Tilleggsfunksjoner, liste over analysefunksjoner del to

note

Tilleggsfunksjonene leveres av UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis-tjenesten.


For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Tillegg


IMCOS

Returnerer cosinus av et komplekst tall.

IMCOSH

Giver den hyperbolske cosinus til et komplekst tall.

IMCOT

Returnerer cotangensen til et komplekst tall.

IMCSC

Returnerer cosecanten til et komplekst tall.

IMCSCH

Giver den hyperbolske cosecanten til et komplekst tall.

IMSEKANT

Returnerer sekanten til et komplekst tall.

IMSECH

Returnerer den hyperbolske sekanten til et komplekst tall.

IMSIN

Giver sinusen til et komplekst tall.

IMSINH

Giver den hyperbolske sinusen til et komplekst tall.

IMTAN

Returnerer tangensen til et komplekst tall.

CONVERT

Konverterer en verdi fra én måleenhet til den tilsvarende verdien i en annen måleenhet.

FACTDOUBLE

Returnerer dobbeltfaktoren til et tall.

Syntaks

FACTDOUBLE(Tall)

Returnerer Tall !!, dobbeltfaktoren til Tall, der Tall er et heltall større enn eller lik null .

For partall returnerer FACTDOUBLE(n):

2*4*6*8* ... *n

For oddetall returnerer FACTDOUBLE(n):

1*3*5*7* ... *n

=FAKULTET(0) gir per definisjon 1.

Eksempel

=USANN() gir USANN

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

IMABS

Resultatet er absoluttverdien av et komplekst tall.

Syntaks

IMCOS("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMAGINARY

Resultatet er imaginære delen av et komplekst tall.

Syntaks

IMSIN("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMARGUMENT

Resultatet er argumentet (phi-vinkelen) til et komplekst tall.

Syntaks

IMREELL("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMDIV

Resultatet er divideringa av to komplekse tall.

Syntaks

IMDIV("Teller"; "Nevner")

Teller, Nevner er komplekse tall som legges inn i skjemaet "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMEKSP (IMEXP på engelsk)

Returnerer potensen av e og komplekse talletl. Konstanten e har den tilnærmede verdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMEKSP("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMKONJUGERT (IMCONJUGATE på engelsk)

Resultatet er den konjugerte komplekse delen av et komplekst tall.

Syntaks

IMKONJUGERE("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLN

Resultatet er den naturlige logaritmen (med grundtallet e) av et komplekst tall. Konstanten e har den tilnærmede verdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMLN("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLOG10

Resultatet er titallslogaritmen til et komplekst tall.

Syntaks

IMLOG10("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMLOG2

Resultatet er den binære logaritmen til et komplekst tall.

Syntaks

IMLOG2("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMPOWER

Resultatet er ComplexNumber eksponielt hevet til Til angitt tall.

Syntaks

IMPOWER("ComplexNumber"; Tall)

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Tall er eksponenten.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMPRODUKT (IMPRODUCT på engelsk)

Resultatet er produktet av et sett med komplekse tall.

Syntaks

IMPRODUCT(Kompleks 1 [; Kompleks 2 [; … [; Kompleks 255]]])

Kompleks 1, kompleks 2, … ,kompleks 255 er komplekse tall, referanser til celler eller til celleområder med komplekse tall. Komplekse tall legges inn på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMREELL (IMREAL på engelsk)

Resultatet er realdelen av et komplekst tall.

Syntaks

IMREELL("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMROT (IMSQRT på engelsk)

Resultatet er kvadratrota av et komplekst tall.

Syntaks

IMROT("Komplekst_tall")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

IMSUB

Resultatet er differansen mellom to komplekse tall.

Syntaks

IMSUB("Komplekst_tall_1"; "Komplekst_tall_2")

KompleksTall er et komplekst tall som angis i formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

IMSUMMER

Resultatet er summen av et sett med komplekse tall.

Syntaks

IMSUM(Kompleks 1 [; Kompleks 2 [; … [; Kompleks 255]]])

Kompleks 1, kompleks 2, … ,kompleks 255 er komplekse tall, referanser til celler eller til celleområder med komplekse tall. Komplekse tall legges inn på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

KOMPLEKS (COMPLEX på engelsk)

Resultatet er et komplekst tall som er gitt av en realdel og en imaginær del.

Syntaks

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

RealNum er den reelle koeffisienten til det komplekse tallet.

INum er den imaginære koeffisienten til det komplekse tallet.

Suffiks er en liste over alternativer, "i" eller "j".

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

OCT2BIN

Resultatet er strengen som representerer tallet i binær (base-2) form for den angitte oktale tallstrengen.

Syntaks

OCT2BIN(Tall [; Places])

Tall er en streng som representerer et oktalt tall. Den kan ha maks 10 plasser. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de følgende bitene returnerer verdien. Negative tall legges inn som tos komplement.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=OCT2BIN("3";3) returnerer "011".

OCT2DEC

Resultatet er tallet for den angitte oktale tallstrengen.

Syntaks

OCT2DEC(Tall)

Tall er en streng som representerer et oktalt tall. Den kan ha maks 10 plasser. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de følgende bitene returnerer verdien. Negative tall legges inn som tos komplement.

Eksempel

=OCT2DEC("144") returnerer 100.

OCT2HEX

Resultatet er strengen som representerer tallet i heksadesimal form for den angitte oktale tallstrengen.

Syntaks

OCT2HEX(Tall [; Places])

Number er en streng som representerer et oktalt tall. Den kan ha maks 10 plasser. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten, de følgende bitene returnerer verdien. Negative tall legges inn som tos komplement.

Plasser betyr antall steder for output.

Eksempel

=OCT2HEX("144";4) returnerer "0064".

Supporter oss!