NPV-funksjon [VBA]

Beregner netto nåverdi av en investering, basert på en oppgitt diskonteringsrente, og en serie med innskudd og uttak.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er diskonteringsrenten for en periode.

Verdier() er en matrise som representerer innskudd (positive verdier) eller uttak (negative verdier).

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Skriv ut p ' returnerer 174 894967305331
End Sub

Supporter oss!