Finansfunksjoner del en

Dette avsnittet inneholder de matematiske finansfunksjonene i LibreOffice Calc.

AMORDEGRC

Beregn avskrivninga for en regnskapsperiode ved bruk av degressiv avskrivning. I motsetning til AMORLINC vil en avskrivningskoeffisient som er uavhengig av avskrivningsperioden bli brukt her.

Syntax

AMORDEGRC(Cost; DatePurchased; FirstPeriod; Salvage; Period; Rate [; Basis])

Cost is the acquisition costs.

DatePurchased is the date of acquisition.

FirstPeriod is the end date of the first settlement period.

Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.

Period is the settlement period to be considered.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

An asset was acquired on 2020-02-01 at a cost of 2000 currency units. The end date of the first settlement period was 2020-12-31. The salvage value of the asset at the end of its depreciable life will be 10 currency units. The rate of depreciation is 0.1 (10%) and the year is calculated using the US method (Basis 0). Assuming degressive depreciation, what is the amount of depreciation in the fourth depreciation period?

=AMORDEGRC(2000; "2020-02-01"; "2020-12-31"; 10; 4; 0.1; 0) returns a depreciation amount of 163 currency units.

note

Beware that Basis 2 is not supported by Microsoft Excel. Hence, if you use Basis 2 and export your document to XLSX format, it will return an error when opened in Excel.


AMORLINC

Beregn avskrivninga for en regnskapsperiode ved bruk av metoden lineær avskrivning. Hvis eiendelen (realaktivaen/realkapitalen) er anskaffet i løpet av regnskapsperioden, vil det å avskrive anskaffelsen i forhold til eiertiden komme i betraktning.

Syntax

AMORLINC(Cost; DatePurchased; FirstPeriod; Salvage; Period; Rate [; Basis])

Cost means the acquisition costs.

DatePurchased is the date of acquisition.

FirstPeriod is the end date of the first settlement period.

Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.

Period is the settlement period to be considered.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

An asset was acquired on 2020-02-01 at a cost of 2000 currency units. The end date of the first settlement period was 2020-12-31. The salvage value of the asset at the end of its depreciable life will be 10 currency units. The rate of depreciation is 0.1 (10%) and the year is calculated using the US method (Basis 0). Assuming linear depreciation, what is the amount of depreciation in the fourth depreciation period?

=AMORLINC(2000; "2020-02-01"; "2020-12-31"; 10; 4; 0.1; 0) returns a depreciation amount of 200 currency units.

note

Beware that Basis 2 is not supported by Microsoft Excel. Hence, if you use Basis 2 and export your document to XLSX format, it will return an error when opened in Excel.


DAVSKR

Beregn avskrivninga av en anskaffelse for en bestemt periode ved hjelp av aritmetisk-degressiv avskrivning.

Denne formen for avskrivning blir brukt hvis du vil få en høyere avskrivningsverdi i begynnelsen av avskrivningen (i motsetning til lineær avskrivning). Avskrivningsverdien reduseres ved alle avskrivningsperioder helt fra den opprinnelige omkostningen.

Syntax

DB(Cost; Salvage; Life; Period [; Month])

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life defines the period over which an asset is depreciated.

Period is the length of each period. The length must be entered in the same date unit as the depreciation period.

Month (optional) denotes the number of months for the first year of depreciation. If an entry is not defined, 12 is used as the default.

Example

A computer system with an initial cost of 25,000 currency units is to be depreciated over a three-year period. The salvage value is to be 1,000 currency units. The first period of depreciation comprises 6 months. What is the fixed-declining balance depreciation of the computer system in the second period, which is a full year starting from the end of the first six-month period?

=DB(25000; 1000; 3; 2; 6) returns 11,037.95 currency units.

DEGRAVS

Beregn avskrivninga av en anskaffelse for en bestemt periode ved hjelp av aritmetisk-degressiv avskrivning.

