Matematiske funksjoner

Denne kategorien inneholder matematiske-funksjonene for Calc. For å åpne Function Wizard, velg Sett inn - funksjon.

Aggreger

Denne funksjonen returnerer et samlet resultat av beregningene i området. Du kan bruke forskjellige aggregerte funksjoner som er oppført nedenfor. AGGREGER-funksjonen lar deg utelate skjulte rader, feil, SUBTOTAL og andre AGGREGER-funksjonsresultater i beregningen.

RAWSUBTRACT

Trtrekker et sett med tall og gir resultatet uten å eliminere små avrundingsfeil.

SUM

Legger til et sett med tall.

FARGE

Returner en numerisk verdi beregnet av en kombinasjon av tre farger (rød, grønn og blå) og alfakanalen, i RGBA-fargesystemet. Resultatet avhenger av fargesystemet som brukes av din datamaskin.

SUMIFS

Returnerer summen av verdiene til cellene i et område som oppfyller flere kriterier i flere områder.

ABS

Gir absoluttverdien av et tall.

Syntaks

ABS(Tall)

Tall er tallet hvis absolutte verdi skal beregnes. Den absolutte verdien av et tall er verdien uten +/- tegnet.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

=N(USANN) gir 0

AVRUND (ROUND på engelsk)

Avrunder til et tall med et bestemt antall desimaler.

Syntaks

RUNDE(Tall [; Antall])

Gir Tall rundet opp (vekk fra null) med Antall desimaler. Hvis Antall utelates eller er null, runder funksjonen opp til et heltall. Hvis Antall er negativ, runder funksjonen opp til neste 10, 100, 1000 etc.

Denne funksjonen avrunder til det nærmeste tallet. Se AVRUND.NED og AVRUND.OPP for alternativer.

Eksempel

=N(123) gir 123

=ROUND(-32.4834;3) returnerer -32.483. Endre celleformatet for å se alle desimaler.

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

AVRUND.OPP (ROUNDUP på engelsk)

Runder et tall opp, vekk fra null, ut fra en gitt presisjon.

Syntaks

ROUNDUP(Tall [; Antall])

Gir Tall rundet opp (vekk fra null) med Antall desimaler. Hvis Antall utelates eller er null, runder funksjonen opp til et heltall. Hvis Antall er negativ, runder funksjonen opp til neste 10, 100, 1000 etc.

Denne funksjonen runder vekk fra null. Se AVRUND.NED og AVRUND for alternativer.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

AVRUND.TIL.ODDETALL (ODD på engelsk)

Runder et positivt tall opp til nærmeste hele oddetall og et negativt tall ned til nærmeste hele oddetall.

Syntaks

AVRUND.TIL.ODDETALL(Tall)

Gir Tall rundet opp til neste hele oddetall, vekk fra null.

Eksempel

=N(123) gir 123

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

AVRUND.TIL.PARTALL (EVEN på engelsk)

Runder et positivt tall opp til nærmeste hele og et negativt tall ned til nærmeste partall.

Syntaks

AVRUND.TIL.PARTALL(Tall)

Gir Tall rundet opp til det nærmeste partall, vekk fra null.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(123) gir 123

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

CONVERT_OOO

Konverterer til euro en valutaverdi uttrykt i en av de eldre valutaene til 19 medlemsland i eurosonen, og omvendt. Konverteringen bruker de faste valutakursene som de gamle valutaene ble oppgitt med euroen.

tip

Vi anbefaler å bruke den mer fleksible EUROCONVERT-funksjonen for å konvertere mellom disse valutaene. CONVERT_OOO er ikke en standardisert funksjon og er ikke bærbar.


Syntaks

CONVERT_OOO(Verdi; "Tekst1"; "Tekst2")

Verdi er beløpet for valutaen som skal konverteres.

Tekst1 er en tre-tegns streng som spesifiserer valutaen som skal konverteres fra.

Tekst2 er en tre-tegns streng som spesifiserer valutaen som skal konverteres til.

Tekst1 og Tekst2 må hver ha én av følgende verdier: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT ", og "SKK".

