Informasjonsfunksjoner

Denne kategorien inneholder Statistikkfunksjonene.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Informasjon


Dataene i den følgende tabellen tjener som grunnlag for noen av eksemplene i funksjonsbeskrivelsene:

C

D

2

x verdi

y verdi

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELLE (CELL på engelsk)

Gir informasjon om adresse, formatering eller innhold til en celle.

Syntaks

CELL("InfoType" [; Referanse])

Infotype er tekststrengen som angir informasjonstypen. Denne strengen er alltid på engelsk. Bruk av store og små bokstaver er valgfritt.

Infotype

Betydning

COL

Gir nummeret på den refererte kolonnen.

CELLE("COL"; D2) gir 4.

ROW

Gir nummeret på den refererte raden.

CELLE("ROW"; D2) gir 2.

SHEET

Gir nummeret på det refererte arket.

CELLE("Sheet"; Ark3.D2) gir 3.

ADDRESS

Gir den absolutte adressen for den refererte cellen.

CELLE("ADDRESS"; D2) gir $D$2.

=CELLE("ADRESSE";Sheet3.D2) returnerer $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADRESSE";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returnerer 'file:///X:/dr/test.ods '#$Ark1.$D$2.

FILENAME

Gir filnavnet og arknummeret for den refererte cellen.

=CELL("FILENAME";D2) returnerer 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, hvis formelen i gjeldende dokument X: \dr\own.ods er lokalisert i Ark1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returnerer 'file:///X:/dr/test.ods '#$Sheet1.

COORD

Returnerer hele celleadressen i Lotus™-notasjon.

CELLE("COORD"; D2) gir $A:$D$2.

CELLE("COORD"; Ark3.D2) gir $C:$D$2.

CONTENTS

Gir innholdet av den refererte cellen uten noen formatering.

TYPE

Gir typen av celleinnhold.

b = tom. Tom celle

l = etikett. Tekst, resultat av en formel som tekst

v = Verdi. Verdi, resultat av en formel som et tall

WIDTH

Gir bredden av den refererte kolonnen. Enheten er antall nuller (0) som passer inn i kolonnen i standardskrifttypen og standardstørrelsen.

PREFIX

Gir justeringen for den refererte cellen.

' = juster venstre eller venstre-blokkjustert

" = juster høyre

^ = midtstilt

\ = gjentagende (for øyeblikket inaktiv)

PROTECT

Gir status for cellebeskyttelsen av cellen.

1 = celle er beskyttet

0 = celle er ikke beskyttet

FORMAT

Gir en tekststreng som angir tallformatet.

. = tall med tusenskille

F = tall uten tusenskille

C = valutaformat

S = eksponentiell representasjon, for eksempel 1,234+E56

P = prosentdel

I de ovennevnte formater er antall desimal etter desimaltegnet gitt som et tall. Eksempel: tallformatet #.##0,0 gir .1 og tallformatet 00,000% gir P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY og lignende formater

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY TT:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = TT:MM:SS AM/PM

D7 = TT:MM AM/PM

D8 = TT:MM:SS

D9 = TT:MM

G = Alle andre formater

- (Minus) til sist = negative tall er formatert med farge

() (parenteser) til sist = som er en startparentes i formatkoden

COLOR

Gir 1, hvis negative verdier er formatert med farge, ellers 0.

PARENTHESES

Gir 1 hvis formateringskoden inneholder en startparentes (, ellers 0.


Referanse (i listen av innstillinger) er den celleposisjon som skal undersøkes. Hvis Referanse er et område, flyttes cellen til øverste venstre hjørne av området. Hvis Referanse mangler, bruker LibreOffice Calc den cellen hvor denne formelen befinner seg. Microsoft Excel bruker referansen til cellen hvor pekeren befinner seg.

ERF (ISERR på engelsk)

Tester for feilbetingelser, med unntak av feilverdien #N/A., og gir SANN eller USANN.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

ERF(Verdi)

Verdi er enhver verdi eller uttrykk som testes for å fastslå om det forekommer en annen feilverdi enn #N/A.

