Dato- og klokkeslettfunksjoner

Disse regnearksfunksjonene brukes for å sette inn og redigere datoer og klokkeslett.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn → Funksjon → Kategori Dato og klokkeslett


note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for å få resultater basert på internasjonale standarder.


LibreOffice håndterer internt en dato/tid verdi som en numerisk verdi. Hvis du tildeler nummereringsformatet "Nummer" til en dato- eller tidsverdi, blir den konvertert til et nummer. For eksempel 01.01.2000 12:00, konverterer til 36526.5. Verdien foran desimaltegnet tilsvarer datoen; verdien etter desimaltegnet tilsvarer tiden. Hvis du ikke vil se denne typen numerisk dato eller tidsrepresentasjon, endrer du tallformatet (dato eller klokkeslett) tilsvarende. For å gjøre dette, velg cellen som inneholder dato eller klokkeslett, ring til kontekstmenyen og velg Format celler . Fanen Numbers inneholder funksjonene for å definere nummerformatet.

Basisdato for dag null

Datoer er beregnet som forskyvninger fra en startende dag null. Du skal angi dag null som en av de følgende:

Basisdato

Bruk

'30/12/1899'

(standard)

'01/01/1900'

(brukt i tidligere StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(brukt i Apple-programvare)


Velg - LibreOffice Calc → Beregn for å velge basisdato.

warning

Når du kopierer og setter inn celler som inneholder datoverdier mellom forskjellige regneark, kan begge regnearksdokumentene bruke samme basisdato. Hvis basisdato er forskjellige, vil datoverdien forandre seg!


Tosifrede årstal

I - LibreOffice - Generelt du finner området År (to sifre). Dette angir perioden som tosifret informasjon gjelder for. Merk at endringer som gjøres her har en effekt på noen av de følgende funksjonene.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

Tidssoneinformasjon brukes ikke i dato- og klokkeslettfunksjoner og celler.


Funksjoner

Dato- og klokkeslettfunksjoner

DATO

DATODIFF

DATOVERDI

DAG

DAGER (DAYS på engelsk)

DAGER360 (DAYS360 på engelsk)

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

PÅSKESØNDAG

EDAG

MÅNEDSSLUTT

TIME

ISLEAPYEAR

ISOUKENR

MINUTT

MÅNED

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

SEKUND

TID

TIDSVERDI

IDAG

WEEKDAY

UKENR

UKENR_EXCEL2003

UKENR_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

ABEIDSDAG

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

YEARS

Supporter oss!