Sett inn ark

Definerer de alternativene som skal benyttes for å sette inn et nytt ark. Du kan opprette et nytt ark eller sette inn et eksisterende ark fra en fil.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Sett inn ark.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Layout - Sett inn ark.

Velg Sett inn - Sett inn ark.

Fra arknavigasjonslinjen:

Velg Sett inn ark

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn ark

Sett inn ark


Plassering

Angir hvor det nye arket skal settes inn i dokumentet.

Før gjeldende ark

Sett inn et nytt ark rett før gjeldende ark.

Etter gjeldende ark

Sett inn et nytt ark rett etter gjeldende ark.

Ark

Angir om ett nytt ark eller et eksisterende ark blir satt inn i dokumentet.

Nytt ark

Oppretter ett nytt ark. Skriv inn et arknavn i feltet Navn. Tillatte tegn er bokstaver, tall, mellomrom og understrekstegn.

Ant. ark

Angi antallet ark som skal lages.

Navn

Angir navnet på det nye arket.

Gi nytt navn til ark

Fra fil

Sett inn et ark fra en eksisterende fil i dokumentet.

Bla gjennom

Åpne et dialogvindu der du kan velge en fil.

Tilgjengelige ark

Har du valgt en fil via Bla gjennom-knappen, vil arkene i denne filen vises i listeboksen. Filstien vises under denne boksen. Velg arket som skal settes inn fra denne boksen.

Lenke

Kryss av for å sette inn arket som en lenke i stedet for en kopi. Lenkene kan oppdateres slik at de viser gjeldende innhold.

Supporter oss!