Eksempel

=ERF(C8) hvor celle C8 inneholder =1/0 gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ERF(C9), hvor celle C9 inneholder =NA(), gir USANN, fordi ERF() ignorerer feilen #N/A.

ERFEIL (ISERROR på engelsk)

Tester for feil, deriblant feilverdien #N/A, og gir SANN eller USANN.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

ER.FEIL(Verdi)

Verdi er eller refererer til den verdi, som kan testes. ER.FEIL()gir SANN hvis det er en feil og ellers USANN.

Eksempel

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ER.FEIL (C9), hvor celle C9 inneholder =IT(), gir SANN.

ERFEIL (ISERROR på engelsk)

Returnerer verdien hvis cellen ikke inneholder en feilverdi, eller alternativverdien hvis den gjør det.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

IFERROR(Verdi; Alternativ_verdi)

Verdi er verdien eller uttrykket som skal returneres hvis det ikke er likt eller resulterer i en feil.

Alternativ_verdi er verdien eller uttrykket som skal returneres hvis uttrykket eller verdien til Verdi er lik eller resulterer i en feil.

Eksempel

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

=ER.FEIJL(C8), hvor celle C8 inneholder =1/0, gir SANN, fordi 1/0 er en feil.

ERFORMEL (ISFORMULA på engelsk)

Gir SANN hvis en celle er en formelcelle.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

ERFORMEL(Referanse)

Referanse angir referansen til en celle som skal testes om inneholder en formel.

Eksempel

ERFORMEL(C4) gir USANN hvis cellen C4 inneholder tallet 5.

ERIKKETEKST (ISNONTEXT på engelsk)

Sjekker om celleinnholdet er tekst eller tall, og gir USANN hvis innholdet refererer til tekst.

Hvis det oppstår en feil, gir funksjonen SANN.

Syntaks

ERIKKETEKST(Verdi)

Verdi er en verdi eller uttrykk som testes for å fastslå om det er en tekst, tall eller en logisk verdi.

Eksempel

ERIKKETEKST(D2) gir USANN, hvis celle D2 inneholder teksten abcdef.

ERIKKETEKST(D9) gir SANN, hvis celle D9 inneholder tallet 8.

ERIT (ISNA på engelsk)

Gir SANN hvis en celle inneholder feilverdien #N/A (verdi ikke tilgjengelig).

Hvis en feil oppstår, gir funksjonen USANN.

Syntaks

ERIT(Verdi)

Verdi er en verdi eller et uttrykk som skal testes.

Eksempel

=ERIT(D3) gir USANN som et resultat.

ERIT (ISNA på engelsk)

Returnerer verdien hvis cellen ikke inneholder #N/A (verdi ikke tilgjengelig) feilverdien, eller alternativverdien hvis den gjør det.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

IFNA(Verdi; Alternativ_verdi)

Verdi er verdien eller uttrykket som skal returneres hvis det ikke er likt eller resulterer i en #N/A-feil.

Alternativ_verdi er verdien eller uttrykket som skal returneres hvis uttrykket eller verdien til Verdi er lik eller resulterer i en #N/A-feil.

Eksempel

=IFNA(D3;D4) returnerer verdien av D3 hvis D3 ikke resulterer i en #N/A feil, eller D4 hvis den gjør det.

ERLOGISK (ISLOGICAL på engelsk)

Tester for en logisk verdi (SANN eller USANN).

Hvis en feil oppstår, gir funksjonen USANN.

Syntaks

ERLOGISK(Verdi)

Gir SANN hvis Verdi er en logisk verdi (SANN eller USANN) og gir ellers USANN.

Eksempel

=ERLOGISK(99) gir USANN, fordi 99 er et tall, ikke en logisk verdi.

=ERLOGISK(ERIT (D4)) gir SANN uavhengig av innholdet i celle D4, fordi ERIT() gir en logisk verdi.

ERODDETALL (ISODD på engelsk)

Gir SANN dersom verdien er et oddetall, og USANN dersom verdien er et partall.

Syntaks

ERODDETALL(Verdi)

Verdi er innholdet som skal testes.

