Logiske funksjoner

Denne kategorien inneholder Logiske-funksjonene.

Håndtering av ikke-logiske argumenter i logiske funksjoner

For å bruke denne funksjonen …

Sett Inn - Funksjon - Kategori Logisk


ERIT (ISNA på engelsk)

Gir SANN hvis en celle inneholder feilverdien #N/A (verdi ikke tilgjengelig).

Hvis en feil oppstår, gir funksjonen USANN.

Syntaks

ERIT(Verdi)

Verdi er en verdi eller et uttrykk som skal testes.

Eksempel

=ERIT(D3) gir USANN som et resultat.

ERFEIL (ISERROR på engelsk)

Returnerer verdien hvis cellen ikke inneholder en feilverdi, eller alternativverdien hvis den gjør det.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

IFERROR(Verdi; Alternativ_verdi)

Verdi er verdien eller uttrykket som skal returneres hvis det ikke er likt eller resulterer i en feil.

Alternativ_verdi er verdien eller uttrykket som skal returneres hvis uttrykket eller verdien til Verdi er lik eller resulterer i en feil.

Eksempel

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

IFS

IFS er en multippel IF-funksjon.

SWITCH

SWITCH sammenligner uttrykk med verdi1 til verdi og returnerer resultatet som tilhører den første verdien som er lik uttrykk. Hvis det ikke er noe samsvar og default_result er gitt, vil det bli returnert.

ELLER (OR på engelsk)

Gir SANN hvis minst ett argument er SANN. Denne funksjonen gir verdien USANN hvis alle argumentene har den logiske verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntaks

OR(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 er boolske verdier, referanser til celler eller til celleområder med logiske verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

De logiske verdiene av verdiene 12<11; 13>22, og 45=45 skal sjekkes.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) gir SANN.

=OR(FALSE();TRUE()) returnerer TRUE.

HVIS (IF på engelsk)

Angi en logisk test som skal utføres.

Syntaks

IF(Test [; [Deretterverdi] [; [OtherwiseValue]]])

LogiskTest er en vilkårlig verdi eller et vilkårlig uttrykk, som kan være SANN eller USANN.

VerdiHvisSann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske testen er SANN.

VeriHvisUsann (valgfri) er den verdien som returneres hvis den logiske test er USANN.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Eksempel

=IF(A1>5;100;"for liten") Hvis verdien i A1 er større enn 5, vil verdien 100 returneres; ellers returneres teksten for liten.

=IF(A1>5;;"for liten") Hvis verdien i A1 er større enn 5, vil verdien 0 returneres fordi tomme parametere anses å være 0; ellers returneres teksten for liten.

=IF(A1>5;100;) Hvis verdien i A1 er mindre enn 5, er verdien 0 returneres fordi den tomme OtherwiseValue tolkes som 0; ellers returneres 100.

IKKE (NOT på engelsk)

Inverterer den logiske verdien.

Syntaks

IKKE(LogiskVerdi)

LogiskVerdi er en vilkårlig verdi som kan negeres.

Eksempel

=IKKE(A). A=SANN negeres til A=USANN.

OG (AND på engelsk)

Gir SANN hvis alle argumentene er SANN. Hvis et av elementene er USANN, vil denne funksjonen gi verdien USANN.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

Syntaks

AND(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 er boolske verdier, referanser til celler eller til celleområder med logiske verdier.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

De logiske verdiene av verdiene 12<13; 14>12, og 7<6 kan kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) gir USANN.

=AND(FALSE();TRUE()) returnerer FALSE.

SANN (TRUE på engelsk)

Den logiske verdien blir satt til SANN. SANN()-funksjonen krever ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien SANN.

Syntaks

TRUE()

Eksempel

Hvis A=SANN og B=USANN oppstår følgende eksempler:

=OG(A; B) gir USANN

=ELLER(A; B) gir SANN

=IKKE(OG(A; B)) gir SANN

USANN (FALSE på engelsk)

Gir den logiske verdien USANN. USANN()-funksjonen trenger ingen argumenter og gir alltid den logiske verdien USANN.

Syntaks

USANN()

Eksempel

=USANN() gir USANN

=IKKE(USANN()) gir SANN

XOR

Returnerer sant hvis et oddetall argumenter evalueres til TRUE.

Argumentene er enten logiske uttrykk i seg selv (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som gir logiske verdier, eller celleområder (A1:C3) som inneholder logiske verdier.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

XORLogisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]]

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 er boolske verdier, referanser til celler eller til celleområder med logiske verdier.

Eksempel

=XOR(TRUE();TRUE()) returnerer FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returnerer TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returnerer TRUE

Supporter oss!