Round Function [VBA]

The Round function returns a number rounded to a specified number of digits.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Returverdi:

Double

Parametre:

expression: Required. The numeric expression to be rounded.

numdecimalplaces: Optional. Specifies how many places to the right of the decimal are included in the rounding. Default is 0.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Supporter oss!