(Rate; Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 254]]])

Rate is the discount rate for a period.

Number 1, Number 2, 
 , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

What is the net present value of periodic payments of 10, 20 and 30 currency units with a discount rate of 8.75%. At time zero the costs were paid as -40 currency units.

=NPV(8.75%;10;20;30) = 49.43 currency units. The net present value is the returned value minus the initial costs of 40 currency units, therefore 9.43 currency units.

PDURATION

Gir antall perioder det vil ta fÞr en investering fÄr den Þnskede verdien.

Syntax

PDURATION(Rate; PV; FV)

Rate is a constant. The interest rate is to be calculated for the entire duration (duration period). The interest rate per period is calculated by dividing the interest rate by the calculated duration. The internal rate for an annuity is to be entered as Rate/12.

PV is the present (current) value. The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind. As a deposit value a positive value must be entered; the deposit must not be 0 or <0.

FV is the expected value. The future value determines the desired (future) value of the deposit.

Example

At an interest rate of 4.75%, a cash value of 25,000 currency units and a future value of 1,000,000 currency units, a duration of 79.49 payment periods is returned. The periodic payment is the resulting quotient from the future value and the duration, in this case 1,000,000/79.49=12,850.20.

PRICE

Beregn markedsverdien til et verdipapir med fast rente og pÄlydende verdi pÄ 100 valutaenheter, som en funksjon av forventet avkastning.

Syntax

PRICE(Settlement; Maturity; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Rate is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate)

Yield is the annual yield of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 1999-02-15; the maturity date is 2007-11-15. The nominal rate of interest is 5.75%. The yield is 6.5%. The redemption value is 100 currency units. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). With calculation on basis 0, the price is as follows:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575; 0.065; 100; 2; 0) returns 95.04287.

PRICEDISC

Beregn prisen per 100 valutaenheter av pÄlydende verdi til et ikke-rentebÊrende verdipapir.

Syntax

PRICEDISC(Settlement; Maturity; Discount; Redemption [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Discount is the discount of a security as a percentage.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 1999-02-15; the maturity date is 1999-03-01. Discount in per cent is 5.25%. The redemption value is 100. When calculating on basis 2 the price discount is as follows:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0.0525; 100; 2) returns 99.79583.

PRICEMAT

Beregn prisen per 100 valutaenheter av pÄlydende verdi til et verdipapir som utbetaler rente pÄ utlÞpsdatoen.

Syntax

PRICEMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Yield [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Issue is the date of issue of the security.

Rate is the interest rate of the security on the issue date.

Yield is the annual yield of the security.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

Settlement date: February 15 1999, maturity date: April 13 1999, issue date: November 11 1998. Interest rate: 6.1 per cent, yield: 6.1 per cent, basis: 30/360 = 0.

The price is calculated as follows:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0.061; 0.061;0) returns 99.98449888.

SLN

Gir den lineÊre avskrivninga for en aktiva for en periode. StÞrrelsen pÄ avskrivninga er fast under avskrivningsperioden.

Syntax

SLN(Cost; Salvage; Life)

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life is the depreciation period determining the number of periods in the depreciation of the asset.

Example

Office equipment with an initial cost of 50,000 currency units is to be depreciated over 7 years. The value at the end of the depreciation is to be 3,500 currency units.

=SLN(50000;3,500;84) = 553.57 currency units. The periodic monthly depreciation of the office equipment is 553.57 currency units.

TBILLEQ

Calculates the annual return on a treasury bill. A treasury bill is purchased on the settlement date and sold at the full par value on the maturity date, that must fall within the same year. A discount is deducted from the purchase price.

Syntax

TBILLEQ(Settlement; Maturity; Discount)

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Rabatt er den prosentvise rabatten ved ervervelse av verdipapiret.

Example

Settlement date: March 31 1999, maturity date: June 1 1999, discount: 9.14 per cent.

The return on the treasury bill corresponding to a security is worked out as follows:

=TBILLEQ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.0914) returns 0.094151 or 9.4151 per cent.

TBILLPRICE

Beregn prisen pÄ en statskasseveksel per 100 valutaenheter.

Syntax

TBILLPRICE(Settlement; Maturity; Discount)

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Rabatt er den prosentvise rabatten ved ervervelse av verdipapiret.

Example

Settlement date: March 31 1999, maturity date: June 1 1999, discount: 9 per cent.

The price of the treasury bill is worked out as follows:

=TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.09) returns 98.45.

TBILLYIELD

Beregn avkastninga til en statskasseveksel.

Syntax

TBILLYIELD(Settlement; Maturity; Price)

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Price is the price (purchase price) of the treasury bill per 100 currency units of par value.

Example

Settlement date: March 31 1999, maturity date: June 1 1999, price: 98.45 currency units.

The yield of the treasury bill is worked out as follows:

=TBILLYIELD("1999-03-31";"1999-06-01"; 98.45) returns 0.091417 or 9.1417 per cent.

VALUTA (DOLLAR pÄ engelsk)

GjĂžr om en del, som er angitt som et desimaltall, til en blandet brĂžk.

Syntax

DOLLARFR(DecimalDollar; Fraction)

DecimalDollar is a decimal number.

Fraction is a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.

Example

=DOLLARFR(1.125;16) converts into sixteenths. The result is 1.02 for 1 plus 2/16.

=DOLLARFR(1.125;8) converts into eighths. The result is 1.1 for 1 plus 1/8.

VALUTA (DOLLAR pÄ engelsk)

GjĂžr om en del, som er angitt som en blandet brĂžk, til et desimaltall.

Syntax

DOLLARDE(FractionalDollar; Fraction)

FractionalDollar is a number given as a decimal fraction.

Fraction is a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.

Example

=DOLLARDE(1.02;16) stands for 1 and 2/16. This returns 1.125.

=DOLLARDE(1.1;8) stands for 1 and 1/8. This returns 1.125.

YIELD

Beregn avkastninga til et verdipapir.

Syntax

YIELD(Settlement; Maturity; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Rate is the annual rate of interest.

Price is the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 1999-02-15. It matures on 2007-11-15. The rate of interest is 5.75%. The price is 95.04287 currency units per 100 units of par value, the redemption value is 100 units. Interest is paid half-yearly (frequency = 2) and the basis is 0. How high is the yield?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575 ;95.04287; 100; 2; 0) returns 0.065 or 6.50 per cent.

YIELDDISC

Beregn den Ă„rlige avkastninga til et ikke-rentebĂŠrende verdipapir.

Syntax

YIELDDISC(Settlement; Maturity; Price; Redemption [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Price is the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A non-interest-bearing security is purchased on 1999-02-15. It matures on 1999-03-01. The price is 99.795 currency units per 100 units of par value, the redemption value is 100 units. The basis is 2. How high is the yield?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99.795; 100; 2) returns 0.052823 or 5.2823 per cent.

YIELDMAT

Beregn den Ärlige avkastninga til et verdipapir hvor renta blir utbetalt pÄ innlÞsningsdatoen.

Syntax

YIELDMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Price [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Issue is the date of issue of the security.

Rate is the interest rate of the security on the issue date.

Price is the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan Ă„ret skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 mÄneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i mÄneder, eksakt antall dager i Är

2

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 360 dager

3

Eksakt antall dager i mÄned, Är har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 1999-03-15. It matures on 1999-11-03. The issue date was 1998-11-08. The rate of interest is 6.25%, the price is 100.0123 units. The basis is 0. How high is the yield?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0.0625; 100.0123; 0) returns 0.060954 or 6.0954 per cent.

Back to Financial Functions Part One

Forward to Financial Functions Part Three

Funksjoner etter kategori

Supporter oss!