Matrisefunksjoner

Dette avsnittet inneholder matrisefunksjoner.

Hva er en matrise?

En matrise er et sammenlenket celleområde i et regneark som inneholder verdier. Et område av 3 rader og 3 kolonner er en 3 x 3 matrise:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


Den minste mulige matrisen er en 1 x 2 eller 2 x 1 tabell med to tilgrensende celler.

Hva er en matriseformel?

En formel der de individuelle verdiene i et celleområde evalueres, refereres til som en matriseformel. Forskjellen mellom en matriseformel og andre formler er at matriseformelen omhandler flere verdier samtidig i stedet for bare én.

En matriseformel kan ikke alene prosessere flere verdier, men kan returnere flere verdier. Resultater fra en matriseformel er også en matrise.

For √• multiplisere verdiene i de individuelle cellene med 10 i matrisen ovenfor, trenger du ikke bruke en formel p√• hver enkelt celle eller verdi. I stedet trenger du bare √• bruke en enkelt matriseformel. Velg et omr√•de p√• 3 x 3 celler p√• en annen del av regnearket, skriv inn formelen =10*A1:C3 og bekreft denne oppf√łringen med tastekombinasjonen

Unsupported switch condition.

+ Shift + Enter. Resultatet er en 3 x 3 matrise der de individuelle verdiene i celleområdet (A1:C3) multipliseres med en faktor på 10.

I tillegg til multiplikasjon kan du også bruke andre operatorer på referanseområdet (en matrise). Med LibreOffice Calc kan du legge til (+), subtrahere (-), multiplisere (*), dividere (/), bruke eksponenter (^), sammenkobling (&) og sammenligninger (=, <>, <, > , <=, >=). Operatorene kan brukes på hver enkelt verdi i celleområdet og returnerer resultatet som en matrise hvis matriseformelen ble angitt.

Sammenligningsoperatorer i en matriseformel behandler tomme celler på samme måte som i en vanlig formel, det vil si enten som null eller som en tom streng. Hvis for eksempel cellene A1 og A2 er tomme, er matriseformlene {=A1:A2=""} og {=A1:A2=0 } vil begge returnere en 1 kolonne 2 rad matrise med celler som inneholder SANN.

Når bruker du matriseformler?

Bruk matriseformler hvis du kan gjenta beregninger på flere forskjellige verdier. Hvis du senere beslutter å endre beregningsmetoden, kan du bare endre matriseformelen. For å legge til en matriseformel kan du velge hele matriseområdet og deretter foreta de relevante endringer i matriseformelen.

Matriseformler er ogs√• et plassbesparende alternativ n√•r flere verdier m√• beregnes, siden de ikke er s√¶rlig minnekrevende. I tillegg er matriser et viktig verkt√ły for √• utf√łre komplekse beregninger, fordi du kan ha flere celleomr√•der inkludert i beregningene dine. LibreOffice har forskjellige matematiske funksjoner for matriser, for eksempel MMULT-funksjonen for √• multiplisere to matriser eller SUMPRODUCT-funksjonen for √• beregne skalarproduktene til to matriser.

Bruk av matriseformler i LibreOffice Calc

Implisitt skjæringspunkt mellom matriseformler

Du kan ogs√• lage en "normal" formel der referanseomr√•det, for eksempel parametere, indikerer en matriseformel. Denne formelen er ogs√• kjent som "implisitt skj√¶ringspunkt" av matriseformel. Resultatet er hentet fra skj√¶ringspunktet mellom referanseomr√•det og radene eller kolonnene der formelen er funnet. Hvis det ikke er noe skj√¶ringspunkt eller hvis omr√•det ved skj√¶ringspunktet dekker flere rader eller kolonner, vises en #VERDI! feilmelding vises. F√łlgende eksempel illustrerer dette konseptet:

I tabellen ovenfor, plasser matriseformelen i D1:

{=A1:A3 + 100}

Cellene D1, D2, D3 har verdier henholdsvis 107, 195, 105.

Sett inn formelen nedenfor i E2, ikke skriv inn som matriseformel.