Hvis Verdi ikke er et heltall, ignoreres alle sifre etter desimaltegnet. Fortegnet av Verdi ignoreres også.

Eksempel

=ERREF(4) gir USANN.

=ERREF(4) gir USANN.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

ERODDE_ADD (ISODD_ADD på engelsk)

Gir SANN (1) hvis tallet ikke gir et helt tall når det blir delt med 2.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for å få resultater basert på internasjonale standarder.


Syntaks

ERODDE_ADD(Tall)

Tall er tallet som skal undersøkes.

Eksempel

=ERODDE_ADD(5) gir 1.

ERPARTALL (ISEVEN på engelsk)

Gir SANN hvis verdien er et partall, og USANN hvis verdien er et oddetall.

Syntaks

ERPARTALL(Verdi)

Verdi er innholdet som skal testes.

Hvis Verdi ikke er et heltall, ignoreres alle sifre etter desimaltegnet. Fortegnet av Verdi ignoreres også.

Eksempel

=ERREF(4) gir USANN.

=ERREF(4) gir USANN.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

=ERREF(4) gir USANN.

ERPARTALL_ADD (ISEVEN_ADD på engelsk)

Undersøker for partall. Gir 1 hvis tallet er et heltall etter divisjon med 2.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for å få resultater basert på internasjonale standarder.


Syntaks

ERPARTALL_ADD(Tall)

Tall er tallet som skal undersøkes.

Eksempel

ERPARTALL_ADD(5) gir 0.

ERPARTALL_ADD(A1) gir 1, hvis celle A1 inneholder tallet 2.

ERREF (ISREF på engelsk)

Tester om argumentet er en referanse. Gir SANN hvis argumentet er en referanse, og gir ellers USANN. Hvis det er en referanse så undersøker denne funksjonen ikke verdien som refereres til.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

ERREF(Verdi)

Verdi er verdien som skal testes, for å fastslå om det er en referanse.

Eksempel

=ERREF(C5) gir resultatet SANN, fordi C5 er en gyldig referanse.

=ERREF("abcdef") gir alltid USANN fordi en tekst ikke kan være en referanse.

=ERREF(4) gir USANN.

=ERREF(INDIREKTE("A6")) gir SANN, fordi INDIREKTE er en funksjon som gir en referanse.

=ERREF(ADRESSE(1; 1; 2; "Ark2")) gir USANN, fordi ADRESSE er en funksjon som gir en tekst, selv om denne ser ut som en referanse.

ERTALL (ISNUMBER på engelsk)

Gir SANN hvis verdien refererer til et tall.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

ERTALL(Verdi)

Verdi er et uttrykk som skal testes for å anslå om det er et tall eller en tekst.

Eksempel

ERTALL(C3) gir SANN hvis cellen C3 inneholder tallet 4.

ERTALL(C2) gir USANN hvis cellen C2 inneholder teksten abcdef.

ERTEKST (ISTEXT på engelsk)

Gir SANN hvis celleinnholdet refererer til tekst.

Hvis en feil oppstår, gir funksjonen USANN.

Syntaks

ERTEKST(Verdi)

Verdi er en verdi, tall, logisk verdi, eller en feilverdi som skal testes.

Eksempel

ERTEKST(D9) gir SANN hvis celle D9 inneholder teksten abcdef.

ERTEKST(C3) gir USANN hvis celle C3 inneholder tallet 3.

ERTOM (ISBLANK på engelsk)

Gir SANN hvis referansen til en celle er tom. Denne funksjonen brukes til å undersøke om en celle er tom. En celle med en formel er ikke tom.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

ERTOM(Verdi)

Verdi er innholdet som skal testes.

Eksempel

=ERTOM(D2) gir resultatet USANN.

FORMEL (FORMULA på engelsk)

Viser formelen i en formelcelle som en tekststreng.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

Syntaks

FORMEL(Referanse)

Referanse er en referanse til en celle som inneholder en formel.

En ugyldig referanse eller en referanse til en celle uten noen formel resulterer i feilverdien #N/A.

Eksempel

Hvis celle A8 inneholder formelen =SUMMER(1;2;3), så

=FORMEL(A8) gir teksten =SUMMER(1;2;3).

