Tekstfunksjoner

Denne delen inneholder beskrivelser av Tekst-funksjonene.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Tekst


Bruk av doble anførselstegn i formler

For å inkludere en tekststreng i en formel, plasser tekststrengen mellom to doble anførselstegn (") og Calc tar tegnene i strengen uten å forsøke å tolke dem. For eksempel formelen ="Hello world!" viser tekststrengen Hello world! i cellen, uten omgivende doble anførselstegn.

Den mer komplekse formelen =CONCATENATE("Livet er veldig enkelt", "; "men vi insisterer på å gjøre det komplisert "; "(Confucius).") setter sammen tre individuelle strenger i doble anførselstegn, og skriver ut Livet er veldig enkelt, men vi insisterer på å gjøre det komplisert (Confucius).

For å plassere et bokstavelig dobbelt anførselstegn i en streng inne i en formel, kan to metoder brukes:

  1. Du kan "unnslippe" det doble anførselstegnet med et ekstra doble anførselstegn, og Calc behandler det dobbelte anførselstegnet som en bokstav verdi. For eksempel, formelen ="Mitt navn er ""John Doe""." gir ut strengen Mitt navn er "John Doe". Et annet enkelt eksempel er formelen =UNICODE("""") som returnerer 34, desimalverdien til Unicode-anførselstegn (U+0022) – her indikerer det første og fjerde doble anførselstegn begynnelsen og slutten av strengen, mens det andre doble anførselstegn unnslipper det tredje.

  2. Du kan bruke CHAR-funksjonen eller UNICHAR-funksjonen for å sette inn et dobbelt anførselstegn. For eksempel er formelen =UNICHAR(34) & "The Catcher in the Rye" & UNICHAR(34) & " en kjent bok av J. D. Salinger." viser strengen "The Catcher in the Rye" er en kjent bok av J. D. Salinger.

Vær oppmerksom på at Calcs AutoCorrect-funksjon kan endre doble anførselstegn. Autokorrektur skal ikke endre de doble anførselstegnene i formelceller, men kan endre de som brukes i ikke-formelceller som inneholder tekst. Hvis du for eksempel kopierer en streng som er omgitt av en annen form for typografiske doble anførselstegn, for eksempel venstre doble anførselstegn (U+201C) og høyre doble anførselstegn (U+201D), og deretter limer inn i et formelcelle, kan det oppstå en feil. Åpne Doble anførselstegn-området i Verktøy - Alternativer for autokorrektur - Lokaliserte alternativer for å angi tegnene som brukes til automatisk å korrigere start- og slutttypografiske doble anførselstegn. Fjern merket for Erstatt-bryterknappen for å deaktivere funksjonen.

ARABISK

Returnerer den numeriske verdien som tilsvarer et romersk tall uttrykt som tekst.

ASC

Konverterer dobbelbyte (full bredde) tegn til enkeltbyte (halvbredde) ASCII- og katakana-tegn.

JIS

Konverterer enkeltbyte (halvbredde) ASCII- eller katakana-tegn til dobbelbytetegn (full bredde).

REGEX

Sammenser og trekker ut eller erstatter tekst ved hjelp av regulære uttrykk.

ROMAN

Konverterer et tall til et romertall. Verdiområdet må være mellom 0 og 3999. En forenklingsmodus kan angis i området fra 0 til 4.

VALUE

Konverterer strengrepresentasjonen av et tall til numerisk form. Hvis den medfølgende strengen er en gyldig dato, klokkeslett eller dato-klokkeslett, returneres det tilsvarende serienummeret for dato og klokkeslett.

WEBSERVICE

Få nettinnhold fra en URI.

FILTERXML

Bruk et XPath-uttrykk på et XML-dokument.

ENCODEURL

Returnerer en URL-kodet streng.

BAHTTEKST

Gjør om et tall til Thaitekst, inklusive Thaivalutanavn.