Én, og bare én, av Text1 eller Text2 må være lik "EUR".

Eksempel

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returnerer euroverdien til 100 østerrikske schilling.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") konverterer 100 euro til tyske mark.

tip

Se wikisiden CONVERT_OOO for mer informasjon om denne funksjonen.


COS

Gir cosinus av den gitte vinkelen (i radianer).

Syntaks

COS(Tall)

Gir (den trigonometriske) sinusen av Tall, vinkelen i radianer.

For å returnere sinusen av en vinkel i grader kan du bruke funksjonen RADIANER.

Eksempel

=COS(PI()*2) returnerer 1, cosinus til 2*PI radianer.

=COS(RADIANS(60)) returnerer 0,5, cosinus til 60 grader.

Åpne fil med eksempel:

COSH

Gir hyperbolsk cosinus til et tall.

Syntaks

COSH(Tall)

Gir den hyperbolske tangens av Tall.

Eksempel

=COSH(0) returnerer 1, den hyperbolske cosinus til 0.

Åpne fil med eksempel:

COT

Gir cotangens til den gitte vinkelen (i radianer).

Syntaks

COT(Tall)

Gir (den trigonometriske) cotangens av Tall, vinkelen i radianer.

For å returnere cotangens av en vinkel i grader, bruk RADIANER-funksjonen.

Cotangens av en vinkel svarer til 1 dividert med tangens til vinkelen.

Eksempler:

=COT(PI()/4) returnerer 1, cotangensen til PI/4 radianer.

=COT(RADIANS(45)) returnerer 1, cotangensen på 45 grader.

Åpne fil med eksempel:

COTH

Gir hyperbolsk cotangens til et gitt tall (vinkel).

Syntaks

COTH(Tall)

Gir den hyperbolske tangens av Tall.

Eksempel

=COTH(1) returnerer den hyperbolske cotangensen på 1, omtrent 1,3130.

Åpne fil med eksempel:

CSC

Returnerer cosecanten til den gitte vinkelen (i radianer). Kosekansen til en vinkel tilsvarer 1 delt på sinusen til den vinkelen

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

COSH(Tall)

Gir (den trigonometriske) sinusen av Tall, vinkelen i radianer.

For å returnere sinusen av en vinkel i grader kan du bruke funksjonen RADIANER.

Eksempel

=CSC(PI()/4) returnerer omtrent 1,4142135624, inversen av sinusen til PI/4 radianer.

=CSC(RADIANS(30)) returnerer 2, cosecanten av 30 grader.

Åpne fil med eksempel:

CSCH

Gir hyperbolsk cosinus til et tall.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

COSH(Tall)

Gir den hyperbolske tangens av Tall.

Eksempel

=CSCH(1) returnerer omtrent 0,8509181282, den hyperbolske cosecanten av 1.

Åpne fil med eksempel:

DELSUM

Regner ut delsummer. Hvis et dataområde allerede inneholder delsummer, vil ikke disse bli brukt for videre beregninger. Hvis du bruker denne funksjonen sammen med automatiske filtre vil bare de filtrerte postene bli tatt med.

Syntaks

DELSUM(Funksjon; Område)

Funksjon er et tall som står for en av følgende funksjoner:

Funksjonsindeks

(inkluderer skjulte verdier)

Funksjonsindeks

(ignorerer skjulte verdier)

Funksjon

1

101

GJENNOMSNITT (AVERAGE på engelsk)

2

102

ANTALL (COUNT på engelsk)

3

103

ANTALLA (COUNTA på engelsk)

4

104

MAKS (MAX på engelsk)

5

105

MIN

6

106

PRODUKT (PRODUCT på engelsk)

7

107

STDAV (STDEV på engelsk)

8

108

STDAVP (STDEVP på engelsk)

9

109

SUMMER

10

110

VARIANS

11

111

VARIANSP (VARP på engelsk)


Bruk tallene 1-11 for å inkludere manuelt skjulte rader eller 101-111 for å ekskludere dem; utfiltrerte celler er alltid ekskludert.