Bruk denne formen for avskrivning hvis du trenger en høyere start-avskrivningsverdi i motsetning til lineær avskrivning. Avskrivningsverdien blir mindre for hver periode og er vanligvis brukt for eiendeler hvis verditap er høyere like etter innkjøp (for eksempel, kjøretøy, datamaskiner). Merk at den bokførte verdien aldri vil nå null under denne beregningstypen.

Syntax

DDB(Cost; Salvage; Life; Period [; Factor])

Cost fixes the initial cost of an asset.

Salvage fixes the value of an asset at the end of its life.

Life is the number of periods (for example, years or months) defining how long the asset is to be used.

Period states the period for which the value is to be calculated.

Factor (optional) is the factor by which depreciation decreases. If a value is not entered, the default is factor 2.

Example

Et datasystem med en startomkostning på 75.000 valutaenheter kan avskrives månedlig over fem år. Verdien etter avskrivning kan være 1 valutaenhet. Faktoren er 2.

=DDB(75000;1;60;12;2) = 1,721.81 currency units. Therefore, the double-declining depreciation in the twelfth month after purchase is 1,721.81 currency units.

DISKONTO (DISC på engelsk)

Beregn fradraget for et verdipapir i prosent.

Syntax

DISC(Settlement; Maturity; Price; Redemption [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Price is the price of the security per 100 currency units of par value.

Redemption is the redemption value of the security per 100 currency units of par value.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the maturity date is 2001-11-15. The price (purchase price) is 97, the redemption value is 100. Using daily balance calculation (basis 3) how high is the settlement (discount)?

=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3) returns about 0.0372 or 3.72 per cent.

DURATION

Beregn varigheten av et verdipapir med fast rente i antall år.

Syntax

DURATION(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Coupon is the annual coupon interest rate (nominal rate of interest)

Yield is the annual yield of the security.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is purchased on 2001-01-01; the maturity date is 2006-01-01. The Coupon rate of interest is 8%. The yield is 9.0%. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how long is the duration?

=DURATION("2001-01-01";"2006-01-01";0.08;0.09;2;3) returns 4.2 years.

EFFECT

Gir den årlige nettorenta for en nominell rentesats.

Nominal interest refers to the amount of interest due at the end of a calculation period. Effective interest increases with the number of payments made. In other words, interest is often paid in installments (for example, monthly or quarterly) before the end of the calculation period.

Syntax

EFFECT(Nom; P)

Nom is the nominal interest.

P is the number of interest payment periods per year.

Example

Hvis den årlige nominelle rentesatsen er 9.75% og fire renteberegningsperioder er angitt, hva er da den faktiske rentesatsen (effektive rente)?

=EFFECT(9.75%;4) = 10.11% The annual effective rate is therefore 10.11%.

EFFECT_ADD

Beregn den årlige effektive renta, ut fra nominell rente og antall renteperioder i året.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for å få resultater basert på internasjonale standarder.


Syntax

EFFECT_ADD(NominalRate; NPerY)

NominalRate is the annual nominal rate of interest.

NPerY is the number of interest payments per year.

Example

What is the effective annual rate of interest for a 5.25% nominal rate and quarterly payment.

=EFFEKT_ADD(0,0525;4) returnerer 0,053543 eller 5,3543%.

ER.AVDRAG

Gir rentesatsen for uendrede avskrivningsavdrag.

Syntax

ER.AVDRAG(Rente; Periode; AntallPerioder; Investering)

Rate sets the periodic interest rate.

Period is the number of installments for calculation of interest.

TotalPeriods is the total number of installment periods.

Invest is the amount of the investment.

Example

For et kredittbeløp på 120.000 valutaenheter med en to-års termin og månedlige ytelser, ved en årlig rentesats på 12%, ønskes rentesatsen etter 1,5 år beregnet.

=ISPMT(1%;18;24;120000) = -300 currency units. The monthly interest after 1.5 years amounts to 300 currency units.

