CallByName-funksjonen

Anroper en subrutine ved hjelp av strengnavnet.

Syntaks:


 CallByName(objekt som objekt, ProcName som streng, CallType som heltall [,arg0 [,arg1 …]])

Returverdi:

resultat: En valgfri variabel som inneholder resultatet av den kalte metoden eller egenskapen.

Parametre:

object: En grunnleggende modul, ClassModule-forekomst eller UNO-tjenesteholde egenskaper eller metoder.

ProcName: Funksjonen, Sub eller Property som anropes.

CallType: Typen utført handling som Get, Let, Method og Set.

arg0, arg1 …: Funksjon valgfrie parametere gitt som posisjonsargumenter.

Argumentene er gitt i nøyaktig samme rekkefølge definert i metodesignaturen. Søkeordargumenter er ikke mulige.

Verdi

CallType Beskrivelse

1

Metode: Anroper en prosedyre som en funksjon eller en subrutine.

2

: Leser en egenskap eller variabel-innhold.

4

La: Tildeler et innhold til en Egenskap eller variabel.

8

Sett: Tildeler en referanseverdi til en Objekt eller Variant variabel.


Eksempel:

 1. En Calc.Maths-modul inneholder en Multiply-funksjon som forventer en varierende liste med tall.

 2. ScriptForge.Platform.Architecture informasjon er hentet.

 3. DisplayDirectory-egenskapen til com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker UNO-tjenesten er satt til brukerens hjemmemappe, innholdet leses to ganger.


 Sub CallByName_example
   Const _Method = 1, _Get = 2, _Let = 4, _Set = 8
 
   BasicLibraries.loadLibrary("Calc") ' Calc.Maths brukerbibliotek.modul
   Dim cm As Object : cm = Calc.Maths
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 3, 45, 1, 89)		' 12015
   MsgBox CallByName(cm, "Multiply", _Method, 1.85e15, 44, 10^8)	' 8.14E+24
 
   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim p As Object : p = CreateScriptService("ScriptForge.Platform")
   MsgBox CallByName(p, "Architecture", _Get) ' 32bit/64bit
 
   Dim uno As Object : uno = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.OfficeFilePicker")
   Dim fs As Object : fs = CreateScriptService("ScriptForge.FileSystem")
   CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Let, fs.HomeFolder)
   MsgBox CallByName(uno, "DisplayDirectory", _Get)
   var = CallByName(uno, "getDisplayDirectory", _Get)
 End Sub

Calc.Maths-modul


 Alternativ kompatibel ' Calc.Maths-modul
 Option Explicit
 
 Public Function Multiply(ParamArray args() As Double) As Variant
   ''' Multipliser en variabel liste med tall '''
   Dim ndx As Integer
   If UBound(args) >= 0 Then
     Multiply = 1.0
     For ndx = 0 To UBound(args)
       Multiply = Multiply * args(ndx)
     Next ndx
   End If
 End Function 'Calc.Maths.Multiply()

Supporter oss!