Rekkevidde er området hvis celler er inkludert.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Du har en tabell i celleområdet A1:B6 som inneholder en stykkliste for 10 elever. Rad 2 (penn) er manuelt skjult. Du vil se summen av tallene som vises; det vil si bare delsummen for de filtrerte radene. I dette tilfellet vil den riktige formelen være:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Penn

10

3

Blyant

10

4

Notisbok

10

5

Viskelær

10

6

Blyantspisser

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returnerer 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returnerer 40.

EUROKONVERTER (CONVERT på engelsk)

Gjør om eldre europeiske, nasjonale valutaer til og fra Euro.

Syntaks

EUROCONVERT(Verdi; "Fra_valuta"; "Til_valuta" [; full_presisjon [; trianguleringspresisjon]])

Verdi er beløpet for valutaen som skal konverteres.

Fra_valuta og Til_valuta er valutaenhetene som skal konverteres henholdsvis fra og til. Disse må være tekst, den offisielle forkortelsen for valutaen (for eksempel "EUR"). Satsene (vist per euro) ble fastsatt av EU-kommisjonen.

Full_precision er valgfritt. Hvis utelatt eller usann, blir resultatet avrundet i henhold til desimalene i To-valutaen. Hvis Full_precision er True, blir ikke resultatet avrundet.

Triangulation_precision er valgfritt. Hvis Triangulation_precision er gitt og >=3, avrundes mellomresultatet av en trekantkonvertering (valuta1,EUR,valuta2) til den nøyaktigheten. Hvis Triangulation_precision utelates, avrundes ikke mellomresultatet. Også hvis To-valuta er "EUR", brukes Triangulation_precision som om triangulering var nødvendig og konvertering fra EUR til EUR ble brukt.

Eksempler:

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") konverterer 100 østerrikske schilling til euro.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") konverterer 100 euro til tyske mark.

EXP

Returnerer e hevet til potensen av et tall. Konstanten e har en verdi på omtrent 2,71828182845904.

Syntaks

EXP(Tall)

Tall er kraften som e skal heves til.

Eksempel

=EXP(1) returnerer 2,71828182845904, den matematiske konstanten e til Calcs nøyaktighet.

FAKULTET (FACT på engelsk)

Returnerer faktoren til et tall.

Syntaks

FAKULTET(Tall)

Returnerer Number!, faktoren til Tall, beregnet som 1*2*3*4* ... * Tall.

=FAKULTET(0) gir per definisjon 1.

Faktorialet til et negativt tall returnerer feilen "ugyldig argument".

Eksempel

=N(SANN) gir 1

=N(SANN) gir 1

FORTEGN (SIGN på engelsk)

Gir fortegnet av et tall. Gir 1 hvis tallet er positivt, -1 hvis det er negativt og 0 hvis det er null.

Syntaks

FORTEGN(Tall)

Tall er tallet hvis fortegn skal bestemmes.

Eksempel

=N(SANN) gir 1

=N(SANN) gir 1

GCD_EXCEL2003

Resultatet er den største felles divisor for en liste med tall.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for å få resultater basert på internasjonale standarder.


Syntaks

GCD_EXCEL2003(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returnerer 5.

GRADER (DEGREES på engelsk)

Gjør om radianer til grader.

Syntaks

GRADER(Tall)

Tall er vinkelen i radianer som skal konverteres til grader.

Eksempel

= DEGREES(PI()) returnerer 180 grader.

HELTALL (INT på engelsk)

Runder av et tall ned til nærmeste heltall.

Syntaks

HELTALL(Tall)

Gir Tall rundet ned til nærmeste heltall.

Negative tall rundes ned til heltallet under.

Eksempel

=N(SANN) gir 1

=N(123) gir 123

INVERS.COS (ACOS på engelsk)

Gir invers hyperbolsk cosinus til et tall.

Syntaks

INVERS.COS(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse trigonometriske cosinus til Tall, det vil si vinkelen (i radianer) hvis cosinus er Tall. Vinkelen som returneres er mellom 0 og PI.

For å returnere vinkelen i grader, bruk bruk GRADER-funksjonen.