=A1:A3 + 100

Cellene E1 og E3 er tomme, celle E2 har verdien 195. Dette er det implisitte skjæringspunktet mellom matriseformler.

Sett inn formel nedenfor i E4, som i E2.

=A1:A3 + 100

Celle E4 viser #VALUE!. Rad 4 er utenfor området A1:A3 i formelen.

Opprett matriseformler

Hvis du oppretter en matriseformel ved hjelp av Funksjonsveiviseren, m√• du merke av for Matrise hver gang slik at resultatene returneres i en matrise. Ellers returneres bare verdien i cellen √łverst til venstre i matrisen som beregnes.

Hvis du skriver inn matriseformelen direkte i cellen, m√• du bruke tastekombinasjonen Shift + + Enter i stedet for Enter-tasten. F√łrst da blir formelen en matriseformel.

note

Matriseformler vises i klammeparenteser i LibreOffice Calc. Du kan ikke lage matriseformler ved å legge inn klammeparentesene manuelt.


warning

Cellene i en resultatmatrise er automatisk beskyttet mot endringer. Du kan imidlertid redigere, slette eller kopiere matriseformelen ved å velge hele matrisecelleområdet.


Bruk av innebygde områdekonstanter i formler

Calc st√łtter innebygde konstanter av typen matrise/omr√•de i formler. Et n√łstet omr√•de er omgitt av kr√łllparenteser '{' og '}'. Elementene kan hver for seg v√¶re et tall (ogs√• negative), en logisk konstant (SANN, USANN), eller en bokstavstreng. Ikke-konstante uttrykk er ikke tillatt. Omr√•der kan skrives inn med √©n eller flere rader, og en eller flere kolonner. Alle rader m√• inneholde det samme antallet elementer, alle kolonner m√• inneholde det samme antallet elementer.

Kolonneseparatoren (skiller elementer i én rad) og radseparatoren er språk- og lokalitetsavhengige. Men i dette hjelpeinnholdet er ';' semikolon og '|' pipesymbol brukes til å indikere henholdsvis kolonne- og radseparatorer. For eksempel, i det engelske språket, brukes ','-kommaet som kolonneseparator, mens ';' semikolon brukes som radseparator.

tip

Du kan vise og endre rad- og kolonneseparator i - Calc - Formel - Separatorer.


Matriser kan ikke v√¶re n√łstet.

Eksempler:

={1;2;3}

En matrise med en rad bestående av de tre tallen 1, 2 og 3.

For √• legge inn denne matrisekonstanten, velger du tre celler p√• rad, deretter skriver du formelen ={1;2;3} ved √• bruke de kr√łllete klammeparentesene og semikolonene, og trykker deretter p√• + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

En matrise med to rader og tre verdier i hver rad.

={0;1;2|USANN;SANN;"to"}

En blandet datamatrise.

=SIN({1;2;3})

Angitt som en matriseformel, leveres resultatet av tre SIN-beregninger med argumentene 1, 2, og 3.

Redigering av matriseformler

 1. Velg celleomr√•det eller matrisen som inneholder matriseformelen. For √• velge hele matrisen, plasser cellemark√łren innenfor matriseomr√•det, og trykk deretter + /, der / er divisjonstasten p√• det numeriske tastaturet.

 2. Trykk enten F2 eller plasser mark√łren p√• inndatalinjen. Begge disse handlingene lar deg redigere formelen.

 3. Etter at du har gjort endringer, trykk + Shift + Enter.

tip

Du kan formatere de forskjellige delene av en matrise. For eksempel kan du endre skrifttype eller farge. Merk et celleomr√•de og endre deretter de innstillingene du √łnsker.


Sletting av matriseformler

 1. Velg celleomr√•det eller matrisen som inneholder matriseformelen. For √• velge hele matrisen, plasser cellemark√łren innenfor matriseomr√•det, og trykk deretter + /, der / er divisjonstasten p√• det numeriske tastaturet.

