MIRR-funksjon [VBA]

Beregner den modifiserte interne avkastningen for en serie investeringer.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Returverdi:

Double

Parametre:

Verdier(): En rekke kontantstrømmer, som representerer en serie av betalinger og inntekter, der negative verdier behandles som betalinger og positive verdier behandles som inntekt. Denne matrisen må inneholde minst én negativ og minst én positiv verdi.

Investering: er rentesatsen for investeringene (de negative verdiene til matrisen).

ReinvestRate: rentesatsen for reinvesteringen (de positive verdiene til matrisen).

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' returnerer 94.16. Den modifiserte interne avkastningen til kontantstrømmen.
End Sub

Supporter oss!