GJELDENDE (CURRENT på engelsk)

Denne funksjonen gir resultatet inntil dags dato for beregning av formelen som den inngår i (med andre ord resultatet så langt, som beregningen er nådd til). Dens hovedformål er sammen med funksjonen STIL() å bruke utvalgte stiler på en celle avhengig av cellens innhold.

Syntaks

AKTUELL()

Eksempel

=1+2+AKTUELL()

Eksemplet gir 6. Formelen beregnes fra venstre til høyre som: 1 + 2 er lik 3, gir resultatet til dags dato, når GJELDENDE() er tatt med i betraktningen; GJELDENDE() gir derfor 3, som blir lagt til de opprinnelige 3 hvilket gir 6.

=A2+B2+STIL(IF(CURRENT()>10;"Rød";"Standard"))

Dette eksempelet gir A2 + B2 (STIL gir 0 her). Hvis summen er større enn 10, blir typografien Rød brukt på cellen. Se funksjonen STIL for mer forklaring.

="choo"&GJELDENE()

Den eksempel gir choochoo.

Teknisk informasjon

Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

INFO

Gir spesifikk informasjon om det gjeldende arbeidsmiljøet. Funksjonen mottar et enkelt tekstargument og gir data avhengig av denne parameteren.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

Syntaks

INFO("Type")

Den følgende tabellen er en liste med verdier for tekstparameteren Type og INFO-funksjonens returverdier.

Verdi for "Type"

Returverdi

"osversion"

Alltid "Windows (32-bit) NT 5.01", av kompatibilitetsgrunner

"system"

Typen av operativsystemet:
"ANDROID" for Googles mobiloperativsystem
"DRAGONFLY" for DragonFly operativsystem forked fra FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for nettleseren WebAssembly system
"FREEBSD ", "OPENBSD" eller "NETBSD" for operativsystemer basert på Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS-kompatibelt operativsystem
"iOS" for Apples mobiloperativsystem
" LINUX" for GNU/Linux-baserte operativsystemer
"MACOSX" for Apple macOS
"SOLARIS" for Oracle Solaris-operativsystemet
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

Produktets versjonsid, for eksempel "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Alltid 1 av kompatibilitetsgrunner

"recalc"

Gjeldene omberegningsmetode for formler, enten "Automatisk" eller "Manuelt" (oversatt til LibreOffice språk)


note

Andre regnearksapplikasjoner godtar kanskje lokaliserte verdier for parameteren Type, men LibreOffice Calc godtar bare de engelske verdiene.


Eksempel

=INFO("release") gir produktversjonsnummeret for LibreOffice i bruk.

=INFO(D5) hvor cellen D5 inneholder tekststrengen system gir operativsystemets type.

IT (NA på engelsk)

Gir feilverdien #N/A («ikke tilgjengelig»).

Syntaks

IT()

Eksempel

=IT() gjør om innholdet til cellen til #N/A.

N

Returnerer den numeriske verdien til den gitte parameteren. Returnerer 0 hvis parameteren er tekst eller FALSE.

Hvis det oppstår en feil, returnerer funksjonen feilverdien.

Syntaks

N(Verdi)

Verdi er parameteren som skal konverteres til et tall. N() returnerer den numeriske verdien hvis den kan. Den returnerer de logiske verdiene SANN og USANN som henholdsvis 1 og 0. Den returnerer tekst som 0.

Eksempel

=N(123) gir 123

=N(SANN) gir 1

=N(USANN) gir 0

=N("abc") gir 0

=N(1/0) gir #DIV/0!

TYPE (TYPE på engelsk)

Returnerer typen verdi, der 1 = tall, 2 = tekst, 4 = boolsk verdi, 8 = formel, 16 = feilverdi, 64 = matrise.

Dersom det oppstår en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

Syntaks

TYPE(Verdi)

Verdi er en spesifikk verdi som datatypen bestemmes fra.

Eksempel (se eksempeltabell ovenfor)

TYPE(C2) gir 2 som et resultat.

TYPE(D9) gir 1 som et resultat.

Supporter oss!