Eksempel

=ACOS(-1) returnerer 3,14159265358979 (PI-radianer)

=GRADER(ACOS(0.5)) returnerer 60. Cosinus til 60 grader er 0,5.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.COSH (ACOSH på engelsk)

Gir invers hyperbolsk cosinus til et tall.

Syntaks

INVERS.COSH(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cosinus til Tall, det vil si tallet hvis hyperbolske cosinus er Tall.

Tall må være større enn eller lik 1.

Eksempel

=N(USANN) gir 0

CELLE("COL"; D2) gir 4.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.COT (ACOT på engelsk)

Gir invers hyperbolsk cotangens til et tall.

Syntaks

INVERS.COT(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse trigonometriske cotangensen til Tall, det vil si vinkelen (i radianer) hvis cotangens er Tall. Vinkelen som returneres er mellom 0 og PI.

For å returnere vinkelen i grader, bruk bruk GRADER-funksjonen.

Eksempel

=ACOT(1) returnerer 0,785398163397448 (PI/4 radianer).

=GRADER(ACOT(1)) returnerer 45. Tangenten til 45 grader er 1.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.COTH (ACOTH på engelsk)

Gir invers hyperbolsk cotangens til et tall.

Syntaks

INVERS.COTH(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse hyperbolske kotangensen til Tall, det vil si tallet hvis hyperbolske kotangens er Tall.

En feil oppstår hvis tall er mellom -1 og 1 inkludert.

Eksempel

=ACOTH(1.1) returnerer invers hyperbolsk cotangens på 1.1, omtrent 1.52226.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.SIN (ASIN på engelsk)

Gir invers hyperbolsk sinus til et tall.

Syntaks

INVERS.SIN (Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse trigonometriske sinusen til Tall, det vil si vinkelen (i radianer) hvis sinus er Tall. Vinkelen som returneres er mellom -PI/2 og +PI/2.

For å returnere vinkelen i grader, bruk bruk GRADER-funksjonen.

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

=ASIN(1) returnerer 1,5707963267949 (PI/2 radianer).

= DEGREES(ASIN(0,5)) returnerer 30. Sinusen til 30 grader er 0,5.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.SINH (ASINH på engelsk)

Gir invers hyperbolsk sinus til et tall.

Syntaks

INVERS.SINH(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse hyperbolske sinusen til Tall, det vil si tallet hvis hyperbolske sinus er Tall.

Eksempel

=ASINH(-90) returnerer omtrent -5.1929877.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.TAN (ATAN på engelsk)

Gir invers hyperbolsk tangens av et tall.

Syntaks

INVERS.TAN(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse trigonometriske tangenten til Tall, det vil si vinkelen (i radianer) hvis tangent er Tall. Vinkelen som returneres er mellom -PI/2 og PI/2.

For å returnere vinkelen i grader, bruk bruk GRADER-funksjonen.

Eksempel

=ATAN(1) returnerer 0,785398163397448 (PI/4 radianer).

=GRADER(ATAN(1)) returnerer 45. Tangenten til 45 grader er 1.

Åpne fil med eksempel:

INVERS.TAN (ATAN på engelsk)

Gir invers hyperbolsk tangens av et tall.

Syntaks

INVERS.TANH(Tall)

Denne funksjonen returnerer den inverse hyperbolske tangensen til Tall, det vil si tallet hvis hyperbolske tangens er Tall.

Tall må oppfylle betingelsen -1 < Tall < 1.

Eksempel

=N(USANN) gir 0

Åpne fil med eksempel:

INVERS.TAN2

Returnerer vinkelen (i radianer) mellom x-aksen og en linje fra origo til punktet (NumberX|NumberY).

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

INVERS.TAN2(TallX; TallY)

NumberX er verdien til x-koordinaten.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

tip

Programmeringsspråk har vanligvis motsatt rekkefølge av argumenter for deres atan2()-funksjon.


ATAN2 returnerer vinkelen (i radianer) mellom x-aksen og en linje fra origo til punktet (NumberX|NumberY)

Eksempel

=ATAN2(-5;9) returnerer 2,07789 radianer.

For å få vinkelen i grader, bruk DEGREES-funksjonen på resultatet.

= DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returnerer 45. Tangenten til 45 grader er 1.

note

LibreOffice resultater 0 for ATAN2(0;0).


Funksjonen kan brukes til å konvertere kartesiske koordinater til polare koordinater.

= DEGREES(ATAN2(-8;5)) returnerer φ = 147,9 grader

kartesiske koordinater til eksempel på polare koordinater

Åpne fil med eksempel:

KOMBINASJON

Gir antall kombinasjoner for elementer uten gjentagelse.

Syntaks

KOMBINASJON(Antall_1; Antall_2)

Count1 er antall elementer i settet.

Count2 er antall elementer du kan velge fra settet.

KOMBINASJON gir antall sorterte måter å velge disse elementene. Hvis det er for eksempel 3 elementer, A, B og C i en mengde, kan du velge 2 elementer på 3 forskjellige måter, nemlig AB, AC og BC.

KOMBINASJON implementerer formelen: Antall1!/(Antall2!*(Antall1-Antall2)!)

Eksempel

CELLE("COL"; D2) gir 4.

KOMBINASJONA

Gir antall kombinasjoner for en delmengde av elementer deriblant gjentagelser.

Syntaks

KOMBINASJONA(Antall1; Antall2)

Count1 er antall elementer i settet.

Count2 er antall elementer du kan velge fra settet.

COMBINA returnerer antall unike måter å velge disse elementene på, der rekkefølgen på valg er irrelevant, og repetisjon av elementer er tillatt. For eksempel hvis det er 3 elementer A, B og C i et sett, kan du velge 2 elementer på 6 forskjellige måter, nemlig AA, AB, AC, BB, BC og CC.

KOMBINASJONA implementerer formelen: (Antall1+Antall2-1)! / (Antall2! (Antall1-1)!)

Eksempel

CELLE("COL"; D2) gir 4.

KVOTIENT (QUOTIENT på engelsk)

Gir heltallsresultatet av en divisjon.

Syntaks

KVOTIENT(Teller; Nevner)

Gir heltallsdelen av Teller dividert med Nevner.

QUOTIENT tilsvarer INT(teller/nevner) for teller og nevner med samme fortegn, bortsett fra at den kan rapportere feil med forskjellige feilkoder. Mer generelt tilsvarer det INT(teller/nevner/SIGN(teller/nevner))*SIGN(teller/nevner).

Eksempel

=QUOTIENT(11;3) returnerer 3. Resten av 2 går tapt.

LCM_EXCEL2003

Resultatet er det laveste felles multiplum av en liste med tall.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for å få resultater basert på internasjonale standarder.


Syntaks

LCM_EXCEL2003(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Eksempel

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returnerer 75.

LN

Gir den naturlige logaritmen til et tall basert på konstanten e. Verdien av e er ca. 2,71828182845904.

Syntaks

LN(Tall)

Tall er verdien hvis naturlige logaritme skal beregnes.

Eksempel

=LN(3) returnerer den naturlige logaritmen til 3 (omtrent 1,0986).

=N(123) gir 123

LOG

Gir logaritmen av et tall med det angitte grunntallet.

Syntaks

LOGG(Tall [; Grunnlag])

Tall er verdien hvis logaritme skal beregnes.

Basis (valgfritt) er grunnlaget for logaritmeberegningen. Hvis utelatt, antas base 10.

Eksempel

=LOG(10;3) returnerer logaritmen til base 3 av 10 (omtrent 2,0959).

=N(SANN) gir 1

LOG10

Gir logaritmen (grunntall 10) til et tall.

Syntaks

LOG10(Tall)

Gir titallslogaritmen av Tall.

Eksempel

=LOG10(5) returnerer base-10-logaritmen på 5 (omtrent 0,69897).

MFM (LCM på engelsk)

Gir den minste felles faktoren til ett eller flere heltall.

Syntaks

LCM(Heltall 1 [; Heltall 2 [; … [; Heltall 255]]])

Heltall 1, Heltall 2, … , Heltall 255 er heltall, referanser til celler eller til celleområder med heltall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Hvis du skriver inn tallene 512; 1024 og 2000 som heltall 1;2 og 3, så vil 128000 bli returnert.