Syntaks

BAHTTEKST(Tall)

Tall er et hvilket som helst tall. "Baht" er lagt til den integrerte delen av tallet, og "Satang" er lagt til desimaldelen av tallet.

Eksempel

=BAHTTEXT(12.65) returnerer en streng med thailandske tegn med betydningen "Tolv baht og sekstifem satang".

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.BAHTTEXT

BASE

Konverterer et positivt heltall til en spesifisert base til en tekst fra nummereringssystemet. Sifrene 0-9 og bokstavene A-Z brukes.

Syntaks

BASE(Tall; Radix [; Minimum Lengde])

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Radix indikerer bunnen av tallsystemet. Det kan være et hvilket som helst positivt heltall mellom 2 og 36.

MinimumLength (valgfritt) bestemmer minimumslengden på tegnsekvensen som er opprettet. Hvis teksten er kortere enn den angitte minimumslengden, legges nuller til til venstre for strengen.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

=ELLER(A; B) gir SANN

=ELLER(A; B) gir SANN

Se også

DECIMAL

BYTT.UT (SUBSTITUTE på engelsk)

Erstatter en tekst med en ny tekst i en streng.

Syntaks

SUBSTITUTE("Tekst"; "SearchText"; "NyTekst" [; Occurrence])

Tekst er teksten der tekstsegmenter skal utveksles.

SearchText er tekstsegmentet som skal erstattes (et antall ganger).

NyTekst er teksten som skal erstatte tekstsegmentet.

Occurrence (valgfritt) angir hvilken forekomst av søketeksten som skal erstattes. Hvis denne parameteren mangler, erstattes søketeksten.

Eksempel

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") returnerer 12abc12abc12abc.

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) returnerer 12312abc123.

DESIMAL

Konverterer tekst som representerer et tall i et tallsystem med den gitte grunnradixen til et positivt heltall. Radiksen må være i området 2 til 36. Mellomrom og tabulatorer ignoreres. Tekst-feltet skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Hvis radiksen er 16, ses bort fra en ledende x eller X eller 0x eller 0X, og en vedlagt h eller H. Hvis radiksen er 2, ses bort fra en vedlagt b eller B. Andre tegn som ikke tilhører tallsystemet genererer en feil.

Syntaks

DESIMAL("Tekst"; Grunntall)

Tekst er teksten som skal konverteres.

Radix indikerer bunnen av tallsystemet. Det kan være et hvilket som helst positivt heltall mellom 2 og 36.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

=RADER(A10:B12) gir 3.

=RADER(A10:B12) gir 3.

Se også

BASE

ERSTATT (REPLACE på engelsk)

Erstatter en del av en tekststreng med en annen tekststreng. Denne funksjonen kan brukes til å erstatte både tegn og tall (som automatisk konverteres til tekst). Resultatet av funksjonen vises alltid som tekst. Hvis du har tenkt å utføre ytterligere beregninger med et tall som er erstattet med tekst, må du konvertere det tilbake til et tall ved å bruke VALUE funksjon.

Eventuell tekst som inneholder tall må settes i anførselstegn hvis du ikke vil at den skal tolkes som et tall og automatisk konverteres til tekst.

Syntaks

ERSTATT("Tekst"; Plassering; Lengde; "NyTekst")

Tekst refererer til tekst som en del vil bli erstattet av.

Posisjon refererer til posisjonen i teksten der erstatningen vil begynne.

Lengde er antall tegn i Tekst som skal erstattes.

NyTekst refererer til teksten som erstatter Tekst.

Eksempel

=REPLACE("1234567";1;1;"444") returnerer "444234567". Ett tegn på posisjon 1 erstattes av hele Ny tekst.

FIND

Returnerer posisjonen til en tekststreng i en annen streng.Du kan også definere hvor søket skal begynne. Søkeordet kan være et tall eller en hvilken som helst streng med tegn. Søket skiller mellom store og små bokstaver.

Syntaks

FIND("FindText"; "Tekst" [; Position])

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten der søket finner sted.

Posisjon (valgfritt) er posisjonen i teksten som søket starter fra.

