FormatDateTime-funksjon [VBA]

Bruker et dato- og/eller klokkeslettformat på et datouttrykk og returnerer resultatet som en streng.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Returverdi:

String

Parametre:

Dato: Datouttrykket som skal formateres.

NamedFormat: En valgfri vbDateTimeFormat-oppregning som spesifiserer formatet som skal brukes på dato- og klokkeslettuttrykket. Hvis den utelates, brukes verdien vbGeneralDate.

Dato- og klokkeslettformater (vbDateTimeFormat-enumerasjon)

Navngitt Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbGeneralDate

0

Viser en dato og/eller tid som definert i systemets generelle datoinnstilling. Hvis kun en dato, vises ingen tid; Hvis kun et klokkeslett vises, vises ingen dato.

vbLongDate

1

Vis en dato ved å bruke det lange datoformatet som er angitt i datamaskinens regionale innstillinger.

vbShortDate

2

Vis en dato ved å bruke det korte datoformatet som er angitt i datamaskinens regionale innstillinger.

vbLongTime

3

Viser en tid som definert i systemets langtidsinnstillinger.

vbShortTime

4

Vis et klokkeslett i 24-timersformatet (tt:mm).


Feilkoder

13 Ukjent datatype

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Generelt datoformat : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Langt datoformat : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Kort datoformat : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Langt tidsformat : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Kort tidsformat : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Supporter oss!