MRUND (MROUND på engelsk)

Gir et tall avrundet til det nærmeste multiplum av et annet tall.

Syntaks

MRUND(Verdi; Multiplum)

Gir Verdi avrundet til det nærmeste multiplum av Multiplum.

En alternativ implementering ville vært Multiplum * AVRUND(Verdi/Multiplum).

Eksempel

=MROUND(15.5;3) returnerer 15, ettersom 15.5 er nærmere 15 (= 3*5) enn 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4;0,5) returnerer 1,5 (= 0,5*3).

MULTINOMINELL

Returnerer faktoren av summen av argumentene delt på produktet av faktorenes faktor for argumentene.

Syntaks

MULTINOMIAL(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=MULTINOMIAL(F11:H11) returnerer 1260, hvis F11 til H11 inneholder verdiene 2, 3 og 4. Dette tilsvarer formelen =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

OPPHØY (POWER på engelsk)

Returnerer et tall hevet til et annet tall.

Syntaks

STRØM(Base; Eksponent)

Returnerer Base hevet til potensen Eksponent.

Det samme resultatet kan oppnås ved å bruke eksponentoperatoren ^:

Base^Eksponent

note

=POWER(0,0) returnerer 1.


Eksempel

=POWER(4;3) returnerer 64, som er 4 i potensen 3.

4^3 gir også 4 opphøyd i 3. potens.

PI

Gir 3,14159265358979, verdien av den matematiske konstanten Pi med 14 desimaler.

Syntaks

PI()

Eksempel

=PI() returnerer 3.14159265358979.

PRODUKT (PRODUCT på engelsk)

Multipliserer alle tallene gitt som argumenter og gir produktet som resultat.

Syntaks

PRODUCT(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=SUMMERPRODUKT(A1:B3; C1:D3) gir 397.

RADIANER (RADIANS på engelsk)

Gjør om grader til radianer.

Syntaks

RADIANER(Tall)

Tall er vinkelen i grader som skal konverteres til radianer.

Eksempel

=RADIANS(90) returnerer 1,5707963267949, som er PI/2 til Calcs nøyaktighet.

RAND.NV

Returnerer et ikke-flyktig tilfeldig tall mellom 0 og 1.

Syntaks

RAND.NV()

Denne funksjonen produserer et ikke-flyktig tilfeldig tall ved inngang. En ikke-flyktig funksjon beregnes ikke på nytt ved nye inngangshendelser. Funksjonen beregnes ikke på nytt når du trykker på F9, bortsett fra når markøren er på cellen som inneholder funksjonen eller bruker Recalculate Hard kommando (Shift++F9). Funksjonen beregnes på nytt når filen åpnes.

Eksempel

=RAND.NV() returnerer et ikke-flyktig tilfeldig tall mellom 0 og 1.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 7.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN.NV

Returnerer et ikke-flyktig heltall tilfeldig tall i et spesifisert område.

Syntaks

RANDBETWEEN.NV(Nederst; Øverst)

Returnerer et ikke-flyktig tilfeldig heltall mellom heltall Bund og Topp (begge inkludert). En ikke-flyktig funksjon blir ikke beregnet på nytt ved nye inndatahendelser eller ved å trykke F9. Funksjonen beregnes imidlertid på nytt når du trykker F9 med markøren på cellen som inneholder funksjonen, når du åpner filen, når du bruker Kommandoen Recalculate Hard (Shift++F9) og når Topp eller Bunn er beregnet på nytt.

Eksempel

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returnerer et ikke-flyktig heltall mellom 20 og 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returnerer et ikke-flyktig heltall mellom verdien av celle A1 og 30. Funksjonen beregnes på nytt når innholdet i celle A1 endres.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 7.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

REST (MOD på engelsk)

Gir resten ved divisjon av et heltall med et annet.

Syntaks

REST(Teller; Nevner)

For heltallsargumenter returnerer denne funksjonen Dividend modulo Divisor, det vil si resten når Dividend er delt med Divisor.