 2. Trykk Delete for å slette matriseinnholdet, inkludert matriseformelen, eller trykk Backspace og dette får opp Slett innhold dialogboksen. Velg Formel eller Slett alle og klikk OK.

Kopiering av matriseformler

 1. Merk celleområdet eller matrisen som inneholder matriseformelen.

 2. Trykk enten F2 eller plasser mark√łren p√• inndatalinjen.

 3. Kopier formelen til inndatalinjen ved å trykke + C.

 4. Velg et celleomr√•de der du vil sette inn matriseformelen, og trykk enten F2 eller plasser mark√łren p√• inndatalinjen.

 5. Lim inn formelen ved å trykke + V i det valgte området og bekreft det ved å trykke + Shift + Enter. Det valgte området inneholder nå matriseformelen.

Justering av et matriseområde

Hvis du vil redigere resultatomr√•det, gj√łr f√łlgende:

 1. Merk celleområdet eller matrisen som inneholder matriseformelen.

 2. Under merkingen, til h√łyre, vil du se du et lite ikon som du kan bruke til √• forst√łrre eller forminske omr√•det ved hjelp av musa.

note

Når du tilpasser området vil ikke matriseformelen automatisk bli tilpasset. Du endrer bare det området som resultatet vil vises i.


Ved å holde nede tasten, kan du lage en kopi av matriseformelen i det gitte området.

Betingede matriseberegninger

En betinget matriseberegning er en matrise eller matriseformel, som inneholder en HVIS() eller VELG() funksjon. Betingelsesargumentet i formelen er en områdereferanse eller et matriseresultat.

I det f√łlgende eksemplet blir testen >0 i formelen {=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nei")} brukt p√• hver celle i omr√•det A1:A3, og resultatet blir kopiert til den tilsvarende cellen.

A

B (formel)

B (resultat)

1

1

{=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nei")}

ja

2

0

{=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nei")}

nei

3

1

{=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nei")}

ja


F√łlgende funksjoner gir tvungen array-h√•ndtering: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Hvis du bruker omr√•dereferanser som argumenter n√•r du kaller en av disse funksjonene, oppf√łrer funksjonene seg som matrisefunksjoner. F√łlgende tabell gir et eksempel p√• tvungen matrise-h√•ndtering:

A

B (formel)

B (resultat)

C (tvungen matriseformel)

C (resultat)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMMERPRODUKT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMMERPRODUKT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VERDI!

=SUMMERPRODUKT(A1:A2+1)

5


FREKVENS (FREQUENCY på engelsk)

Indikerer frekvensfordelingen i en én-kolonne-matrise. Funksjonen teller antall verdier i Data-matrisen som er innenfor verdiene gitt av Klasser-array.

Syntax

FREKVENS(Data; Grupper)

Data representerer henvisningen til de verdiene som skal telles.

Grupper representerer matrisen med grenseverdiene.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


note

Du kan finne en generell introduksjon til matrisefunksjoner √łverst p√• denne siden.


Example

I den f√łlgende tabellen lister kolonne A usorterte m√•ledata. Kolonne B inneholder den √łvre grensen, som du har skrevet inn for de gruppene hvor du vil fordele data i kolonne A. Ut i fra grensen som er skrevet inn i B1, gir FREKVENS-funksjonen, antall m√•lte verdier mindre enn eller lik 5. Da grensen i B2 er 10, gir FREKVENS-funksjonen det andre resultatet med antall m√•lte verdier som er st√łrre enn 5 og mindre enn eller lik 10. Den teksten du skrev inn i B6, ">25", er bare til referanseform√•l.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Velg et enkelt kolonneområde der du vil angi frekvensen i henhold til klassegrensene. Du må velge ett felt mer enn klassetaket. I dette eksemplet velger du området C1:C6. Hent frem FREKVENS-funksjonen i Funksjonsveiviseren. Velg Data-området i (A1:A11), og deretter Klasser-området der du skrev inn klassegrensene (B1:B6). Merk av for Matrise og klikk OK. Du vil se frekvenstellingen i området C1:C6.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

KURVE (LOGEST på engelsk)

Denne funksjonen regner ut de innskrevne dataene som en eksponentiell regresjonskurve (y=b√óm^x).

