Fyll ark

Sett valgene for å overføre ark eller område i et bestemt ark til di samme cellene i andre valgte ark.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fyll → Ark


Advarselsikon

Denne menykommandoen er bare aktiv hvis du har valgt minst to ark i dokumentet.


To select multiple sheets, click each sheet tab while pressing or Shift.

I motsetning til å kopiere et område til utklippstavlen, kan du filtrere viss informasjon og beregne verdier.

Å fylle et ark

This dialog is similar to the Paste Special dialog, where you can find additional tips.

Supporter oss!