IR (IRR på engelsk)

Gir internrenta for en investering. Verdiene representerer kontantstrømverdier med faste mellomrom. Minst en verdi må være negativ (utbetalinger) og minst en verdi må være positiv (inntekt).

If the payments take place at irregular intervals, use the XIRR function.

Syntax

IRR(Values [; Guess])

Values represents an array containing the values.

Guess (optional) is the estimated value. An iterative method is used to calculate the internal rate of return. If you can provide only few values, you should provide an initial guess to enable the iteration.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Under the assumption that cell contents are A1=-10000, A2=3500, A3=7600 and A4=1000, the formula =IRR(A1:A4) gives a result of 11,33%.

warning

Because of the iterative method used, it is possible for IRR to fail and return Error 523, with "Error: Calculation does not converge" in the status bar. In that case, try another value for Guess.


MOTTAT.AVKAST (RECEIVED på engelsk)

Beregn hvor mye som er utbetalt for et verdipapir med fast rente på et gitt tidspunkt.

Syntax

RECEIVED(Settlement; Maturity; Investment; Discount [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Investment is the purchase sum.

Rabatt er den prosentvise rabatten ved ervervelse av verdipapiret.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

Avregningsdato: 15. februar 1999, forfallsdato: 15. mai 1999, investering: 1000 valutaenheter, rabatt: 5,75 prosent, basis: daglig balanse/360 = 2.

Beløpet som skal heves på utløpsdatoen er beregnet som følger:

=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) returns 1014.420266.

NÅVERDI (PV på engelsk)

Gir nåverdien av en investering ut fra en serie faste betalinger.

Bruk denne funksjonen for å beregne mengden av penger som skal investeres med en fast rente i dag, for å motta et bestemt beløp, en annuitet, over et angitt antall perioder. Du kan også se hvor mye penger som er igjen etter en gitt periode. Angi også om betalingene skal skje ved periodens begynnelse eller slutt.

Skriv inn disse verdiene enten som tall, uttrykk eller referanser. Hvis for eksempel rente blir betalt årlig på 8%, men du vil bruke måned som din periode, skriv inn 8%/12 under Rente og LibreOffice Calc beregner automatisk den riktige faktoren.

Syntax

PV(Rate; NPer; Pmt [; FV [; Type]])

Rate defines the interest rate per period.

NPer is the total number of periods (payment period).

Pmt is the regular payment made per period.

FV (optional) defines the future value remaining after the final installment has been made.

Type (optional) denotes due date for payments. Type = 1 means due at the beginning of a period and Type = 0 (default) means due at the end of the period.

I LibreOffice Calc-funksjoner kan parametre merket som «valgfri» kun utelates hvis ingen parameter følger etter. For eksempel i en funksjon med fire parametre, hvor de siste to parametrene er merket som «valgfri», kan du utelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke utelate parameter 3 alene.

Example

Hva er nåværende verdien av en investering, hvis 500 valutaenheter blir utbetalt månedlig og den årlige rentesatsen er 8%? Betalingsperioden er 48 måneder og 20.000 valutaenheter er igjen ved slutten av betalingsperioden.

=PV(8%/12;48;500;20000) = -35,019.37 currency units. Under the named conditions, you must deposit 35,019.37 currency units today, if you want to receive 500 currency units per month for 48 months and have 20,000 currency units left over at the end. Cross-checking shows that 48 x 500 currency units + 20,000 currency units = 44,000 currency units. The difference between this amount and the 35,000 currency units deposited represents the interest paid.

Hvis du skriver inn referanser i stedet for verdier i formelen, kan du beregne «Hvis-så» scenarier. Merk: henvisninger til konstanter må angis som absolutte referanser. Eksempler på denne typen bruk finnes under avskrivningsfunksjonene.

PÅLØPT.FORFALLSRENTE (ACCRINTM på engelsk)

Beregn påløpt rente for et verdipapir i tilfeller med engangsutbetaling på avviklingsdatoen.