Syntax

LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]])

DataY representerer matrisen med Y-data.

DataX (valgfri) representerer matrisen med X-data.

Funksjonstype (valgfri). Hvis Funksjonstype = 0, vil funksjoner på formen Y = m^X bli beregnet. Ellers blir Y = B*m^X funksjoner beregnet.

Statistikk (valgfri). Hvis Statistikk=0, blir bare regressionskoeffisienten beregnet.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som ¬ęvalgfri¬Ľ kun utelates hvis ingen parameter f√łlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som ¬ęvalgfri¬Ľ, kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

Example

Se RETTLINJE. Kvadratsum vil derimot ikke bli returnert.

MDETERM

Gir determinanten til en matrise. Funksjonen gir en verdi i den nåværende cellen. Du trenger altså ikke å oppgi et dataområde.

Syntax

MDETERM(Matrise)

Matrise representerer en kvadratisk matrise hvor determinantene er angitt.

note

Du finner en generell introduksjon til bruk av Array-funksjoner √łverst p√• denne siden.


Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

MENHET

Gir enhetsmatrisen av en viss st√łrrelse. Enhetsmatrisen er en kvadratisk matrise hvor de diagonale hovedelementene er 1 og alle andre matriseelementer er 0.

Syntax

MENHET(Dimensjoner)

Dimensjoner henviser til st√łrrelsen av omr√•deenheten.

note

Du kan finne en generell introduksjon til matrisefunksjoner √łverst p√• denne siden.


Example

Velg et kvadratisk område inne i regnearket, for eksempel fra A1 til E5.

Velg funksjonen MENHET uten √• fjerne merking av omr√•det. Merk avkryssningsfeltet Matrise. Skriv inn den √łnskede dimensjonen av enhetsmatrisen, i dette tilfellet 5 og trykk p√• OK.

Du kan også skrive inn =MUNIT(5)-formelen i den siste cellen i det valgte området (E5), og trykke .

Du vil nå se en enhetsmatrise med A1:E5.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

MINVERS

Gir den inverse matrisen.

Syntax

MINVERS(Matrise)

Matrise representerer en kvadratisk matrise som kan inverteres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

Example

Velg et kvadratisk område og velg MINVERS. Merk matrise for utdata, merk Matrise-feltet og trykk på OK.

MMULT

Beregn matriseproduktet av to matriser. Antall kolonner i matrise 1 må være lik antall rader i matrise 2. En kvadratisk matrise har like mange rader som kolonner.

Syntax

MMULT(matrise 1; matrise 2)

Array 1 representerer den f√łrste matrisen som brukes i matriseproduktet.

Array 2 representerer den andre matrisen med samme antall rader.

note

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.


Example

Velg et kvadratisk omr√•de. Velg MMULT-funksjonen. Velg Array 1, og velg deretter Array 2. Bruk Funksjonsveiviseren, merk av for Array. Klikk OK. Utdatamatrisen vil vises i det f√łrste valgte omr√•det.

RETTLINJE (LINEST på engelsk)

Gir en tabell med statistiske opplysninger for en linje som passer best til et datasett.

Syntax

LINEST(data_Y [; data_X [; linearType [; stats]]])

DataY er et enkelt rad- eller kolonneområde som angir y-koordinatene i et sett datapunkter.

DataX er et enkelt tilsvarende rad- eller kolonneområde som angir x-koordinatene. Hvis DataX utelates brukes standardverdiene 1, 2, 3, ..., n. Hvis det er mer enn et enkelt sett variabler kan DataX være et område med tilsvarende flere rader eller kolonner.

RETTLINJE finner en rett linje y = a + bx som best passer data ved hjelp av en lineær regression ("minste kvadraters" metode). Med mer enn et sett variabler er den rette linjen av formelen y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

Hvis linearType er USANN, tvinges den rette linjen til å gå gjennom origo (konstanten a er null; y = bx). Hvis utelatt, er linearType som standard SANN (linjen tvinges ikke gjennom origo).