Denne funksjonen er implementert som Teller - Nevner * HELTALL(Teller/Nevner), og denne formelen gir resultatet hvis argumentene ikke er heltall.

Eksempel

=MOD(22;3) returnerer 1, resten når 22 er delt på 3.

=N(123) gir 123

ROT (SQRT på engelsk)

Gir den positive kvadratrota av et tall.

Syntaks

ROT(Tall)

Gir den positive kvadratrota av Tall.

Tall må være positivt.

Eksempel

=N(SANN) gir 1

=SQRT(-16) returnerer en ugyldig argument-feil.

ROTPI (SQRTPI på engelsk)

Gir kvadratrota av (pi gange et tall).

Syntaks

ROTPI (Tall)

Gir den positive kvadratrota av (PI ganget med Tall).

Dette er det samme som ROT(PI()*Tal).

Eksempel

=SQRT PI(2) returnerer kvadratroten av (2 PI), omtrent 2,506628.

ROUNDDOWN

Avkorter et tall mens du beholder et spesifisert antall desimaler.

SEC

Returnerer sekanten til den gitte vinkelen (i radianer). Sekanten til en vinkel tilsvarer 1 delt på cosinus til den vinkelen

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

SIN(Tall)

Gir (den trigonometriske) sinusen av Tall, vinkelen i radianer.

For å returnere sinusen av en vinkel i grader kan du bruke funksjonen RADIANER.

Eksempel

=SEC(PI()/4) returnerer omtrent 1,4142135624, den inverse av cosinus til PI/4 radianer.

=SEC(RADIANS(60)) returnerer 2, sekanten på 60 grader.

Åpne fil med eksempel:

SECH

Gir hyperbolsk sinus til et tall.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

SINH(Tall)

Gir den hyperbolske tangens av Tall.

Eksempel

=SECH(0) returnerer 1, den hyperbolske sekanten til 0.

Åpne fil med eksempel:

SFF (GCD på engelsk)

Gir den største felles faktoren til to eller flere heltall.

Den største felles divisor er det positive største heltall som vil dele, uten rest, hvert av de gitte heltallene.

Syntaks

GCD(Heltall 1 [; Heltall 2 [; … [; Heltall 255]]])

Heltall 1, Heltall 2, … , Heltall 255 er heltall, referanser til celler eller til celleområder med heltall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=GCD(16;32;24) gir resultatet 8, fordi 8 er det største tallet som kan dele 16, 24 og 32 uten en rest.

=GCD(B1:B3) der cellene B1, B2, B3 inneholder 9, 12 , 9 gir 3.

SIN

Gir sinus av den gitte vinkelen (i radianer).

Syntaks

SIN(Tall)

Gir (den trigonometriske) sinusen av Tall, vinkelen i radianer.

For å returnere sinusen av en vinkel i grader kan du bruke funksjonen RADIANER.

Eksempel

=SIN(PI()/2) returnerer 1, sinusen til PI/2 radianer.

=SIN(RADIANS(30)) returnerer 0,5, sinusen til 30 grader.

Åpne fil med eksempel:

SINH

Gir hyperbolsk sinus til et tall.

Syntaks

SINH(Tall)

Gir den hyperbolske tangens av Tall.

Eksempel

=SINH(0) returnerer 0, den hyperbolske sinusen til 0.

Åpne fil med eksempel:

SUMIF

Legger til cellene spesifisert av et gitt kriterium. Denne funksjonen brukes til å summere et område når du søker etter en bestemt verdi.

Søket støtter jokertegn eller regulære uttrykk. Med regulære uttrykk aktivert, kan du skrive inn "alle.*", for eksempel for å finne den første plasseringen av "alle" etterfulgt av tegn. Hvis du vil søke etter en tekst som også er et regulært uttrykk, må du enten bruke hvert regulært uttrykks metategn eller operator med et "\"-tegn, eller omslutte teksten i \Q...\E. Du kan pakke inn den automatiske evalueringen av jokertegn eller regulære uttrykk av og på i - LibreOffice Calc - Beregn .

warning

Når du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er søkekriterier, som representerer et regulært uttrykk, er det første forsøket å konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke være et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, når du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, får det konvertering av regulære uttrykk å fungere. For å tvinge evalueringen av det regulære uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Syntaks

SUMIF(Område; Kriterier [; SumRange])

Rekkevidde er området som kriteriet skal brukes på.

