Eksklusive VBA-funksjoner og -uttrykk

LibreOffice Basic legger til dette settet med funksjoner når VBA-støtte er aktivert.

Disse eksklusive VBA-funksjonene er aktivert når setningen Alternativ VBASupport 1 plasseres foran den første makroen i en LibreOffice Basic-modul.

VBA Uttrykk

Alternativt ClassModule Uttrykk

Spesifiserer at modulen er en klassemodul som inneholder medlemmer, egenskaper, prosedyrer og funksjoner.

Alternativ VBA støtte-uttrykk

Spesifiserer at LibreOffice Basic vil støtte noen VBA-uttrykk, funksjoner og objekter.

Enum Uttrykk [VBA]

Definer oppregninger eller ikke-UNO konstantgrupper. En oppregning er en verdiliste som letter programmering og forenkler kodelogikkgjennomgang.

Tekstfunksjoner

AscW-funksjon [VBA]

Returnerer Unicode-verdien til det første tegnet i et strenguttrykk.

ChrW-funksjon [VBA]

Returnerer Unicode-tegnet som tilsvarer den angitte tegnkoden.

InStrRev-funksjon [VBA]

Returnerer posisjonen til en streng i en annen streng, med start fra høyre side av strengen.

StrReverse Funksjon [VBA]

Returnerer strengen med tegnrekkefølgen omvendt.

StrConv-funksjon

Konverter en streng som spesifisert av en konverteringstype.

Finansielle funksjoner

DDB-funksjon [VBA]

Returnerer avskrivningen av en eiendel for en spesifisert periode ved å bruke den aritmetiske avskrivningsmetoden.

FV-funksjon [VBA]

Returnerer den fremtidige verdien av en investering basert på periodiske, konstante betalinger og en konstant rente (Future Value).

IPmt-funksjon [VBA]

Beregner den periodiske amortiseringen for en investering med regelmessige betalinger og en konstant rente.

IRR-funksjon [VBA]

Beregner internrenten for en investering.

MIRR-funksjon [VBA]

Beregner den modifiserte interne avkastningen for en serie investeringer.

NPer-funksjon [VBA]

Beregner antall perioder for et lån eller en investering.

NPV-funksjon [VBA]

Beregner netto nåverdi av en investering, basert på en oppgitt diskonteringsrente, og en serie med innskudd og uttak.

Pmt-funksjon [VBA]

Beregner de konstante periodiske betalingene for et lån eller en investering.

PPmt-funksjon [VBA]

Returnerer for en gitt periode betalingen på hovedstolen for en investering som er basert på periodiske og konstante betalinger og en konstant rente.

PV-funksjon [VBA]

Returnerer nåverdien av en investering som er et resultat av en serie regelmessige betalinger.

Rentefunksjon [VBA]

Returnerer renten på et lån eller en investering.

SLN-funksjon [VBA]

Returnerer den lineære avskrivningen av en eiendel for én periode. Størrelsen på avskrivningen er konstant i avskrivningsperioden.

SYD-funksjon [VBA]

Returnerer den aritmetiske synkende avskrivningsraten.

Dato og klokkeslett funksjoner

FormatDateTime-funksjon [VBA]

Bruker et dato- og/eller klokkeslettformat på et datouttrykk og returnerer resultatet som en streng.

MonthName-funksjon [VBA]

MonthName-funksjonen returnerer det lokaliserte månedsnavnet for et angitt månedsnummer.

WeekdayName-funksjon [VBA]

WeekdayName-funksjonen returnerer ukedagsnavnet til en spesifisert ukedag.

I/O-funksjoner

Inndata Funksjon [VBA]

Returnerer den åpne strømmen til en inndata- eller binærfil (streng).

Matematiske funksjoner

Avrundings funksjon [VBA]

Avrunder en numerisk verdi til et spesifisert antall desimaler.

FormatNumber [VBA]

Returnerer en streng med tallformatering brukt på et numerisk uttrykk.

FormatPercent [VBA]

Returnerer en streng med tallformatering brukt på et numerisk uttrykk. Et prosenttegn legges til den returnerte strengen.

Partisjonsfunksjon [VBA]

Returnerer en streng som indikerer hvor et tall forekommer innenfor en beregnet serie med områder.

Objektegenskaper og metoder

Feil Objekt [VBA]

Bruk VBA Feil-objektet for å registrere eller håndtere kjøretidsfeil.

Supporter oss!