Hvis statistikk er utelatt eller USANN, returneres bare den √łverste linjen i statistikktabellen. Hvis SANN returneres hele tabellen.

LINEST returnerer en tabell (matrise) med statistikk som nedenfor og må angis som en matriseformel (for eksempel ved å bruke + Shift + Return i stedet for bare Retur).

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som ¬ęvalgfri¬Ľ kun utelates hvis ingen parameter f√łlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som ¬ęvalgfri¬Ľ, kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

Example

Denne funksjonen gir en matrise og håndteres på samme måte som de andre matrisefunksjonene. Merk et område til svarene og deretter funksjonen. Merk DataY. Hvis du vil, kan du skrive inn andre parametre. Merk Matrise og trykk på OK.

Hvis Statistikk = 0, vil resultatet som minst vise skråningen på regressionslinjen og dets skjæringspunkt med Y-aksen. Hvis Statistikk ikke er lik 0, vises andre resultater.

Andre RETTLINJE-resultater:

Unders√łk f√łlgende eksempler:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

195

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

675,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


Kolonne A inneholder flere X1-verdier, kolonne B flere X2-verdier og kolonne C Y-verdiene. Du har allerede skrevet inn disse verdiene i regnearket. Du har n√• satt opp E2:G6 i regnearket og aktivert Funksjonsveiviseren. For at LINEST-funksjonen skal fungere, m√• du ha merket av for Matrise i Funksjonsveiviseren. Velg deretter f√łlgende verdier i regnearket (eller skriv dem inn ved hjelp av tastaturet):

DataY er C2:C8

DataX er A2:B8

Linjetype og Statistikk er begge satt til 1.

Så snart du klikker OK, vil LibreOffice Calc fylle ut eksemplet ovenfor med RETTLINJE-verdier som vist i eksemplet.

Formelen i Formel-linjen tilsvarer hver celle i LINEST-matrisen {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)} .

Dette representerer de beregnede RETTLINJE-verdiene:

E2 og F2: Skr√•ning m p√• regressionslinjen y=b+m*x for x1- og x2-verdiene. Verdiene er gitt i omvendt rekkef√łlge. Det vil si skr√•ningen for x2 i E2 og skr√•ningen for x1 i F2.

G2: Skjæringspunkt b med y-aksen.

E3 og F3: standardavviket for skråningens verdi.

G3: standardavviket for skjæringen.

E4: RKVADRAT

F4: standardavviket for regressionen beregnet for Y-verdien.

E5: F-verdien fra variansanalysen.

F5: Frihetsgradene fra variansanalysene.

E6: summen av det kvadrate avviket på de estimerte Y-verdiene fra deres lineære middelverdi.

F6: summen av det kvadrate avviket på de estimerte Y-verdiene fra de gitte Y-verdiene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

SUMMERPRODUKT

Multipliserer samsvarende elementer i de angitte matrisene og gir summen av de produktene.

Syntax

SUMPRODUKT(Matrise 1[; Matrise 2;][...;[Array 255]])

Matrise 1[; Matrise 2;][...;[Matrise 255]] representerer matriser der tilsvarende elementer skal multipliseres.

Minst √©n matrise m√• v√¶re en del av argumentlisten. Hvis bare √©n matrise er gitt, summeres alle matriseelementer. Hvis mer enn √©n matrise er gitt, m√• de alle ha samme st√łrrelse.

Example

A

B

C

D

1

2

3

4

195

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=SUMMERPRODUKT(A1:B3; C1:D3) gir 397.

Beregning: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Du kan bruke SUMMERPRODUKT for å beregne skalarproduktet av to vektorer.

note

SUMMERPRODUKT gir et enkelt tall. Det er ikke n√łdvendig √• bruke funksjonen som en matrisefunksjon.


Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

SUMMERX2MY2

Gir summen av differansen mellom kvadratene til sammenh√łrende verdier i to matriser.

Syntax

SUMMERX2MY2(MatriseX; MatriseY)

MatriseX representerer den f√łrste matrisa hvis elementer skal kvadreres og adderes.