Kriterium: Et kriterium er en enkeltcellereferanse, tall eller tekst. Det brukes i sammenligninger med celleinnhold.

En referanse til en tom celle tolkes som den numeriske verdien 0.

Et matchende uttrykk kan være:

SumRange er området som verdiene summeres fra. Hvis denne parameteren ikke er angitt, summeres verdiene som finnes i området.

note

SUMIF støtter referansesammenkoblingsoperatoren (~) bare i Range-parameteren, og bare hvis den valgfrie SumRange-parameteren ikke er gitt.


Eksempel

For å oppsummere kun negative tall: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - summerer verdier fra området B1:B10 bare hvis de tilsvarende verdiene i området A1:A10 er > 0.

Se TELL.HVIS() for flere eksempler på syntaks som kan brukes med SUMMER.HVIS().

SUMMER.REKKE

Summerer de første elementene av en serie med potenser.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Syntaks

SUMMER.REKKE(X; N; M; Koeffisienter)

X er inngangsverdien for potensserien.

N er den opprinnelige potensen

M er inkrementet for å øke N

Koeffisienter er en serie med koeffisienter. For hver koeffisient utvides seriesummen med en seksjon.

Eksempel

=SERIESUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) beregner verdien av 1+2x+3x2, der x er verdien i celle A1 . Hvis A1 inneholder 1, returnerer formelen 6; hvis A1 inneholder 2, returnerer formelen 17; hvis A1 inneholder 3, returnerer formelen 34; og så videre.

tip

Se wikisiden SERIESSUM for mer informasjon om denne funksjonen.


SUMMERKVADRAT

Beregner summen av kvadratene til et sett med tall.

Syntaks

SUMSQ(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Hvis du skriver inn tallene 2; 3 og 4 i tallet 1; 2 og 3 argumenter, 29 returneres som resultat.

TAN

Gir tangens av den gitte vinkelen (i radianer).

Syntaks

TAN(Tall)

Gir (den trigonometriske) tangens av Tall, vinkelen i radianer.

For å returnere tangens av en vinkel i grader kan du bruke funksjonen RADIANER.

Eksempel

=TAN(PI()/4) returnerer 1, tangensen til PI/4 radianer.

=TAN(RADIANS(45)) returnerer 1, tangensen til 45 grader.

Åpne fil med eksempel:

TANH

Gir hyperbolsk tangens til et tall.

Syntaks

TANH(Tall)

Gir den hyperbolske tangens av Tall.

Eksempel

=TANH(0) returnerer 0, den hyperbolske tangensen til 0.

Åpne fil med eksempel:

TILFELDIG (RAND på engelsk)

Gir et tilfeldig tall mellom 0 og 1.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

Syntaks

RAND()

Denne funksjonen produserer et nytt tilfeldig tall hver gang Calc beregner på nytt. For å tvinge Calc til å beregne på nytt manuelt, trykk på F9.

For å generere tilfeldige tall som aldri beregnes på nytt, enten:

Eksempel

=RAND() returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1.

TILFELDIGMELLOM (RANDBETWEEN på engelsk)

Gir et tilfeldig heltall i et angitt område.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

Syntaks

TILFELDIGMELLOM (Bunn; Topp)

Gir et tilfeldig heltall mellom heltallene Bunn og Topp (begge inklusive).

Denne funksjonen produserer et nytt tilfeldig tall hver gang Calc beregner på nytt. For å tvinge Calc til å beregne på nytt manuelt, trykk på F9.

For å lage tilfeldige tall som aldri omberegnes, kopier cellene som inneholder denne funksjonen, og bruk Rediger → Sett inn Spesiell (med Sett inn alt og ikke Formler merket og Tall merket).

Eksempel

=RANDBETWEEN(20;30) returnerer et heltall mellom 20 og 30.

TRUNC

Avkorter et tall mens du beholder et spesifisert antall desimaler.

Supporter oss!