Feil Objekt [VBA]

Bruk VBA Feil-objektet for å registrere eller håndtere kjøretidsfeil.

Err er et innebygd VBA globalt objekt som tillater:

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


VBA Err-objektet har følgende egenskaper og metoder:

Egenskaper


     Err.Description As String
   

Egenskapen Beskrivelse gir typen av feil. Beskrivelse beskriver de ulike årsakene som kan være årsaken til feilen. Ideelt sett gir det flere handlinger for å bidra til å løse problemet og forhindre at det gjentar seg. Basic-aliaset er Feil-funksjonen for LibreOffice forhåndsdefinerte feil.


     Err.Number As Long
   

Feilkoden knyttet til feilen. Err objektets standardegenskap er Number. LibreOffice Basic-aliaset er Err-funksjonen.


     Err.Source As String
   

Kilde angir navnet på rutinen som produserer feilen. Kilde er et alternativ for brukerdefinerte feil.

Metoder


     Err.Clear()
   

Tilbakestiller beskrivelse, Erl, antall og kildeegenskaper for gjeldende feil. LibreOffice Basic-aliaset er Fortsett-uttrykket.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Viser brukerdefinerte feil eller forhåndsdefinerte feil. LibreOffice Basic-aliaset er Feil-uttrykket.

Parametre

Nummer: En brukerdefinert eller forhåndsdefinert feilkode som skal hentes.

note

Feilkodeområde 0-2000 er reservert for LibreOffice Basic. Brukerdefinerte feil kan starte fra høyere verdier for å forhindre kollisjon med LibreOffice Basic fremtidig utvikling.


Kilde: Navnet på rutinen som gir feilen. Et navn i form av "myLibrary.myModule.myProc" anbefales.

Beskrivelse: En beskrivelse av problemet som førte til å stoppe den kjørende prosessen, sammen med de ulike årsakene som kan forårsake det. Det anbefales en detaljert liste over mulige handlingsforløp som kan bidra til å løse problemet.

Eksempel:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Beskrivelse:="Dette er en tiltenkt brukerdefinert feil ..."
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Feil "& Err &" på raden "& Erl &" i "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Exception ClassModule

tip

En kort ClassModule, som omslutter VBA Err objekt, kan distribuere Feil egenskaper og metoder for standard LibreOffice Basic-moduler.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Eksempel


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Enhver flerlinjebeskrivelse for dette brukerdefinerte unntaket")
       ' din kode finner sted her …
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Feil "& Exc.Number &" på linjen "& Erl &" i "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Feil-setningen eller en unntakslignende klassemodul kan brukes om hverandre, mens sistnevnte legger til ekstra funksjoner.


Supporter oss!