Eksempel

=FINN(76;998877665544) returnerer 6.

FIXED

Returnerer et tall som tekst med et spesifisert antall desimaler og valgfrie tusenskilletegn.

Syntaks

FIXED(Number; [Desimaler = 2 [; NoThousandsSeparators = FALSE]])

Tall avrundes til Desimaler-plasser (etter desimalskilletegnet) og resultatet formateres som tekst ved å bruke lokalitetsspesifikke innstillinger.

Desimaler (valgfritt) refererer til antall desimaler som skal vises. Hvis Desimaler er negativ, avrundes Tall til ABS(Desimaler) til venstre fra desimaltegn. Hvis Desimaler er en brøk, avkortes den og ignorerer det som er nærmeste heltall.

NoThousandsSeparators (valgfritt) bestemmer om tusenseparatoren brukes. Hvis den er TRUE eller ikke-null, blir gruppeseparatorer utelatt fra den resulterende strengen. Hvis parameteren er lik 0 eller hvis den mangler helt, vises tusenvis av skilletegnene for gjeldende lokalinnstilling.

Eksempel

=FIXED(1234567.89;3) returnerer 1.234.567.890 som en tekststreng.

=FIXED(123456.789;;TRUE) returnerer 123456.79 som en tekststreng.

=FIXED(12345.6789;-2) returnerer 12 300 som en tekststreng.

=FIXED(12134567.89;-3;1) returnerer 12135000 som en tekststreng.

=FIXED(12345.789;3/4) returnerer 12 346 som en tekststreng.

=FIXED(12345.789;8/5) returnerer 12 345,8 som en tekststreng.

GJENTA (REPT på engelsk)

Denne funksjonen gjentar en tekststreng et visst antall ganger.

Syntaks

GJENTA("Tekst"; Antall)

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=REPT("God morgen";2) returnerer God morgenGod morgen.

tip

Se wikisiden REPT for mer informasjon om denne funksjonen.


HØYRE (RIGHT på engelsk)

Gir tegnene lengst til høyre i en tekst.

Syntaks

RIGHT("Tekst" [; Number])

Tekst er teksten som høyre del skal bestemmes av.

Tall (valgfritt) er antall tegn fra høyre del av teksten. Hvis denne parameteren ikke er definert, returneres ett tegn.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

KJEDE.SAMMEN (CONCATENATE på engelsk)

Slå sammen flere tekststrenger til en streng.

Syntaks

CONCATENATE(Streng 1 [; Streng 2 [; … [; Streng 255]]])

String 1[; String 2][; … ;[String 255]] er strenger eller referanser til celler som inneholder strenger.

Eksempel

=CONCATENATE("God ";"Morgen ";"Mrs. ";"Doe") returnerer: God morgen Mrs. Doe.

KODE (CODE på engelsk)

Gir en tallkode for det første tegnet i en tekststreng.

Syntaks

KODE("Tekst")

Tekst er teksten som koden til det første tegnet skal finnes for.

Koder større end 127 kan være avhengig av ditt systems tegnsett (for eksempel iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), og som følge muligens ikke være kompatibel andre.

Eksempel

=CODE("Hieronymus") returnerer 72, =CODE("hieroglyphic") returnerer 104.

note

Koden, som brukes her refererer ikke til ASCII, men til gjeldende tegntabellen lastet inn.


LEFTB

Returnerer deiførste tegnene av en DBCS-tekst.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

LEFTB("Tekst" [; Number_bytes])

Tekst er teksten der de innledende del-ordene skal bestemmes.

Number_bytes (valgfritt) spesifiserer antall tegn du vil at LEFTB skal trekke ut, basert på byte. Hvis denne parameteren ikke er definert, returneres ett tegn.

Eksempel

=LEFTB("中国";1) returnerer " " (1 byte er bare et halvt DBCS-tegn og et mellomromstegn returneres i stedet).

=LEFTB("中国";2) returnerer "中" (2 byte utgjør ett komplett DBCS-tegn).

