Sett inn Rader

Sett inn rader over eller under den aktive cellen. Antallet rader som er satt, tilsvarer antall valgte rader. Hvis ingen rad er valgt, settes en rad inn. De eksisterende radene flyttes nedover.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Ark - Sett inn rader.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem – rad.

Velg Layout - Rad.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn rad

Sett inn Rad


Rader over

Sett inn en rad over raden der markøren er plassert.

Rader under

Sett inn en rad under raden der markøren er plassert.

Supporter oss!