Syntax

ACCRINTM(Issue; Settlement; Rate [; Par [; Basis]])

Issue (required) is the issue date of the security.

Settlement (required) is the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Rate (required) is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate).

Par (optional) is the par value of the security. If omitted, a default value of 1000 is used.

note

We recommend that you always specify the value that you require for ACCRINTM’s Par argument, rather than allowing Calc to apply an arbitrary default. This will make your formula easier to understand and easier to maintain.


Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is issued on 2001-04-01. The maturity date is set for 2001-06-15. The Rate is 0.1 or 10% and Par is 1000 currency units. The basis of the daily/annual calculation is the daily balance (3). How much interest has accrued?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) returns 20.54795.

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (ACCRINT på engelsk)

Beregn påløpt rente for et verdipapir i tilfeller med periodiske utbetalinger.

Syntax

ACCRINT(Issue; FirstInterest; Settlement; Rate; [Par]; Frequency [; Basis])

Issue (required) is the issue date of the security.

FirstInterest (required) is the first interest date of the security.

Settlement (required) is the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Rate (required) is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate)

Par (optional) is the par value of the security. If omitted, a default value of 1000 is used.

note

We recommend that you always specify the value that you require for ACCRINT’s Par argument, rather than allowing Calc to apply an arbitrary default. This will make your formula easier to understand and easier to maintain.


Frequency (required) is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 or missing

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Example

A security is issued on 2001-02-28. First interest is set for 2001-08-31. The settlement date is 2001-05-01. The Rate is 0.1 or 10% and Par is 1000 currency units. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). The basis is the US method (0). How much interest has accrued?

=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) returns 16.94444.

ÅRSAVS (SYD på engelsk)

Gir den aritmetisk-degressive avskrivningsraten.

Use this function to calculate the depreciation amount for one period of the total depreciation span of an object. Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.

Syntax

ÅRSAVS(Kjøpspris; Restverdi; Levetid; Periode)

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset after depreciation.

Life is the period fixing the time span over which an asset is depreciated.

Period defines the period for which the depreciation is to be calculated.

Example

Et videosystem koster 50.000 valutaenheter og skal avskrives årlig over de neste fem år. Restverdien skal være 10.000 valutaenheter. Du vil beregne avskrivningen for det første året.

=SYD(50000;10000;5;1)=13,333.33 currency units. The depreciation amount for the first year is 13,333.33 currency units.

To have an overview of depreciation rates per period, it is best to define a depreciation table. By entering the different depreciation formulas available in LibreOffice Calc next to each other, you can see which depreciation form is the most appropriate. Enter the table as follows:

1

1

1

1

1

1

195

195

195

195

195

2

2.666,67 valutaenheter

2.666,67 valutaenheter

195

195

2.666,67 valutaenheter

3

195

2.666,67 valutaenheter

4

183

2.666,67 valutaenheter

5

148

2.666,67 valutaenheter

6

195

2.666,67 valutaenheter

7

195

2.666,67 valutaenheter

8

170

9

148

10

195

11

170

12

13

170

195

2.666,67 valutaenheter


Formelen i E2 er som følgende:

=ÅRSAVS($A$2;$B$2;$C$2;D2)

Denne formelen er duplisert i kolonne E ned til E11 (merk E2, dra så ned i nederste høyre hjørnet med musa).

Celle E13 inneholder formelen brukt for å kontrollere avskrivningstotalen. Her brukes SUMMER.HVIS- funksjonen fordi de negative verdiene i E8:E11 ikke skal tas med. Betingelsen >0 er en del av celle A13. Formelen i E13 er som følger:

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Now view the depreciation for a 10 year period, or at a salvage value of 1 currency unit, or enter a different initial cost, and so on.

Financial Functions Part Two

Financial Functions Part Three

Funksjoner etter kategori

Supporter oss!