Gjenoppta uttrykk

Tilbakestiller feilinformasjon og indikerer hva som skal utføres neste gang.

Syntaks:

Gjenoppta utrykksdiagram


   Resume [ [0] | label | Next ]
  

Parametre:

0: Tilbakestiller feilinformasjon og kjører instruksjonen som forårsaket feilen på nytt. 0 er valgfritt.

etikett: Tilbakestiller feilinformasjon og gjenopptar kjøringen på den angitte etiketten til den gjeldende subrutinen.

Neste: Tilbakestiller feilinformasjon og utfører instruksjonen etter den som forårsaket feilen.

Feilinformasjon er bygget med funksjonene Feil, Feil og Error$.

tip

Å bruke Fortsett for å tilbakestille feilinformasjon forhindrer spredning av den behandlede tilstanden til anropsrutiner.


Feilkoder

20 Fortsett uten feil

Eksempler:

Typiske feilhåndteringsrutiner er: varsle brukeren, fikse feilen, logging av feilinformasjon eller re-kasting av egendefinerte feil som gir forklaringer med løsningsinstruksjoner. Bruk Fortsett-etikett når du krever slike mekanismer.


   Sub Error_Handling
   try: On Error GoTo catch
     ' rutinekode går her
     Feil 91 ' eksempel feil
   finally:
     ' rutinemessig oppryddingskode går her
     Exit Sub
   catch:
     Print Erl, Err, Error$
     Resume finally
   End Sub ' Error_Handling
  

Bruk for eksempel Fortsett neste når du rapporterer uregelmessigheter for en iterasjonsprosess som ikke må avbrytes. I så fall kan det være nødvendig med flere håndteringsrutiner.


   Sub Iteration
     planets = Array("☿","♀","♁","♂","♃","♄","⛢","♆")
   try:
     On Error GoTo ReportAndProcessNext
     For ndx = -3 To 11 Step 1
       MsgBox planets(ndx)
     Next
     On Error GoTo 0 ' Stop error catching
   finally:
     Exit Sub
   ReportAndProcessNext:
     Print "Error "& Err &" at line "& Erl &" - "& Error$
     Resume Next
   End Sub ' Iteration
  
warning

Å bruke Fortsett uten parametere for å utføre den feilaktige instruksjonen på nytt kan passe i visse situasjoner. Det kan imidlertid føre til en uendelig loop.


Supporter oss!