IRR-funksjon [VBA]

Beregner internrenten for en investering.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Returverdi:

Double

Parametre:

ValueArray: Matrisen av verdier for kontantstrømmen. Verdiene representerer kontantstrømverdier med jevne mellomrom, minst én verdi må være negativ (betalinger), og minst én verdi må være positiv (inntekt).

Guess: Et første estimat på hva IRR vil være.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Skriv ut irrValue ' returnerer 11.3321028236252 . Den interne avkastningen til kontantstrømmen.
End Sub

Supporter oss!