=LEFTB("中国";3) returnerer "中 " (3 byte utgjør ett og et halvt DBCS-tegn; det siste tegnet som returneres er derfor et mellomromstegn).

=LEFTB("中国";4) returnerer "中国" (4 byte utgjør to komplette DBCS-tegn).

=LEFTB("kontor";3) returnerer "av" (3 ikke-DBCS-tegn som hver består av 1 byte).

LENB

For dobbeltbyte-tegnsett-språk (DBCS), returnerer antall byte som brukes til å representere tegnene i en tekststreng.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

LENB("Tekst")

Tekst er teksten hvis lengde skal bestemmes.

Eksempel

LENB("中") returnerer 2 (1 DBCS-tegn bestående av 2 byte).

LENB("中国") returnerer 4 (2 DBCS-tegn som hver består av 2 byte).

LENB("kontor") returnerer 6 (6 ikke-DBCS-tegn som hver består av 1 byte).

=LENB("God ettermiddag") returnerer 14.

=LENB(12345.67) returnerer 8.

LENGDE (LEN på engelsk)

Gir lengden på en tekststreng medregnet mellomrom.

Syntaks

LENGDE("Tekst")

Tekst er teksten hvis lengde skal bestemmes.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

=RADER(A10:B12) gir 3.

MIDB

Returnerer en tekststreng av en DBCS-tekst. Parametrene spesifiserer startposisjonen og antall tegn.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

MIDB("Tekst"; Start; Antall_bytes)

Tekst er teksten som inneholder tegnene som skal trekkes ut.

Start er plasseringen til det første tegnet i teksten som skal trekkes ut.

Tall_bytes spesifiserer antall tegn MIDB vil returnere fra tekst, i byte.

Eksempel

=MIDB("中国";1;0) returnerer "" (0 byte er alltid en tom streng).

=MIDB("中国";1;1) returnerer " " (1 byte er bare et halvt DBCS-tegn og derfor er resultatet et mellomromstegn).

=MIDB("中国";1;2) returnerer "中" (2 byte utgjør ett komplett DBCS-tegn).

=MIDB("中国";1;3) returnerer "中 " (3 byte utgjør ett og et halvt DBCS-tegn; den siste byten resulterer i et mellomromstegn).

=MIDB("中国";1;4) returnerer "中国" (4 byte utgjør to komplette DBCS-tegn).

=MIDB("中国";2;1) returnerer " " (byteposisjon 2 er ikke i begynnelsen av et tegn i en DBCS-streng; 1 mellomromstegn returneres).

=MIDB("中国";2;2) returnerer " " (byteposisjon 2 peker på siste halvdel av det første tegnet i DBCS-strengen; de 2 bytene som er bedt om derfor utgjør den siste halvdelen av det første tegnet og den første halvdelen av det andre tegnet i strengen; 2 mellomromstegn returneres derfor).

=MIDB("中国";2;3) returnerer "国" (byteposisjon 2 er ikke i begynnelsen av et tegn i en DBCS-streng; et mellomromstegn returneres for byteposisjon 2).

=MIDB("中国";3;1) returnerer " " (byteposisjon 3 er på begynnelsen av et tegn i en DBCS-streng, men 1 byte er bare en halv DBCS tegn og et mellomromstegn returneres derfor i stedet).

=MIDB("中国";3;2) returnerer "国" (byteposisjon 3 er på begynnelsen av et tegn i en DBCS-streng, og 2 byte utgjør ett DBCS-tegn ).

=MIDB("office";2;3) returnerer "ffi" (byteposisjon 2 er i begynnelsen av et tegn i en ikke-DBCS-streng, og 3 byte av en ikke-DBCS-streng består av 3 tegn).

MIDT

Returnerer en tekststreng av en tekst. Parametrene spesifiserer startposisjonen og antall tegn.

Syntaks

MID("Tekst"; Start; Tall)

Tekst er teksten som inneholder tegnene som skal trekkes ut.

