Tilleggsfunksjoner

Det følgende beskriver og viser noen av de tilgjengelige tilleggsfunksjonene.

Tilleggskonsept

Du vil også finne en beskrivelse av LibreOffice Calc-tilleggsgrensesnittet i hjelpen. I tillegg er viktige funksjoner og deres parametere beskrevet i hjelpen for .

Tilgjengelige tilleggsfunksjoner

LibreOffice inneholder eksempler for tilleggsgrensesnittet til LibreOffice Calc.

Analysefunksjoner del en

Analysefunksjoner del to

DAYSINMONTH

Beregner antall dager i måneden som datoen som ble angitt, inntreffer.

Syntaks

DAGER.I.MÅNEDEN(Dato)

Dato angir om en gitt dato faller innunder et skuddår. Datoparameteren skal være en gyldig dato ut fra lokalitetsinnstillingene i LibreOffice

Eksempel

DAGER.I.MÅNEDEN(A1) gir 29 dager hvis A1 inneholder 17/2/68, en gyldig dato i Februar 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Beregner antall dager i året som datoen som er angitt, inntreffer.

Syntaks

DAGER.I.ÅRET(Dato)

Dato angir om en gitt dato faller innunder et skuddår. Datoparameteren skal være en gyldig dato ut fra lokalitetsinnstillingene i LibreOffice

Eksempel

DAGER.I.ÅRET(A1) gir 366 dager hvis A1 inneholder 29/2/68, en gyldig dato i året 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Bestemmer om et år er et skuddår. Hvis ja vil funksjonen returnere verdien 1 (TRUE); hvis nei vil funksjonen returnere 0 (FALSE).

Syntaks

ER.SKUDDÅR("Dato")

Dato angir om en gitt dato faller innenfor et skuddår. Dato-parameteren må være en gyldig dato.

warning

Microsoft Excel antar feilaktig at år 1900 er et skuddår og anser den ikke-eksisterende dagen 1900-02-29 som gyldig i datoberegninger. Datoer før 1900-03-01 er derfor forskjellige i Excel og Calc.


Eksempel

=ER.SKUDDÅR(A1) gir 1, hvis A1 inneholder 29/2/1968, den gyldige datoen 29. februar 1968, i din lokalitetsinnstilling.

Du kan også bruke =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) eller =ISLEAPYEAR("1968-02-29") som gir datostrengen i ISO 8601-notasjonen.

Bruk aldri =ISLEAPYEAR(2/29/68), fordi dette først vil evaluere 2 delt på 29 delt på 68, og deretter beregne ISLEAPYEAR-funksjonen fra dette lille tallet som et serienummer.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Beregn forskjellen i måneder mellom to datoverdier.

Syntaks

MÅNEDER(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den første datoen

Sluttdato er den andre datoen

Type beregner typen av forskjell. Mulige verdier er 0 (intervall) og 1 (i kalendermåneder).

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Krypterer en tekststreng ved å flytte alle tegnene 13 plasser i alfabetet. Etter siste bokstav i alfabete begynner den fra begynnelsen (rotasjon). Ved å bruke krypteringsfunksjonen på den resultatet, kan du dekryptere tekststrengen igjen.

Syntaks

ROT13(Tekst)

Tekst er tegnstrengen som skal krypteres. ROT13(ROT13(Tekst)) dekrypterer koden.

Eksempel

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returnerer strengen "The Document Foundation ble grunnlagt i september 2010.". Legg merke til hvordan mellomrom, sifre og punktum er upåvirket av ROT13.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Se wikisiden ROT13 for mer informasjon om denne funksjonen.


WEEKS

Beregn forskjellen i uker mellom to datoer.

Syntaks

UKER(Startdato; Sluttdato; Type)

StartDate er startdatoen i intervallet.

EndDate er sluttdatoen i intervallet. Sluttdatoen må være større enn startdatoen, ellers returneres en feil.

Type spesifiserer typen forskjell som skal beregnes. Mulige verdier er 0 (tidsintervall) eller 1 (kalenderuker).

Hvis Type = 0 vil funksjonen anta at 7 dager tilsvarer én uke uten å vurdere noen spesifikk dag for å markere begynnelsen av en uke.

Hvis Type = 1 vil funksjonen vurdere mandag som den første dagen i uken. Derfor, med unntak av startdatoen, regnes hver forekomst av en mandag i intervallet som en ekstra uke.

note

Denne funksjonen anser mandag for å være den første dagen i uken uavhengig av gjeldende lokale innstillinger.


Eksempel

I de følgende eksemplene sendes datoer som strenger. Imidlertid kan de også lagres i separate celler og sendes som referanser.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returnerer 0 fordi Type ble satt til 0 og det er bare 5 dager i intervallet.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returnerer 1 fordi Type ble satt til 0 og det er 7 dager i intervall.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returnerer 1 fordi Type ble satt til 1 og intervallet inneholder en mandag, siden 01/12/2022 er en onsdag og 17/01/2022 er en mandag.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returnerer 0 fordi Type ble satt til 1 og intervallet ikke inneholder noen mandager, bortsett fra startdatoen.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Beregner antall uker i et år med en bestemt dato. Antall uker er angitt som følgene: en uke som går over to år blir lagt til i det året som den ukedagen forekommer flest ganger.

Syntaks

UKER.I.ÅRET(Dato)

Dato angir om en gitt dato faller innunder et skuddår. Datoparameteren skal være en gyldig dato ut fra lokalitetsinnstillingene i LibreOffice

Eksempel

DAGER.I.ÅRET(A1) gir 366 dager hvis A1 inneholder 29/2/68, en gyldig dato i året 1968.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Beregn forskjellen i år mellom to datoverdier.

Syntaks

ÅR(Startdato; Sluttdato; Type)

Startdato er den første datoen

Sluttdato er den andre datoen

Type: Beregner typen av forskjell. Mulige verdier er 0 (interval) og 1 (i kalenderår).

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Tillegg gjennom LibreOffice API

Tillegg kan også implementeres gjennom LibreOffice API.

Supporter oss!