MatriseY representerer den andre matrisa hvis elementer kan kvadreres og subtraheres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

SUMMERX2PY2

Gir summen av summen av kvadratene til samsvarende verdier i to matriser.

Syntax

SUMMERX2PY2(Matrise_X; Matrise_Y)

MatriseX representerer den f√łrste matrisa hvis elementer skal kvadreres og adderes.

MatriseY representerer den andre matrisa hvis elementer kan kvadreres og subtraheres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

SUMMERXMY2

Legg sammen kvadratene av variansen mellom samsvarende verdier i to matriser.

Syntax

SUMMERXMY2(Matrise_X; Matrise_Y)

MatriseX representerer den f√łrste matrisa hvis elementer skal subtraheres og kvadreres.

MatriseY representerer den andre matrisen, hvis elementer kan subtraheres og kvadreres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

TRANSPONER (TRANSPOSE på engelsk)

Bytter om rader og kolonner i en matrise.

Syntax

TRANSPONER(Matrise)

Matrise representerer den matrisa i regnearket som skal transponeres.

note

Du kan finne en generell introduksjon til bruk av matrisefunksjoner √łverst p√• denne siden.


Example

I regnearket velger du området der den transponerte matrisen kan vises. Hvis den opprinnelige matrisen har n rader og m kolonner, må det valgte området ha minst m rader og n kolonner. Skriv deretter inn formelen direkte, velg den opprinnelige matrisen og trykk . Eller, hvis du bruker Funksjonsveiviseren, merk av for Matrise. Den transponerte matrisen vises i det valgte målområdet og beskyttes automatisk mot endringer.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


Tabellen ovenfor er 2 rader, 4 kolonner. For √• transponere det, m√• du velge 4 rader, 2 kolonner. Forutsatt at du vil transponere tabellen ovenfor til omr√•det A7:B10 (4 rader, 2 kolonner), m√• du velge hele omr√•det og deretter angi f√łlgende:

TRANSPOSE(A1:D2)

Deretter s√łrg for √• angi den som matriseformel med . Resultatet blir som f√łlger:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Gir verdiene langs en lineær trend.

Syntax

TREND(DataY [; DataX [; NewDataX [; LinearType]]])

DataY representerer matrisen med Y-data.

DataX (valgfri) representerer matrisen med X-data.

NyDataX (valgfri) representerer den matrisa av X-data som brukes til omberegning av verdier.

LinearType (valgfritt). Hvis LinearType = 0, vil linjer bli beregnet gjennom nullpunktet. Ellers vil også forskyvningslinjer beregnes. Standard er LinearType <> 0.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som ¬ęvalgfri¬Ľ kun utelates hvis ingen parameter f√łlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som ¬ęvalgfri¬Ľ, kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

Example

Velg et regnearkområde der trenddataene skal vises. Velg funksjonen. Skriv inn utdataene eller velg dem med musen. Merk Matrise-feltet, klikk OK. Trenddataene beregnet fra utdataene vises.

VEKST (GROWTH på engelsk)

Beregn punktene i en eksponentiell trend i en matrise.

Syntax

GROWTH(DataY [; [ DataX ] [; [ NewDataX ] [; FunctionType ] ] ])

DataY representerer matrisen med Y-data.

DataX (valgfri) representerer matrisen med X-data.

NyeDataX (valgfri) representerer den matrisen med X-data hvor verdiene omberegnes.

FunctionType (valgfritt). Hvis FunctionType = 0, vil funksjoner i formen y = m^x beregnes. Ellers vil y = b*m^x funksjoner bli beregnet.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som ¬ęvalgfri¬Ľ kun utelates hvis ingen parameter f√łlger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som ¬ęvalgfri¬Ľ, kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne siden.

Example

Denne funksjonen returnerer en matrise og håndteres på samme måte som de andre matrisefunksjonene. Velg et område der du vil at svarene skal vises, og velg funksjonen. Velg DataY. Skriv inn eventuelle andre parametere, merk Matrise og klikk OK.

Supporter oss!