Start er plasseringen til det første tegnet i teksten som skal trekkes ut.

Tall angir antall tegn i den delen av teksten.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

NØYAKTIG (EXACT på engelsk)

Sammenligner to tekststrenger og gir SANN hvis de er nøyaktig like, ellers USANN. Denne funksjonen skiller mellom små og store bokstaver.

Syntaks

EXACT("Tekst1"; "Tekst2")

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=EXACT("mikrosystemer";"Mikrosystemer") returnerer FALSE.

OPPHØY (POWER på engelsk)

Gjør om alle store bokstaver i en tekststreng til små bokstaver.

Syntaks

LENGDE("Tekst")

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=ELLER(A; B) gir SANN

PROPER

Sett den første bokstaven i hvert ord i en tekststreng til stor forbokstav.

Syntaks

STORE.BOKSTAVER("Tekst")

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Eksempel

=PROPER("dokumentgrunnlaget") returnerer The Document Foundation.

RENSK (CLEAN på engelsk)

Alle tegn som ikke skrives ut blir fjernet fra strengen.

Syntaks

RENSK("Tekst")

Tekst refererer til teksten som alle ikke-utskrivbare tegn skal fjernes fra.

Eksempel

=LEN(CLEAN(CHAR(7) & "LibreOffice Calc" & CHAR(8))) returnerer 16, som viser at CLEAN-funksjonen fjerner den ikke-utskrivbare Unicode U+0007 ("BEL") og U+0008 ("BS") tegn på begynnelsen og slutten av strengargumentet. CLEAN fjerner ikke mellomrom.

RIGHTB

Returnerer det eller de siste tegnene i en tekst med doble byte-tegnsett (DBCS).

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

RIGHTB("Tekst" [; Number_bytes])

Tekst er teksten som høyre del skal bestemmes av.

Tall_bytes (valgfritt) spesifiserer antall tegn du vil at RIGHTB skal trekke ut, basert på byte. Hvis denne parameteren ikke er definert, returneres én byte.

Eksempel

RIGHTB("中国";1) returnerer " " (1 byte er bare et halvt DBCS-tegn og et mellomromstegn returneres i stedet).

RIGHTB("中国";2) returnerer "国" (2 byte utgjør ett komplett DBCS-tegn).

RIGHTB("中国";3) returnerer "国" (3 byte utgjør ett halvt DBCS-tegn og ett helt DBCS-tegn; et mellomrom returneres for den første halvdelen).

RIGHTB("中国";4) returnerer "中国" (4 byte utgjør to komplette DBCS-tegn).

RIGHTB("中国";4) returnerer "中国" (4 byte utgjør to komplette DBCS-tegn).

STORE.BOKSTAVER (UPPER på engelsk)

Gjør om en tekst til store bokstaver.

Syntaks

STORE.BOKSTAVER("Tekst")

Tekst refererer til de små bokstavene du vil konvertere til store bokstaver.

Eksempel

=UPPER("God morgen") returnerer GOD MORGEN.

SØK (SEARCH på engelsk)

Returnerer posisjonen til et tekstsegment i en tegnstreng. Du kan angi starten på søket som et alternativ. Søketeksten kan være et tall eller en hvilken som helst sekvens av tegn. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver. Hvis teksten ikke blir funnet, returnerer feil 519 (#VERDI).

Søket støtter jokertegn eller regulære uttrykk. Med regulære uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for å finne den første plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et regulært uttrykk, må du enten bruke hvert regulært uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regulære uttrykk av og på i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntaks

SEARCH("FindText"; "Tekst" [; Position])

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Tekst er teksten der søket skal finne sted.

Posisjon (valgfritt) er posisjonen i teksten der søket skal starte.

Eksempel

=SEARCH(54;998877665544) returnerer 10.

T

Denne funksjonen gir målteksten eller en tom tekststreng, hvis målet ikke er en tekst.

Syntaks

T(Verdi)

Hvis Verdi er en tekststreng eller refererer til en tekststreng, gir T denne tekststrengen; ellers gir den en tom tekststreng.

Eksempel

=T(12345) returnerer en tom streng.

=T("12345") returnerer strengen 12345.

TEGNKODE (CHAR på engelsk)

Gjør om et tall til et tegn i henhold til den kodetabellen som er i bruk. Nummeret kan inneholde to eller tre siffer og bare hele tall.

Koder større end 127 kan være avhengig av ditt systems tegnsett (for eksempel iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), og som følge muligens ikke være kompatibel andre.

Syntaks

TEGNKODE(Tall)

Number er et tall mellom 1 og 255 som representerer kodeverdien for tegnet.

Eksempel

=CHAR(100) returnerer tegnet d.

="abc" & CHAR(10) & "def" setter inn et linjeskifttegn i strengen.

TEKST (TEXT på engelsk)

Konverterer en verdi til tekst i henhold til et gitt format.

Syntaks

TEXT(Verdi; Format)

Verdi er verdien (numerisk eller tekstlig) som skal konverteres.

Format er teksten som definerer formatet. Bruk desimal- og tusenskilletegn i henhold til språket som er angitt i celleformatet.

Eksempel

=TEXT(12.34567;"###.##") returnerer teksten 12.35

=TEXT(12.34567;"000.00") returnerer teksten 012.35

=TEXT("xyz";"=== @ ===") returnerer teksten === xyz ===

tip

Se også Tallformatkoder: tilpassede formatkoder definert av brukeren.


TRIM

Fjerner mellomrom fra en streng og etterlater bare et enkelt mellomromstegn mellom ord.

Syntaks

TRIM("Tekst")

Tekst refererer til tekst der mellomrom skal fjernes.

Eksempel

=TRIM(" hello world ") returnerer hello world uten innledende og etterfølgende mellomrom og med enkelt mellomrom mellom ord.

UNCHAR

Konverterer et kodenummer til et Unicode-tegn eller -bokstav.

Syntaks

UNICHAR(tall)

Eksempel

=UNICHAR(169) returnerer Copyright-tegnet ©.

tip

Se også UNICODE()-funksjonen.


UNICODE

Gir en tallkode for det første tegnet i en tekststreng.

Syntaks

UNICODE("Tekst")

Eksempel

=UNICODE("©") returnerer Unicode-tallet 169 for Copyright-tegnet.

tip

Se også UNICHAR()-funksjonen.


VALUTA (DOLLAR på engelsk)

Konverterer et tall til en streng som representerer beløpet i valutaformatet, avrundet til et spesifisert desimal, ved å bruke desimalskilletegnet som tilsvarer gjeldende lokalitetsinnstilling. I feltet Verdi skriver du inn tallet som skal konverteres. Du kan eventuelt angi antall desimaler i Desimaler-feltet. Hvis ingen verdi er spesifisert, vil alle tall i valutaformat vises med to desimaler.

Valutaformatet stiller inn du i dine systeminnstillinger.

Syntaks

DOLLAR(Verdi [; Decimals])

Value er et tall, en referanse til en celle som inneholder et tall, eller en formel som returnerer et tall.

Decimalser det valgfrie antallet desimaler.

Eksempel

=DOLLAR(255) returnerer $255,00 for engelsk (USA) lokalitet og USD (dollar) valuta; ¥255,00 for den japanske lokaliteten og valutaen JPY (yen); eller 255,00 € for tysk (Tyskland) lokalitet og EUR (euro) valuta.

=DOLLAR(367.456;2) returnerer $367.46.

VENSTRE

Gir tegnene lengst til venstre i en tekst.

Syntaks

LEFT("Tekst" [; Number])

Tekst er teksten der de innledende del-ordene skal bestemmes.

Nummer (valgfritt) angir antall tegn for startteksten. Hvis denne parameteren ikke er definert, returneres ett tegn.

Eksempel

=RADER(A10:B12) gir 3.

Supporter oss!